Tiếng Anh 9 Unit 3 Writing: A letter to a pen pal

What are your plans for the future? What career that impresses you most? 1.Read Nam Phuong’s letter then label each section with the appropriate heading. 2.Complete the Key Phrases with words from the text.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

What are your plans for the future? What career that impresses you most?

(Kế hoạch tương lai của bạn là gì? Nghề nghiệp nào khiến bạn ấn tượng nhất?)

Lời giải chi tiết:

- In the future, I plan to pursue a career as a teacher. I believe that teaching is a profession where I can make a significant difference in the lives of young individuals, helping them learn, grow, and reach their full potential. To achieve this goal, I am determined to study hard for the entrance exam, as it is a crucial step towards realizing my dream.

(Trong tương lai, tôi dự định theo đuổi nghề giáo viên. Tôi tin rằng dạy học là một nghề mà tôi có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống của những người trẻ, giúp họ học hỏi, phát triển và phát huy hết tiềm năng của mình. Để đạt được mục tiêu này, tôi quyết tâm học tập chăm chỉ cho kỳ thi tuyển sinh đại học vì đây là bước quan trọng để tôi thực hiện được ước mơ của mình.)

- Teaching impresses me most because it holds the power to shape not only the minds but also the hearts of individuals. It’s a profession that goes beyond imparting knowledge; it’s about fostering curiosity, critical thinking, empathy, and a lifelong love for learning.

(Nghề dạy học làm tôi ấn tượng nhất vì nó có sức mạnh định hình không chỉ trí tuệ mà còn cả trái tim của mỗi cá nhân. Đó là một nghề vượt xa cả  việc truyền đạt kiến thức; đó là về việc nuôi dưỡng trí tò mò, tư duy phê phán, sự đồng cảm và niềm yêu thích học tập suốt đời.)

Bài 1

1. Read Nam Phuong’s letter then label each section with the appropriate heading.

(Đọc thư của Nam Phương rồi đặt tiêu đề thích hợp cho mỗi phần.)

99/8A Lê Lợi Street

Hồ Chí Minh City

11th September, 20...

Dear Tony,

It’s been a while since we last talked. How are you doing at school? Hope you are having an awesome term. Today, I’m glad to share my future career plans with you. I hope that you will support me as well as give me some pieces of advice. I’ve always been interested in the healthcare industry and helping people in need. After much thought and consideration, I’d like to pursue a career in nursing in the future. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day. I love not only meeting new people but also building lasting relationships with patients and colleagues. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

I’d love to hear about your future career plans too. What are you interested in pursuing? Have you had any plans for your future career yet?

Thank you for being such a great pen pal of mine.

I look forward to hearing from you soon.

Stay well,

Nam Phương

Tạm dịch lá thư:

99/8A Lê Lợi

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 11 tháng 9, ngày 20...

Tony thân mến,

Đã được một thời gian kể từ lần cuối chúng ta nói chuyện. Bạn đang học tập thế nào? Hy vọng bạn đang có một học kỳ tuyệt vời. Hôm nay, tôi rất vui được chia sẻ kế hoạch nghề nghiệp tương lai của mình với bạn. Rất mong bạn ủng hộ cũng như cho mình một số lời khuyên. Tôi luôn quan tâm đến ngành chăm sóc sức khỏe và giúp đỡ những người gặp khó khăn. Sau nhiều suy nghĩ và cân nhắc, tôi muốn theo đuổi nghề điều dưỡng trong tương lai. Tôi tin rằng điều dưỡng là một nghề vừa bổ ích vừa đầy thách thức sẽ cho phép tôi tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người. Tôi rất vui mừng khi được làm việc trong một môi trường năng động, nơi tôi có cơ hội phát triển mỗi ngày. Tôi không chỉ thích gặp gỡ những người mới mà còn thích xây dựng mối quan hệ lâu dài với bệnh nhân và đồng nghiệp. Để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình, tôi sẽ đăng ký vào chương trình điều dưỡng tại một trường đại học. Tôi tin tưởng rằng với sự đào tạo và kinh nghiệm phù hợp, tôi sẽ có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của những người tôi quan tâm.

Tôi cũng muốn nghe về kế hoạch nghề nghiệp tương lai của bạn. Bạn quan tâm theo đuổi điều gì? Bạn đã có dự định gì cho sự nghiệp tương lai của mình chưa?

Cảm ơn bạn đã là một người bạn qua thư tuyệt vời của tôi.

Tôi mong sớm nhận được hồi âm từ bạn.

