Tiếng Anh 9 Unit 2 Writing: A report on an opinion survey

Do you think that students should have a small amount of studying in the holidays? Why / Why not? 1.Read the survey results and the report and answer the questions. 2. Study the Key Phrases. Which of the phrases is not in the report?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

Do you think that students should have a small amount of studying in the holidays? Why / Why not?

(Bạn có nghĩ rằng học sinh nên học tập ít trong những ngày nghỉ không? Tại sao/ Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I believe that students should allocate a small amount of time for studying during the holidays. This practice helps students retain previously learned knowledge and skills, preventing rapid forgetting. Additionally, it provides an opportunity to integrate new concepts with existing ones, fostering critical thinking skills and enhancing problem-solving abilities required by the curriculum. On the other hand, cramming too much into such limited time periods can lead to high levels of stress, negatively impacting overall performance throughout the academic period. Therefore, striking a suitable balance between studying and engaging in enjoyable activities during the holiday season is crucial. By pursuing this goal, you can ensure optimal achievement.

(Có, tôi tin rằng học sinh nên phân bổ một lượng nhỏ thời gian cho việc học trong kỳ nghỉ. Việc thực hành này giúp học sinh ghi nhớ những kiến thức và kỹ năng đã học trước đó, ngăn ngừa tình trạng quên nhanh chóng. Ngoài ra, nó còn tạo cơ hội để tích hợp các khái niệm mới với những khái niệm hiện có, bồi dưỡng kỹ năng tư duy phản biện và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề theo yêu cầu của chương trình giảng dạy. Mặt khác, việc nhồi nhét quá nhiều trong khoảng thời gian hạn chế như vậy có thể dẫn đến mức độ căng thẳng cao, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập tổng thể trong suốt thời gian học tập. Vì vậy, việc tạo ra sự cân bằng phù hợp giữa học tập và tham gia các hoạt động thú vị trong kỳ nghỉ là rất quan trọng. Bằng cách theo đuổi mục tiêu này, bạn có thể đảm bảo đạt được thành tích tối ưu.)

Bài 1

1. Read the survey results and the report and answer the questions.

(Đọc kết quả khảo sát, bản báo cáo và trả lời các câu hỏi.)

1. There is one error in the report. What is it?

(Có một lỗi trong báo cáo. Nó là gì?)

2. Do you agree or disagree with the majority of people in this survey?

(Bạn đồng ý hay không đồng ý với đa số người tham gia khảo sát này?)

Is it a good idea for students to have a small amount of extra work in the holidays?

(Có nên cho học sinh làm thêm một ít bài tập trong kỳ nghỉ không?)

Results (Kết quả)

Comments (Bình luận)

YES (CÓ)

30

 

‘It is helpful for students to have some work in the holidays so that they don’t forget everything!’

(‘Sẽ rất hữu ích nếu học sinh có một số bài tập trong kỳ nghỉ để không quên mọi thứ!’)

‘Students can maintain the concentration by doing work little and often.’

(‘Học sinh có thể duy trì sự tập trung bằng cách học ít và thường xuyên.’)

NO (KHÔNG)

15

‘Students have too much work when they are at school and they need a break!’

(‘Học sinh có quá nhiều việc phải làm khi ở trường và các em cần được nghỉ ngơi!’)

It’s sad to consider the holidays as an extension of the school year!

(Thật buồn khi coi những ngày nghỉ như một sự kéo dài của năm học!)

NOT SURE

(KHÔNG CHẮC)

5

‘It depends on the amount of work.’

(‘Nó phụ thuộc vào khối lượng bài tập.’)

 Survey report: Holiday studying

In our survey at school, we asked people ‘Should students have a small amount of studying in the holidays?’ Of the forty students who participated, 60% said ‘yes’ and 30% said ‘no’. However, 10% of people were undecided.

Those in favour said that it is helpful for students to have some work in the holidays so that they don’t forget everything. In contrast, those against commented that students have too much work when they are at school and they need a break. Another comment from the ‘yes’ side was that students can maintain the concentration by doing work little and often, whereas people who said ‘no’ think that it’s sad to consider the holidays as an extension of the school year. Those who were undecided didn’t make comments, although one student said ‘It depends on the amount of work’.

All in all, the results indicate that the majority of students think that a small amount of studying in the holidays can be helpful.

