Tiếng Anh 9 Unit 4 Writing: A post on an advice forum

In what kind of situations do people ask for advice on the internet? 1. Read the forum post. What advice does Kim give to Linh? What do you think of the advice? 2. Complete the Key Phrases. 3.Study points 1-4 and find examples in the post.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

In what kind of situations do people ask for advice on the internet?

(Mọi người thường xin lời khuyên trên mạng trong những tình huống nào?)

Lời giải chi tiết:

People seek advice on the internet for a wide range of situations. There are some following situations:

- Relationship issues: This could involve problems with romantic partners, family members, friends, or colleagues. People might seek advice on how to communicate effectively, resolve conflicts, or navigate complex relationship dynamics.

- Career and education: Individuals often turn to the internet for advice on career choices, job hunting, resume writing, interview tips, workplace issues, professional development, and educational pursuits such as choosing a major, applying to colleges, or dealing with academic challenges.

(Mọi người tìm kiếm lời khuyên trên internet cho nhiều tình huống khác nhau. Có một số tình huống sau:

- Các vấn đề về mối quan hệ: Điều này có thể liên quan đến các vấn đề với bạn đời, thành viên gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Mọi người có thể tìm kiếm lời khuyên về cách giao tiếp hiệu quả, giải quyết xung đột hoặc điều hướng các mối quan hệ phức tạp.

- Nghề nghiệp và giáo dục: Các cá nhân thường tìm đến internet để được tư vấn về lựa chọn nghề nghiệp, tìm việc làm, viết sơ yếu lý lịch, mẹo phỏng vấn, các vấn đề tại nơi làm việc, phát triển chuyên môn và theo đuổi học vấn như chọn chuyên ngành, nộp đơn vào đại học hoặc giải quyết các thách thức trong học tập.)

Bài 1

1. Read the forum post. What advice does Kim give to Linh? What do you think of the advice?

(Đọc bài viết diễn đàn. Kim đưa ra lời khuyên gì cho Linh? Bạn nghĩ gì về lời khuyên?)

Friends forum

I’ve just started at a new school and there’s a group of people I hang out with. We have a laugh together, but it bothers me when they say that only ‘sad’ people study a lot. Last week they teased me when I got good marks in a history test. I’m not sure if I like that. Linh

Hey, Linh,

OK, well this is a slightly annoying situation, isn’t it? But quite common, IMO. Let’s think. What could you do? For a start you should probably ask these people why it’s ‘sad’ to do well. They might be having problems with some of the work. Hey – you could even offer to help them. What do you reckon?

What else? Are you meeting a lot of new people at the moment? I bet that there are LOADS of other people that you can be friends with if you want. Just be yourself, ’cos then I can guarantee that people will respect you. If you like studying, that’s cool. You’re obviously popular and you don’t have to change who you are.

And one more thing. You did the right thing asking for advice. It’s never a bad idea to talk to other people about it. Like they say, ‘a problem shared is a problem halved’. Anyway, good luck and I hope that things work out for you. Kim

IMO = in my opinion

Tạm dịch bài đọc:

Diễn đàn bạn bè

Tôi mới bắt đầu học tại một trường học mới và có một nhóm học sinh mà tôi chơi cùng. Chúng tôi cùng cười đùa nhưng tôi thấy khó chịu khi họ nói chỉ có người ‘buồn’ mới học nhiều. Tuần trước họ trêu chọc tôi khi tôi đạt điểm cao trong bài kiểm tra lịch sử. Tôi không chắc mình có thích điều đó không. Linh

Hey, Linh,

OK, well this is a slightly annoying situation, isn’t it? But quite common, IMO. Let’s think. What could you do? For a start you should probably ask these people why it’s ‘sad’ to do well. They might be having problems with some of the work. Hey – you could even offer to help them. What do you reckon?

What else? Are you meeting a lot of new people at the moment? I bet that there are LOADS of other people that you can be friends with if you want. Just be yourself, ’cos then I can guarantee that people will respect you. If you like studying, that’s cool. You’re obviously popular and you don’t have to change who you are.