Bảo trọng,

Nam Phương

 

a. Address and date (Địa chỉ và ngày)

b. Salutation (Lời chào)

c. Pleasantries (Trao đổi xã giao)

d. Body (Thân bài)

e. Closing (Lời kết)

Lời giải chi tiết:

a. Address and date

(Địa chỉ và ngày)

99/8A Lê Lợi Street

Hồ Chí Minh City

11th September, 20...

b. Salutation

(Lời chào)

Dear Tony,

 

c. Pleasantries

(Trao đổi xã giao)

 

It’s been a while since we last talked. How are you doing at school? Hope you are having an awesome term.

d. Body

(Thân bài)

 

Today, I’m glad to share my future career plans with you. I hope that you will support me as well as give me some pieces of advice. I’ve always been interested in the healthcare industry and helping people in need. After much thought and consideration, I’d like to pursue a career in nursing in the future. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day. I love not only meeting new people but also building lasting relationships with patients and colleagues. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

I’d love to hear about your future career plans too. What are you interested in pursuing? Have you had any plans for your future career yet?

e. Closing

(Lời kết)

 

Thank you for being such a great pen pal of mine.

I look forward to hearing from you soon.

Stay well,

Nam Phương

 

Bài 2

2. Complete the Key Phrases with words from the text.

(Hoàn thành các Cụm từ chính bằng các từ trong văn bản.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Talking about future career (Nói về nghề nghiệp tương lai)

I’m glad to (1) _____ (Tôi rất vui được)

I’m thrilled about (2) _____ (Tôi rất vui mừng về)

I’m confident that (3) _____ (Tôi tự tin rằng)

I believe (4) _____ (Tôi tin rằng)

To achieve (5) _____ (Để đạt được)

I’d love to (6) _____ (Tôi muốn)

Lời giải chi tiết:

1. I’m glad to share my future career plans with you.

(Tôi rất vui được chia sẻ kế hoạch nghề nghiệp tương lai của mình với bạn.)

2. I’m thrilled about the prospect of working in a dynamic environment where I’ll have the chance to develop every day.

(Tôi rất vui mừng khi được làm việc trong một môi trường năng động, nơi tôi có cơ hội phát triển mỗi ngày.)

3. I’m confident that with the right training and experience, I’ll be able to make a meaningful difference in the lives of those I care for.

(Tôi tin tưởng rằng với sự đào tạo và kinh nghiệm phù hợp, tôi sẽ có thể tạo ra sự khác biệt có ý nghĩa trong cuộc sống của những người tôi quan tâm.)

4. I believe nursing is a both rewarding and challenging career that will allow me to make positive impacts on people’s lives.

(Tôi tin rằng điều dưỡng là một nghề vừa bổ ích vừa đầy thách thức sẽ cho phép tôi tạo ra những tác động tích cực đến cuộc sống của mọi người.)

5. To achieve my career goals, I’ll enrol in a nursing programme at a college.

(Để đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình, tôi sẽ đăng ký vào chương trình điều dưỡng tại một trường đại học.)

6. I’d love to hear about your future career plans too.

(Tôi cũng muốn nghe về kế hoạch nghề nghiệp tương lai của bạn.)

Bài 3

Language point: Conjunctions: as well as; both ... and; not only ... but also

(Ngôn ngữ: Liên từ: cũng như; cả ... và; không những ... mà còn)

3. Study the conjunctions in blue in Nam Phuong’s letter. Then complete the sentences using the conjunctions.

(Nghiên cứu các liên từ màu xanh trong thư của Nam Phương. Sau đó hoàn thành câu bằng cách sử dụng các liên từ.)

1. Hannah gives me useful advice. She also helps me make reports quickly. (as well as)

2. Tuấn is a skilful football player. So is Minh. (Both ... and)

3. Doing exercise is good for your physical health and mental health, too. (not only ... but also)

Lời giải chi tiết:

1. Hannah gives me useful advice, as well as helps me make reports quickly.

(Hannah cho tôi những lời khuyên hữu ích cũng như giúp tôi làm báo cáo nhanh chóng.)

Giải thích: as well as: cũng như

2. Both Tuấn and Minh are skilful football players.

(Cả Tuấn và Minh đều là những cầu thủ bóng đá khéo léo.)

Giải thích: Both A and B: cả A và B, A và B phải tương đồng về chức năng ngữ pháp

3. Doing exercise is good for not only your physical health but also your mental health.

(Tập thể dục không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất mà còn tốt cho sức khỏe tinh thần của bạn.)

Giải thích: … not only A but also B …: không chỉ A mà còn B, A và B phải tương đồng về chức năng ngữ pháp

Bài 4

 USE IT! (Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Write a letter (100-120 words) to your pen pal and share with him / her about your future career.

(Viết một lá thư (100-120 từ) cho người bạn qua thư và chia sẻ với anh ấy / cô ấy về nghề nghiệp tương lai của bạn.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Address and date (Địa chỉ và ngày)

2. Salutation (Lời chào)

3. Pleasantries (Trao đổi xã giao)

4. Body (Thân bài)

Paragraph 1: What future career are you interested in?

(Đoạn 1: Bạn quan tâm đến nghề nghiệp nào trong tương lai?)

Paragraph 2: Why are you suitable for the career?

