Lý thuyết Thực hành xác định khối lượng riêng - Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức

Xác định khối lượng riêng của một khối hình hộp chữ nhật Xác định khối lượng riêng của một lượng nước Xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì không thấm nước

Quảng cáo

Bài 14: Thực hành xác định khối lượng riêng

I. Xác định khối lượng riêng của một khối hình hộp chữ nhật

1. Chuẩn bị

- Cân điện tử

- Thước đo độ dài có độ chia nhỏ nhất tới milimét

- Khối gỗ hộp chữ nhật

2. Cách tiến hành

- Dùng thức đo chiều dài cạnh a, b, c của khối gỗ hình hộp chữ nhật

- Tính thể tích của khối gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức

\(V = a.b.c\)

- Đo 3 lần, ghi số liệu cào vở theo mẫu Bảng 14.1, rồi tính giá trị trung bình của thể tích V (\({V_{tb}}\))

- Cân khối lượng (m) của khối gỗ hình hộp chữ nhật. Cân 3 lần, ghi số liệu vào vở theo mẫu, sau đó tính gia trị trung bình của m (\({m_{tb}}\))

- Xác định khối lượng riêng của khối gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức:\(D = \frac{m}{V}\)

3. Kết quả

Tính khối lượng riêng của khỗi gỗ hình hộp chữ nhật theo công thức \({D_{tb}} = \frac{{{m_{tb}}}}{{{V_{tb}}}}\)

II. Xác định khối lượng riêng của một lượng nước

1. Chuẩn bị

- Cân điện tử

- Ống đong, cốc thủy tinh

- Một lượng nước sạch

2. Cách tiến hành

- Xác định khối lượng của ống đong (\({m_1}\))

- Rót một lượng nước vào ống đong, xác định thể tích nước trong ống đong \(({V_{n1}})\)

- Xác định khối lượng của ống đong có đựng nước \(({m_2})\)

- Xác định khối lượng nước trong ống đong: \({m_n} = {m_2} - {m_1}\)

- Lặp lại thí nghiệm hai lần nữa, ghi số liệu vào vở theo mầu, tính giá trị thể tích trung bình \(({V_{ntb}})\)và khối lượng trung bình \(({m_{ntb}})\)

- Xác định khối lượng riêng của nước theo công thức: \(D = \frac{m}{V}\)

3. Kết quả

 

III. Xác định khối lượng riêng của một vật có hình dạng bất kì không thấm nước

1. Chuẩn bị

- Cân điện tử

- Ống đong: Cốc thủy tinh có chưa nước

- Hòn sỏi (có thể bỏ lọt vào ống đong)

2. Cách tiến hành

- Dùng cân điện tử xác định khối lượng của hòn sỏi \(({m_s})\)

- Rót một lượng nước vào ống đong, xác định thể tích nước trong ống đong \(({V_1})\)

- Buộc sợi chỉ vào hòn sỏi, thả từ từ cho nó ngập trong nước ở ống đong, xác định thể tích nước trong ống đong lúc này \(({V_3})\)

- Xác định thể tích của hòn sỏi: \({V_s} = {V_2} - {V_1}\)

- Kéo nhẹ hòn sỏi ra, lau khô và lặp lại thí nghiệm hai lần nữa. Ghi số liệu theo mẫu, rồi tính các giá trị thể tích trung bình \(({V_{stb}})\) và khối lượng trung bình\(({m_{stb}})\) của hòn sỏi

- Xác định khối lượng riêng của hòn sỏi theo công thức: \(D = \frac{m}{V}\)

3. Kết quả

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close