Tiếng Anh 9 Unit 6 Writing: A formal letter

What are the differences between a letter and an email? 1. Read Lan’s letter. Find examples of formal writing. 2. Read the letter again. Put topics a-d in the order they appear in the text.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

THINK!

What are the differences between a letter and an email?

(Sự khác biệt giữa một lá thư và một email là gì?)

Lời giải chi tiết:

The main differences between a letter and an email are the format and delivery method. A letter is a physical document typically written on paper, placed in an envelope, and delivered by mail, whereas an email is a digital message sent electronically through the internet. Additionally, letters tend to have a more formal tone and require postage, while emails are often more casual and can be sent instantly.

(Sự khác biệt chính giữa thư và email là định dạng và phương thức gửi. Thư là một tài liệu vật lý thường được viết trên giấy, đặt trong phong bì và gửi qua thư, trong khi email là một tin nhắn kỹ thuật số được gửi điện tử qua internet. Ngoài ra, các bức thư có xu hướng có giọng điệu trang trọng hơn và yêu cầu bưu phí, trong khi email thường mang tính chất giản dị hơn và có thể được gửi ngay lập tức.)

Bài 1

1. Read Lan’s letter. Find examples of formal writing.

(Đọc thư của Lan. Tìm ví dụ về hình thức viết trang trọng.)

31/1/11 An Dương Vương Street

District 5

Hồ Chí Minh City

 

Ms Ngô Phương Lan,

Head, Personnel Department

ABC Travel Group

Hồ Chí Minh City

11th June, 20...

 

Dear Ms Ngô Phương Lan,

I am Lê Ngọc Điệp, a year 9 student. I am writing for further information about the volunteer tourism programme organised by ABC Travel Group advertised on your website last week.

This programme really interests me because I love gaining experience from tourism experts. I plan to study tourism at university so that I can become a tour guide, so it would be rewarding to have hands-on experience.

I was born with skills for problem solving and teamwork, which meets the requirements for a tour guide. Moreover, last summer’s volunteer tourism programme gave me precious experiences on travelling software development.

I would be grateful if you could send me further information about the volunteer programme. I am about to take exams, but I will be available from 12th July.

I look forward to hearing from you.

Yours sincerely,

Lê Ngọc Điệp

Tạm dịch bài đọc:

 

31/1/11 Đường An Dương Vương

Quận 5

Thành phố Hồ Chí Minh

 

Cô Ngô Phương Lan,

Trưởng phòng Nhân sự

Tập đoàn du lịch ABC

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 6, 20...

 

Kính gửi cô Ngô Phương Lan,

Em là Lê Ngọc Điệp, học sinh lớp 9. Em viết thư này để biết thêm thông tin về chương trình du lịch tình nguyện do Tập đoàn du lịch ABC tổ chức được quảng cáo trên trang web của quý công ty vào tuần trước.

Chương trình này thực sự khiến em thích thú vì em thích học hỏi kinh nghiệm từ các chuyên gia du lịch. Em dự định học ngành du lịch ở trường đại học để có thể trở thành hướng dẫn viên du lịch, vì vậy sẽ rất bổ ích nếu có trải nghiệm thực tế.

Em có kỹ năng giải quyết vấn đề và làm việc nhóm, đáp ứng yêu cầu của một hướng dẫn viên du lịch. Hơn nữa, chương trình du lịch tình nguyện mùa hè năm ngoái đã cho em những kinh nghiệm quý báu về phát triển phần mềm du lịch.

Em sẽ rất biết ơn nếu cô có thể gửi cho em thêm thông tin về chương trình tình nguyện. Em sắp thi nhưng em sẽ rảnh rỗi từ ngày 12 tháng 7.

Em rất mong được nghe tin từ cô.

Trân trọng,

Lê Ngọc Điệp

Lời giải chi tiết:

Examples of formal writing include business letters, academic essays, legal documents, and official reports.

(Ví dụ về văn bản trang trọng bao gồm thư kinh doanh, bài tiểu luận học thuật, tài liệu pháp lý và báo cáo chính thức.)

Bài 2

STUDY STRATEGY (Chiến lược học tập)

Formal writing (Hình thức viết trang trọng)

Remember, we always write words out in full in formal writing, for example, I’d = I would.

(Hãy nhớ rằng, chúng ta luôn viết các từ ở dạng đầy đủ trong văn bản trang trọng, ví dụ: I’d = I would.)