Tạm dịch:

Báo cáo khảo sát: Việc học trong kì nghỉ

Trong cuộc khảo sát tại trường, chúng tôi đã hỏi mọi người ‘Học sinh có nên học một chút trong kỳ nghỉ không?’ Trong số 40 học sinh tham gia, 60% nói ‘có’ và 30% nói ‘không’. Tuy nhiên, 10% số người vẫn chưa quyết định.

Những người ủng hộ cho rằng việc học sinh làm một số bài tập trong kỳ nghỉ sẽ rất hữu ích để họ không quên mọi thứ. Ngược lại, những người phản đối lại nhận xét rằng học sinh có quá nhiều việc phải làm khi ở trường và các em cần được nghỉ ngơi. Một nhận xét khác từ phía nói “có” là học sinh có thể duy trì sự tập trung bằng cách làm ít bài tập và thường xuyên, trong khi những người nói “không” cho rằng thật đáng buồn khi coi những ngày nghỉ như một khoảng thời gian kéo dài của năm học. Những người chưa quyết định đã không đưa ra nhận xét, mặc dù một học sinh nói ‘Điều đó phụ thuộc vào khối lượng bài tập’.

Nhìn chung, kết quả chỉ ra rằng phần lớn học sinh viên nghĩ rằng học tập một chút trong kỳ nghỉ có thể hữu ích.

Lời giải chi tiết:

1. The report has an incorrect number of people participating in the survey (50 people participated in the survey), leading to inaccurate data.

(Báo cáo ghi sai số lượng người tham gia khảo sát (50 người tham gia khảo sát) dẫn đến số liệu không chính xác.)

2. I agree with the majority of people in this survey who believe that a small amount of studying in the holidays can be beneficial for students. As mentioned in the survey report, studying during the holidays can help students retain knowledge and skills, prevent forgetting, and maintain concentration. It is important to strike a balance between relaxation and academic work to ensure continuous learning and development.

(Tôi đồng ý với phần lớn những người trong cuộc khảo sát này tin rằng việc học tập một chút trong những ngày nghỉ có thể mang lại lợi ích cho học sinh. Như đã đề cập trong báo cáo khảo sát, việc học tập trong kỳ nghỉ có thể giúp học sinh ghi nhớ kiến thức và kỹ năng, chống quên và duy trì sự tập trung. Điều quan trọng là phải đạt được sự cân bằng giữa thư giãn và học tập để đảm bảo học tập và phát triển liên tục.)

Bài 2

2. Study the Key Phrases. Which of the phrases is not in the report?

(Nghiên cứu các cụm từ chính. Cụm từ nào không có trong báo cáo?)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Presenting the results of a survey (Trình bày kết quả khảo sát)

Those in favour said that ... (Những người ủng hộ đã nói rằng ... )

Those against commented that … (Những người phản đối bình luận rằng …)

People who said ‘yes’ / ‘no’ think that ... (Những người nói ‘có’/‘không’ nghĩ rằng …)

All in all, the results indicate that ... (Nhìn chung, kết quả chỉ ra rằng ...)

Most students / the majority of students … (Hầu hết học sinh / phần lớn học sinh …)

An equal number of people thought that ... (Một số lượng tương đương người nghĩ rằng …)

Lời giải chi tiết:

Phrase “An equal number of people thought that ...” is not in the report.

(Cụm từ “Một số lượng tương đương người nghĩ rằng…” không có trong báo cáo.)

Bài 3

Study the expressions in blue in the report. Rewrite sentences 1-4. Include the words in brackets.

(Nghiên cứu các từ màu xanh trong báo cáo. Viết lại câu 1-4. Bao gồm các từ trong ngoặc.)

1. Most students don’t like exams. Many teachers think they are useful. (whereas)

2. I like trying out new things. I don’t always like the things I try. (although)

3. I find maths and science really easy. Subjects like literature and English are difficult for me. (In contrast)

4. I think exams are important. I think we have too many. (However)

Phương pháp giải:

- whereas: trong khi

- although: mặc dù

- In contrast: Trái lại, Ngược lại

- However: Tuy nhiên

Lời giải chi tiết:

1. Most students don’t like exams, whereas many teachers think they are useful.

(Hầu hết học sinh không thích các kỳ thi, trong khi nhiều giáo viên cho rằng chúng hữu ích.)

