Bài 13. Nước biển và đại dương trang 46, 47, 48, 49, 50 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng. Em hãy sắp xếp nhiệt độ trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng giảm dần. Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là. Em hãy xếp độ muối trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng tăng dần. Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi. Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống h

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1 1

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng

A. 16°C

B. 17°C

C. 18°C

D. 20°C 


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Nhiệt độ trung bình trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng 17°C

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 2

Em hãy sắp xếp nhiệt độ trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng giảm dần

A. Biển Đen, biển Ban-tích, biển Ba-ren.

B. Biển Đen, biển Ba-ren, biển Ban-tích.

C. Biển Ban-tích, biển Ba-ren, biển Đen.

D. Biển Ba-ren, biển Đen, biển Ban-tích.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Ở các biển, nhiệt độ trung bình trên bề mặt cũng rất khác nhau: biển Đen là 26°C, biển Ban-tích là 17°C, biển Ba-ren là 3°C

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 1 3

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là

A. 32‰

B. 33‰

C. 34‰

D. 35‰


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Nước biển và đại dương có độ muối trung bình là 35‰

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 4

Em hãy xếp độ muối trung bình của nước ở các biển sau theo chiều hướng tăng dần

A. Địa Trung Hải, biển Đỏ, biển Đông.

B. biển Đông, Địa Trung Hải, biển Đỏ.

C. Địa Trung Hải, biển Đông, biển Đỏ.

D. biển Đỏ, biển Đông, Địa Trung Hải.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I

Lời giải chi tiết:

Độ muối của biển Đông là khoảng 33‰, Địa Trung Hải là 39‰, biển Đỏ là 45‰

=> Đáp án lựa chọn là B.


5

Nhận xét nào sau đây không đúng?

A. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào lượng nước sông chảy vào biển

B. Độ muối giống nhau giữa các biển và đại dương.

C. Độ muối của nước biển do nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa.

D. Độ muối của nước biển phụ thuộc vào độ bốc hơi và lượng mưa.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục I


Lời giải chi tiết:

Độ muối ở các biển và đại dương có sự khác nhau

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 11 6

Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

B. Trái Đất thẳng hàng với Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.

C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Dao động thủy triều lớn nhất (triều cường) xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 1 7

Dao động thủy triều nhỏ nhất (triều kém) xảy ra khi

A. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

B. Trái Đất thẳng hàng với Mặt Trời, Mặt Trăng lệch hướng.

C. Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng.

D. Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng lệch hướng nhau.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Dao động thủy triều nhỏ nhất (triều kém) xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc.

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 1 8

Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là

A. vô triều.

B. nhật triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai lần được gọi là bán nhật triều

=> Đáp án lựa chọn là C


Câu 1 9

Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là

A. nhật triều.

B. vô triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần được gọi là nhật triều

=> Đáp án lựa chọn là A


Câu 1 10

Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần được gọi là

A. nhật triều.

B. vô triều

C. bán nhật triều

D. triều không đều


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục II

Lời giải chi tiết:

Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần được gọi là triều không đều

=> Đáp án lựa chọn là D


Câu 1 11

Các dòng biển chịu ảnh hưởng chủ yếu của

A. độ muối ở các biển và đại dương.

B. các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất

C. nhiệt độ của nước biển và đại dương

D. thủy triều ở các đại dương


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Các dòng biển chuyển động theo quy luật và chịu ảnh hưởng chủ yếu của các loại gió chính trên bề mặt Trái Đất

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 1 12

Nhận định nào sau đây không đúng về dòng biển?

A. Dựa vào nhiệt độ, dòng biển được phân thành dòng biển nóng và dòng biển lạnh.

B. Dòng biển là dòng sông chảy từ lục địa ra biển và đại dương

C. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương

D. Các dòng biển chuyển động theo quy luật và chịu ảnh hưởng của các loại gió chính trên Trái Đất.


Phương pháp giải:

- Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Dòng biển là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dung tương tự như các dòng sông ở trong lục địa

=> Đáp án lựa chọn là B


Câu 2

Em hãy xác định đối tượng được nhắc đến trong các câu dưới đây

1. A là hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng

A là……………….

2. B là hiện tượng mực nước biển dao động theo chu kì và biên độ nhất định do ảnh hưởng của sức hút Mặt Trăng, Mặt Trời và lực li tâm của Trái Đất

B là………………

3. C là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương tương tự như các sông ở trong lục địa.

C là…………………

4. D hình thành khi có động đất ở ngoài biển và đại dương.

D là………….

5. E là một trong những thành phần hóa học quan trọng của nước biển, do nước sông hòa tan các loại muối từ đất, đá trong lục địa đưa ra.

E là………………

6. G ở trên bề mặt của nước biển và đại dương là khoảng 17°C

G là…………………..

7. H là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất thẳng hàng, dao động thủy triều lớn nhất

H là………………………

8. I là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trời, Mặt Trăng, Trái Đất vuông góc, dao động thủy triều nhỏ nhất.