 

2. Read the letter again. Put topics a-d in the order they appear in the text.

(Đọc lại lá thư. Đặt các chủ đề theo thứ tự chúng xuất hiện trong văn bản.)

a. reasons for interest in the programme (lý do quan tâm đến chương trình)

b. polite request and practical details (yêu cầu lịch sự và chi tiết thực tế)

c. purpose of letter (mục đích của lá thư)

d. personality and relevant experience (tính cách và kinh nghiệm liên quan)

Lời giải chi tiết:

1. c

2. a

3. d

4. b

 

Bài 3

3. Find and complete the Key Phrases.

(Tìm và hoàn thành các cụm từ chính.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Writing a formal letter (Viết một lá thư trang trọng)

Dear (1) _____,

I am writing for (2) _____

I would be grateful if you could (3) _____

I look forward to (4) _____

Yours sincerely, (5) _____

Lời giải chi tiết:

1. Dear Ms Ngô Phương Lan,

(Kính gửi cô Ngô Phương Lan,)

2. I am writing for further information about the volunteer tourism programme organised by ABC Travel Group advertised on your website last week.

(Em viết thư này để biết thêm thông tin về chương trình du lịch tình nguyện do Tập đoàn du lịch ABC tổ chức được quảng cáo trên trang web của quý công ty vào tuần trước.)

3. I would be grateful if you could send me further information about the volunteer programme.

(Em sẽ rất biết ơn nếu cô có thể gửi cho em thêm thông tin về chương trình tình nguyện.)

4. I look forward to hearing from you.

(Em rất mong được nghe tin từ cô.)

5. Yours sincerely, Lê Ngọc Điệp

(Trân trọng,

Lê Ngọc Điệp)

Bài 4

Language point: Linkers (Ngôn ngữ: Từ nối)

4. Study the blue words in the letter. Then complete the sentences with the words.

(Nghiên cứu các từ màu xanh trong thư. Sau đó hoàn thành câu với các từ.)

1. I join an online course _____ I want to upgrade my knowledge.

2. Tourism management is an interesting field of study, _____ it is quite difficult.

3. He studied hard _____ he could achieve his ambitions.

4. I love meeting people, _____ it would be great to work in tourism.

Phương pháp giải:

- because + S + V: bởi vì

- so that + S + V: để mà

- so + S + V: vì vậy

- but + S + V: nhưng

Lời giải chi tiết:

1. because

2. but

3. so that

4. so

1. I join an online course because I want to upgrade my knowledge.

(Tôi tham gia một khóa học trực tuyến vì tôi muốn nâng cao kiến thức của mình.)

2. Tourism management is an interesting field of study, but it is quite difficult.

(Quản lý du lịch là một ngành học thú vị nhưng khá khó.)

3. He studied hard so that he could achieve his ambitions.

(Anh ấy học tập chăm chỉ để có thể đạt được hoài bão của mình.)

4. I love meeting people, so it would be great to work in tourism.

(Tôi thích gặp gỡ mọi người nên sẽ rất tuyệt nếu được làm việc trong lĩnh vực du lịch.)

Bài 5

5. USE IT! (Thực hành!)

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a letter (100-120 words) requesting information about a volunteer programme.

(Viết một lá thư (100-120 từ) yêu cầu thông tin về một chương trình tình nguyện.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

Make notes on the following topics: (Hãy ghi chú về các chủ đề sau)

- What programme are you interested in? (Bạn quan tâm tới chương trình nào?)

- What type of person are you? (Bạn thuộc mẫu người nào?)

- Why are you suitable for the programme? (Tại sao bạn phù hợp với chương trình này?)

- What are your plans and ambitions? (Kế hoạch và hoài bão của bạn là gì?)

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Who you are and the purpose of your letter

(Đoạn 1: Bạn là ai và mục đích lá thư của bạn)

Paragraph 2: The reasons for your interest in the programme

(Đoạn 2: Lý do bạn quan tâm đến chương trình)

Paragraph 3: Personality and relevant experience

(Đoạn 3: Tính cách và kinh nghiệm liên quan)

Paragraph 4: Practical details and final request

(Đoạn 4: Chi tiết thực tế và yêu cầu cuối cùng)

D. CHECK (Kiểm tra)

- relative clauses (câu mệnh đề quan hệ)

- linkers (từ nối)

Lời giải chi tiết:

Dear Sir/Madam,

I am writing to inquire about the volunteer programme advertised on your website. Specifically, I am interested in learning more about the environmental conservation project you mentioned.