And one more thing. You did the right thing asking for advice. It’s never a bad idea to talk to other people about it. Like they say, ‘a problem shared is a problem halved’. Anyway, good luck and I hope that things work out for you. Kim

Chào Linh,

Được rồi, đây là một tình huống hơi khó chịu phải không? Nhưng theo quan điểm của tôi thì khá phổ biến. Hãy thử nghĩ xem. Bạn có thể làm gì? Để bắt đầu, có lẽ bạn nên hỏi những người bạn này tại sao học tốt lại ‘buồn’. Họ có thể gặp vấn đề với một số học phần. Này – bạn thậm chí có thể đề nghị giúp đỡ họ. Bạn nghĩ sao?

Còn gì nữa? Hiện tại bạn có gặp nhiều người mới không? Tôi cá rằng có RẤT NHIỀU người khác mà bạn có thể kết bạn nếu muốn. Hãy cứ là chính mình vì tôi có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ tôn trọng bạn. Nếu bạn thích học thì điều đó thật tuyệt. Rõ ràng là bạn rất nổi tiếng và bạn không cần phải thay đổi con người thật của mình.

Và một điều nữa. Bạn đã làm đúng khi nhờ tư vấn. Nói chuyện với người khác về điều đó không bao giờ là một ý tưởng tồi. Giống như người ta thường nói, ‘một vấn đề được chia sẻ là vấn đề giảm đi một nửa’. Dù sao thì, chúc may mắn và tôi hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ với bạn. Kim

IMO = in my opinion: theo quan điểm của tôi

Lời giải chi tiết:

Kim advises Linh to take several steps to address the situation with her new group of friends:

- Challenge their perspective: Kim suggests that Linh should ask her friends why they view studying as "sad." By initiating a conversation about their beliefs, Linh may gain insight into their attitudes and potentially influence their perspective.

- Offer help: Kim proposes that Linh could offer assistance to her friends if they are struggling with their schoolwork. This demonstrates kindness and empathy, while also potentially fostering a more positive dynamic within the group.

I think they are useful advice.

(Kim khuyên Linh nên thực hiện một số bước để giải quyết tình huống này với nhóm bạn mới của cô:

- Thử thách quan điểm của họ: Kim gợi ý Linh nên hỏi bạn bè tại sao họ coi việc học là “buồn”. Bằng cách bắt đầu cuộc trò chuyện về niềm tin của họ, Linh có thể hiểu rõ hơn về thái độ của họ và có khả năng ảnh hưởng đến quan điểm của họ.

- Đề nghị giúp đỡ: Kim đề xuất Linh có thể giúp đỡ bạn bè của cô ấy nếu họ gặp khó khăn trong việc học ở trường. Điều này thể hiện lòng tốt và sự đồng cảm, đồng thời cũng có khả năng thúc đẩy sự năng động tích cực hơn trong nhóm.

Tôi nghĩ đó là những lời khuyên hữu ích.)

Bài 2

2. Complete the Key Phrases.

(Hoàn thành các cụm từ chính.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Conversational phrases (Cụm từ hội thoại)

Hey. (Này)

Let’s (1) _____

For a (2) _____

What do you (3) _____?

(4) _____ else?

I bet / I reckon … (Tôi cá là / Tôi nghĩ …)

And one more (5) _____

Anyway, … (Dù sao thì …)

Lời giải chi tiết:

(1) Let’s think. (Hãy nghĩ xem.)

(2) For a start (Để bắt đầu)

(3) What do you reckon? (Bạn nghĩ sao?)

(4) What else? (Còn gì nữa?)

(5) And one more thing (Và một điều nữa)

Bài 3

 Language point: Conversational tone

(Ngôn ngữ: Giọng điệu hội thoại)

3. Study points 1-4 and find examples in the post.

(Nghiên cứu các mục 1-4 và tìm ví dụ trong bài.)

A text with a conversational tone …

(Một văn bản có giọng điệu hội thoại …)

1. includes questions for the reader. (bao gồm các câu hỏi dành cho người đọc.)

2. uses informal and conversational language. (sử dụng ngôn ngữ thân mật và đàm thoại.)

3. uses question tags. (sử dụng câu hỏi đuôi.)

4. sometimes uses CAPITALS, bold, italic, underlined words or emojis for emphasis.

(đôi khi sử dụng CHỮ IN HOA, in đậm, in nghiêng, gạch chân hoặc biểu tượng cảm xúc để nhấn mạnh.)

