Lý thuyết tốc độ phản ứng và chất xúc tác - Khoa học tự nhiên 8 - Kết nối tri thức

Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của phản ứng hóa học.

Quảng cáo

1. Khái niệm tốc độ phản ứng

- Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho sự nhanh hay chậm của phản ứng hóa học.

2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

a. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

- Khi tăng nồng độ của các chất tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng lên.

b. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

- Khi tăng nhiệt độ của các chất tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng lên.

c. Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

- Khi tăng diện tích bề mặt tiếp xúc của các chất tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng lên.

d. Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

- Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phản ứng nhưng vẫn giữ nguyên về khối lượng và tính chất háo học.

Sơ đồ tư duy

 

 
Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close