2. Although I like trying out new things, I don’t always like the things I try.

(Mặc dù tôi thích thử những điều mới nhưng không phải lúc nào tôi cũng thích những điều tôi thử.)

3. I find maths and science really easy. In contrast, subjects like literature and English are difficult for me.

(Tôi thấy toán và khoa học thực sự dễ dàng. Ngược lại, những môn như văn học và tiếng Anh lại khó đối với tôi.)

4. I think exams are important; however, I think we have too many.

(Tôi nghĩ kỳ thi rất quan trọng; tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta đang có quá nhiều.)

Bài 4

4. Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Do a class survey about the questions below. Then write a report (100-120 words) about the results.

(Làm một cuộc khảo sát trên lớp về các câu hỏi dưới đây. Sau đó viết báo cáo (100-120 từ) về kết quả.)

Do we really need school exams every year? Why / Why not?

(Chúng ta có thực sự cần các kỳ thi ở trường hàng năm không? Tại sao / Tại sao không?)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Study the class survey results and calculate the percentages.

(Nghiên cứu kết quả khảo sát lớp và tính tỷ lệ phần trăm.)

2. What are some comments from the 'yes' side?

(Một số nhận xét từ phía nói ‘có’ là gì?)

3. What are some comments from the ‘no’ side?

(Một số ý kiến từ phía nói ‘không’ là gì?)

4. What is the majority opinion?

(Ý kiến đa số là gì?)

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Introduction and statistics

(Đoạn 1: Giới thiệu và thống kê)

Paragraph 2: Explanation of comments

(Đoạn 2: Giải thích ý kiến)

Paragraph 3: Summary

(Đoạn 3: Tóm tắt)

D. CHECK (Kiểm tra)

- key phrases (cụm từ chính)

- phrases expressing contrast (cụm từ thể hiện sự đối lập)

Lời giải chi tiết:

Survey report: School exams

In our survey in our class, we asked people ‘Do we really need school exams every year?’ Of the sixty students who participated, 50% said ‘yes’ and 40% said ‘no’. However, 10% of people were undecided.

Those in favour said that these annual tests allow schools to assess student’s progress and identify areas which require improvement. According to 50 per cent of respondents, examinations help them measure their academic development and understand where further effort is needed. In contrast, some claim that frequent assessment leads to stress and anxiety among young learners who lack confidence in their abilities. Another comment from the ‘yes’ side was that examinations encourage hard work and discipline among students as they prepare for upcoming testing sessions, strengthening their learning skills, whereas people who said ‘no’ question whether the proficiency gauged from annual exams translates into employability once they graduate because most job sectors do not rely solely upon test scores. Those who were undecided didn’t make comments.

All in all, the results indicate that the majority of students think that school examinations play a vital role in evaluating student achievement.

Tạm dịch:

Trong cuộc khảo sát trong lớp, chúng tôi đã hỏi mọi người “Chúng ta có thực sự cần các kỳ thi ở trường hàng năm không?” Trong số 60 học sinh tham gia, 50% nói “có” và 40% nói “không”. Tuy nhiên, 10% số người vẫn chưa quyết định.

Những người ủng hộ cho rằng những bài kiểm tra hàng năm này cho phép các trường đánh giá sự tiến bộ của học sinh và xác định những lĩnh vực cần cải thiện. Theo 50% số người được hỏi, các kỳ thi giúp họ đo lường sự phát triển học tập của mình và hiểu được những điểm cần nỗ lực hơn nữa. Ngược lại, một số người cho rằng việc đánh giá thường xuyên sẽ dẫn đến căng thẳng và lo lắng ở những học sinh thiếu tự tin vào khả năng của mình. Một nhận xét khác từ phía nói ‘có’ là các kỳ thi khuyến khích sự chăm chỉ và kỷ luật của học sinh khi họ chuẩn bị cho các kỳ kiểm tra sắp tới, củng cố kỹ năng học tập của họ, trong khi những người nói ‘không’ đặt câu hỏi liệu trình độ đánh giá từ các kỳ thi hàng năm có chuyển thành khả năng có việc làm hay không khi họ tốt nghiệp vì hầu hết các lĩnh vực công việc không chỉ dựa vào điểm kiểm tra. Những người chưa quyết định đã không đưa ra ý kiến.

Nhìn chung, kết quả cho thấy đa số học sinh cho rằng các kỳ thi ở trường đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá thành tích của học sinh.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close