The reason for my interest stems from my deep passion for environmental issues. Having grown up surrounded by nature, I feel a strong sense of responsibility to protect and preserve our planet. Furthermore, I believe that volunteering for such a programme would provide me with valuable hands-on experience in contributing to environmental sustainability.

As a conscientious and dedicated individual, I possess excellent teamwork and problem-solving skills. In addition, I have previous volunteer experience working with local environmental organizations, where I gained practical knowledge in areas such as wildlife conservation and habitat restoration.

Looking ahead, my ultimate goal is to pursue a career in environmental advocacy and conservation. Participating in your volunteer programme would not only help me gain relevant skills and experience but also align with my long-term ambitions.

I would greatly appreciate it if you could provide me with further details about the programme, including the duration, requirements, and application process. Thank you for considering my request, and I look forward to your prompt response.

Yours faithfully,

Hoa

Tạm dịch:

Thưa ông / bà,

Tôi viết thư này để hỏi về chương trình tình nguyện được quảng cáo trên trang web của bạn. Cụ thể, tôi muốn tìm hiểu thêm về dự án bảo tồn môi trường mà bạn đã đề cập.

Sở thích của tôi xuất phát từ niềm đam mê sâu sắc của tôi đối với các vấn đề môi trường. Lớn lên được bao bọc bởi thiên nhiên, tôi cảm thấy có trách nhiệm mạnh mẽ trong việc bảo vệ và gìn giữ hành tinh của chúng ta. Hơn nữa, tôi tin rằng việc tình nguyện tham gia một chương trình như vậy sẽ mang lại cho tôi kinh nghiệm thực tế quý giá trong việc đóng góp vào sự bền vững của môi trường.

Là một cá nhân tận tâm và tận tâm, tôi có kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề tuyệt vời. Ngoài ra, trước đây tôi còn có kinh nghiệm tình nguyện làm việc với các tổ chức môi trường địa phương, nơi tôi có được kiến thức thực tế trong các lĩnh vực như bảo tồn động vật hoang dã và phục hồi môi trường sống.

Nhìn về phía trước, mục tiêu cuối cùng của tôi là theo đuổi sự nghiệp vận động và bảo tồn môi trường. Tham gia vào chương trình tình nguyện của bạn không chỉ giúp tôi có được những kỹ năng và kinh nghiệm phù hợp mà còn phù hợp với tham vọng lâu dài của tôi.

Tôi sẽ đánh giá rất cao nếu bạn có thể cung cấp cho tôi thêm thông tin chi tiết về chương trình, bao gồm thời lượng, yêu cầu và quy trình đăng ký. Cảm ơn bạn đã xem xét yêu cầu của tôi và tôi mong nhận được phản hồi nhanh chóng của bạn.

Trân trọng,

Hoa

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Speaking: An interview

  What kind of summer job or voluntary work would you like to do? 1. Read and listen to the dialogue. What type of voluntary work does the interviewer offer Caro? Practise the dialogue with a partner. 2. Study the Key Phrases. Which key phrases do we use when we need a few seconds to think about our answers?

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Language focus: Defining and non-defining relative clauses

  1. Study sentences a-f. Then choose the correct options to complete the rules. 2. Complete the sentences with who, whose, where or which. Which pronouns can be replaced with that? 3. Defining and non-defining relative clauses

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Vocabulary and listening: Personality and experiences

  What are the most useful things you can do during the summer holiday? 1. Read the text about summer courses and check the meaning of the words in blue. Then copy and complete the table with the words.2. Read the questions below. Then listen to the radio show. Choose the correct options.

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Language focus: Reflexive pronouns

  1. Complete these sentences from pages 60-61 with the correct reflexive pronouns. What are the other reflexive pronouns? 2. Read the rules. Which sentence in exercise 1 has an emphatic pronoun?3. Complete the sentences with the correct pronouns. Then write R (reflexive) or E (emphatic).

 • Tiếng Anh 9 Unit 6 Reading: a poem

  Do you know any poems? Have you ever written one? 1.Read and listen to the poem. Choose the correct options in the summary below. 2. Read the poem again. Which of ideas 1-6 are in the poem? Write true or false for each idea and explain your answers using lines from the poem.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close