(Đoạn 2: Tại sao bạn phù hợp với nghề nghiệp này?)

Paragraph 3: What will you do to achieve your goal?

(Đoạn 3: Bạn sẽ làm gì để đạt được mục tiêu của mình?)

 

5. Closing (Lời kết)

C. WRITE (Viết)

Use the steps from section B and the model letter to help you.

(Hãy sử dụng các bước trong phần B và thư mẫu để giúp bạn.)

D. CHECK (Kiểm tra)

- future tenses (thì tương lai)

- conjunctions (liên từ)

- key phrases (cụm từ chính)

Lời giải chi tiết:

100 Hoàng Văn Thụ Street

Hà Nội

20th December, 20...

Dear Sam,

I hope this letter finds you well. It’s been a while since our last correspondence, and I’ve been eager to catch up with you. How are things going at school? I trust you’re having a fulfilling term.

I’m excited to share with you my future career plans. After much contemplation, I’ve decided to pursue a career as a teacher. Teaching has always been a passion of mine, and I believe it’s a profession where I can make a meaningful impact on the lives of young learners. I’m drawn to the opportunity to inspire curiosity, foster critical thinking, and nurture a love for learning in students. I envision myself creating a supportive and engaging learning environment where every student feels valued and empowered to reach their full potential.

I’m currently exploring educational programs and opportunities to gain relevant experience in the field. I’m enthusiastic about embarking on this journey and look forward to the challenges and rewards that come with being an educator.

I’d love to hear about your future career aspirations as well. What are you interested in pursuing? Please share your thoughts with me.

Thank you for being such a supportive pen pal. Your encouragement means a lot to me.

I eagerly await your response.

Take care,

Hoa

Tạm dịch:

100 Hoàng Văn Thụ

Hà Nội

Ngày 20 tháng 12, ngày 20...

Sam thân mến,

Tôi hi vọng lá thư sẽ đến với bạn sớm. Đã lâu rồi kể từ lần cuối chúng ta trao đổi thư từ và tôi rất háo hức được liên lạc với bạn. Mọi chuyện ở trường thế nào rồi? Tôi tin rằng bạn đang có một học kỳ trọn vẹn.

Tôi rất vui được chia sẻ với bạn kế hoạch nghề nghiệp tương lai của tôi. Sau nhiều đắn đo, tôi quyết định theo đuổi nghề giáo viên. Dạy học luôn là niềm đam mê của tôi và tôi tin rằng đó là nghề mà tôi có thể tạo ra tác động có ý nghĩa đến cuộc sống của những người học trẻ. Tôi bị thu hút bởi cơ hội khơi dậy trí tò mò, nuôi dưỡng tư duy phê phán và nuôi dưỡng niềm yêu thích học tập ở học sinh. Tôi hình dung mình đang tạo ra một môi trường học tập hỗ trợ và hấp dẫn, nơi mọi học sinh đều cảm thấy được trân trọng và được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình.

Tôi hiện đang khám phá các chương trình giáo dục và cơ hội để có được kinh nghiệm liên quan trong lĩnh vực này. Tôi rất hào hứng khi bắt tay vào cuộc hành trình này và mong chờ những thử thách cũng như thành tựu khi trở thành một nhà giáo dục.

Tôi cũng muốn nghe về nguyện vọng nghề nghiệp tương lai của bạn. Bạn quan tâm theo đuổi điều gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với tôi.

Cảm ơn bạn đã là một người bạn qua thư ủng hộ. Sự động viên của bạn có ý nghĩa rất lớn với tôi.

Tôi háo hức chờ đợi phản hồi của bạn.

Bảo trọng,

Hoa

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Speaking: A presentation

  Do you ever watch people describing products online? What have you seen? 1.Watch or listen to Joelle presenting a ‘new’ product. What features from a-j does she say that a book has? 2. Study the Key Phrases. Which phrases introduce new points?

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Language focus: Future forms

  1. Match a-d with examples 1-4. 2. Match the future forms from exercise 1 with rules 1-4. 3.Choose the correct options to complete the dialogue. Explain your answers.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Vocabulary and listening: Shops and shopping

  Do you like shopping? Why / Why not? 1.Complete the sentences with the words in the box. Which of the words in blue are nouns? 2.Listen and put the words into the correct row. 3. Study the diagram of the future of shopping. Then listen. In what order do you hear about topics A-F?

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Language focus: Adverbial clauses and phrase of reason

  1. Study the sentences a-d. Then choose the correct options to complete the rules. 2. Complete the sentences with because or because of.3. Rewrite the sentences.4.Complete the second parts of the sentences using adverbial clauses or phrase of reason.

 • Tiếng Anh 9 Unit 3 Reading: An interview

  Which bloggers and celebrities have got most online followers? Why? 1.Read and listen to the text. Decide if you think a-d are true or false. Explain your answers. 2.Read the text again and answer the questions.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close