Lời giải chi tiết:

1. What could you do?

(Bạn có thể làm gì?)

What do you reckon?

(Bạn nghĩ sao?)

What else?

(Còn gì nữa?)

Are you meeting a lot of new people at the moment?

(Hiện tại bạn có gặp nhiều người mới không?)

2. Hey – you could even offer to help them.

(Này – bạn thậm chí có thể đề nghị giúp đỡ họ.)

Just be yourself, ’cos then I can guarantee that people will respect you.

(Hãy cứ là chính mình vì tôi có thể đảm bảo rằng mọi người sẽ tôn trọng bạn.)

3. OK, well this is a slightly annoying situation, isn’t it?

(Được rồi, đây là một tình huống hơi khó chịu phải không?)

4. But quite common, IMO.

(Nhưng theo quan điểm của tôi thì khá phổ biến.)

I bet that there are LOADS of other people that you can be friends with if you want.

(Tôi cá rằng có RẤT NHIỀU người khác mà bạn có thể kết bạn nếu muốn.)

Bài 4

 USE IT! (Sử dụng nó!)

4. Follow the steps in the Writing Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn viết.)

WRITING GUIDE (Hướng dẫn viết)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Choose one of the situations and write a post (100-120 words) giving advice to the person with the problem.

(Chọn một trong các tình huống và viết một bài (100-120 từ) đưa ra lời khuyên cho người gặp vấn đề.)

- I’ve been receiving annoying texts and I don’t know who they’re from. Mai

(Tôi đã nhận được những tin nhắn khó chịu và tôi không biết chúng đến từ ai. Mai)

- My friend’s probably moving to another town eighty kilometres away soon. Huy

(Có lẽ bạn tôi sắp chuyển đến một thị trấn khác cách đó tám mươi cây số. Huy)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. What do you think of the situation?

(Bạn nghĩ gì về tình huống này?)

2. Is this a common problem?

(Đây có phải là vấn đề thường gặp không?)

3. Who should the person talk to first?

(Người đó nên nói chuyện với ai trước?)

4. What other advice can you think of?

(Bạn có thể nghĩ ra lời khuyên nào khác?)

5. What can you say to support and sympathise with this person?

(Bạn có thể nói gì để ủng hộ và thông cảm với người này?)

C. WRITE (Viết)

Paragraph 1: Talk about the problem and say who to speak to.

(Đoạn 1: Nói về vấn đề và nói ai sẽ nói chuyện.)

Paragraph 2: Give more ideas and advice.

(Đoạn 2: Đưa ra thêm ý tưởng và lời khuyên.)

Paragraph 3: End the post and reassure the person.

(Đoạn 3: Kết thúc bài viết và trấn an người đó.)

D. CHECK (Kiểm tra)

- modal verbs (động từ khuyết thiếu)

- conversational tone (giọng điệu hội thoại)

Lời giải chi tiết:

Hey Mai,

That sounds really frustrating! If you’re getting annoying texts from an unknown sender, the first thing I’d suggest is not responding to them. Sometimes, people send these messages just to get a reaction, so ignoring them might make them stop. Hey - you could also block the number if it’s possible. If it keeps happening, consider talking to someone you trust, like a friend or family member, about it. They might have some good advice or could help you figure out who might be behind the messages. Hang in there, and hopefully, the texts will stop soon!

Take care,

Hoa

Tạm dịch:

Này Mai,

Điều này thật là bực bội nhỉ! Nếu bạn nhận được những tin nhắn khó chịu từ một người gửi không xác định, điều đầu tiên tôi khuyên bạn là không nên trả lời chúng. Đôi khi, mọi người gửi những tin nhắn này chỉ để nhận được phản hồi, vì vậy việc phớt lờ chúng có thể khiến họ dừng lại. Này - bạn cũng có thể chặn số nếu có thể. Nếu điều đó tiếp tục xảy ra, hãy cân nhắc việc nói chuyện với người mà bạn tin tưởng, chẳng hạn như bạn bè hoặc thành viên gia đình, về điều đó. Họ có thể có một số lời khuyên hữu ích hoặc có thể giúp bạn tìm ra ai có thể đứng đằng sau những tin nhắn đó. Hãy cứ bình tĩnh và hy vọng các tin nhắn sẽ sớm dừng lại!

Bảo trọng,

Hoa

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close