I là…………………


Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II,III

Lời giải chi tiết:

1. A là sóng biển

2. B là thủy triều

3. C là dòng biển

4. D là sóng thần

5. E là độ muối

6. G là nhiệt độ trung bình

7. H là triều cường

8. I là triều kém


Câu 3

Những ý sau đây đúng (Đ) hay sai (S)? Đánh dấu (X) vào các ô tương ứng bên cạnh mỗi ý

1. Một ngày thủy triều lên xuống hai lần gọi là bán nhật triều

2. Thủy triều là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương

3. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang

4. Sóng thường ở lớp trên của biển và đại dương, cao khoảng vài mét

5. Các biển và đại dương có độ muối khác nhau

6. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần gọi là triều không đều

7. Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc

8. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia làm 3 loại dòng biển: nóng, lạnh, ôn hòa

9. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương

10. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần gọi là nhật triều

11. Động đất xảy ra ngoài biển và đại dương có thể gây ra sóng thần


Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục II, III

Lời giải chi tiết:

1. Một ngày thủy triều lên xuống hai lần gọi là bán nhật triều (Đ)

2. Thủy triều là dòng nước di chuyển trong các biển và đại dương (S)

3. Sóng biển là hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang (S)

4. Sóng thường ở lớp trên của biển và đại dương, cao khoảng vài mét (Đ)

5. Các biển và đại dương có độ muối khác nhau (Đ)

6. Thủy triều có ngày lên xuống một lần, có ngày lên xuống hai lần gọi là triều không đều (Đ)

7. Triều cường xảy ra khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất vuông góc (S)

8. Dựa vào nhiệt độ, người ta chia làm 3 loại dòng biển: nóng, lạnh, ôn hòa (S)

9. Các dòng biển đối xứng nhau qua các bờ của đại dương (Đ)

10. Mỗi ngày thủy triều lên xuống một lần gọi là nhật triều (Đ)

11. Động đất xảy ra ngoài biển và đại dương có thể gây ra sóng thần (Đ)


Câu 4

Em hãy tìm thông tin và hình ảnh của một địa điểm có sóng lớn trên thế giới. Dán hình ảnh và viết thông tin vào ô bên dưới

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trên internet, sách, báo

Lời giải chi tiết:

 https://i1-dulich.vnecdn.net/2014/05/29/4-1401334421.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LKKdf8eqArDj6wHmJWG1gg

- Địa điểm: thị trấn Bundoran (Ireland)

- Vị trí: nằm phía nam Donegal (Ireland)

- Những điều đặc biệt về sóng: Nước ở đây có nhiệt độ thấp với những con sóng có độ cao trung bình hơn 2m, trở thành một trong 20 thị trấn lướt sóng hàng đầu thế giới.


Câu 16

Dựa vào hình 13.4 trong SGK, em hãy liệt kê các dòng biển nóng và dòng biển lạnh

Phương pháp giải:

Quan sát hình 13.4 trong SGK

Lời giải chi tiết:

- Dòng biển nóng: Nam xích đạo, Bắc Thái Bình Dương, A-la0xca- Gơn-xto-rim, Bắc Đại Tây Dương, Ghi-ne, Guy-an, Bra-xin, Mô dăm bích, Cư-rô-si-o, Bắc xích đạo, ngược xích đạo, Đông Ô-xtray-li-a,….

- Dòng biển lạnh: Rây O-xtray-li-a, Xô-ma-li, Ca-li-phooc-ri-a, Pe-ru, Ca-na-ri,….


Câu 6

Em hãy tìm ít nhất 2 ví dụ chứng minh vai trò của nước biển và đại dương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và môi trường

Phương pháp giải:

Đọc thông tin trong mục III

Lời giải chi tiết:

Ví dụ về vai trò của nước biển và đại dương với sự phát triển kinh tế-xã hội và môi trường

- Nước biển chứa lượng muối tương đối lớn dùng cho sản xuất muối cung cấp cho cuộc sống con người.

- Nước biển là môi trường sinh sống của các loài động, thực vật dưới biển.

- Sản xuất điện từ thủy triều.


  • Bài 12. Thủy quyển, nước trên lục địa trang 40, 41, 42, 43, 44, 45 SBT Địa lí 10 Chân trời sáng tạo

    Thủy quyển là ….., bao gồm nước biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển. Nước mặn chiếm chủ yếu trong thủy quyển, khoảng. Vào mùa mưa, lũ lên rất nhanh ở những vùng có cấu tạo bởi đá. Hồ có nguồn gốc nội sinh gồm. Hồ có nguồn gốc ngoại sinh gồm. Nước ngầm tồn tại thường xuyên trong tầng. Nước ngọt tồn tại dưới dạng băng, tuyết chiếm khoảng……..lượng nước ngọt trên Trái Đất. Nhận định nào sau đây đúng? Nhận định nào sau đây không đúng? Lan đang làm bài tập tìm hiểu về các nh

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close