Tiếng Anh 9 Unit 3 Speaking: A presentation

Do you ever watch people describing products online? What have you seen? 1.Watch or listen to Joelle presenting a ‘new’ product. What features from a-j does she say that a book has? 2. Study the Key Phrases. Which phrases introduce new points?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

Do you ever watch people describing products online? What have you seen?

(Bạn có bao giờ xem mọi người mô tả sản phẩm trực tuyến không? Bạn đã thấy gì?)

Lời giải chi tiết:

Yes, I do. One interesting trend I’ve seen is individuals promoting various clothing items. They often showcase different outfits, discussing the fabric quality, fit, and overall style. It’s fascinating to see how they pair different pieces together and provide insights into how the garments can enhance one’s wardrobe.

(Tôi có. Một xu hướng thú vị mà tôi đã thấy là các cá nhân quảng cáo các mặt hàng quần áo khác nhau. Họ thường giới thiệu những bộ trang phục khác nhau, thảo luận về chất lượng vải, độ vừa vặn và kiểu dáng tổng thể. Thật thú vị khi thấy cách họ kết hợp các món đồ khác nhau lại với nhau và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về cách trang phục có thể nâng tầm tủ quần áo của một người.)

Bài 1

1. Watch or listen to Joelle presenting a ‘new’ product. What features from a-j does she say that a book has?

(Xem hoặc nghe Joelle giới thiệu một sản phẩm ‘mới’. Những đặc điểm nào từ a-j mà cô ấy nói rằng một cuốn sách?)

a. light and portable (nhẹ và di động)

b. electronic (điện tử)

c. versatile (linh hoạt)

d. tough (cứng cáp)

e. fragile (dễ vỡ)

f. convenient (thuận tiện)

g. luxury brand (thương hiệu sang trọng)

h. easy to share (dễ chia sẻ)

i. good value (giá trị tốt)

j. special offer (ưu đãi đặc biệt)

Bài 2

2. Study the Key Phrases. Which phrases introduce new points?

(Nghiên cứu các cụm từ chính. Cụm từ nào giới thiệu điểm mới?)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Giving a presentation (Thuyết trình)

I’d like to talk to you about ... (Tôi muốn nói với bạn về ...)

Let me start by showing you (1) _____ (Hãy để tôi bắt đầu bằng cách cho bạn thấy _____)

First of all, it’s (2) _____ (Trước hết, đó là _____)

As you can see, (3) _____ (Như bạn có thể thấy, _____)

Another advantage is that (4) _____ (Một ưu điểm khác là _____)

It’s also worth mentioning that (5) _____ (Điều đáng nói là _____)

Finally, one big advantage of (6) _____ (Cuối cùng, một lợi thế lớn của _____)

I think you’ll agree that (7) _____ (Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng _____)

Lời giải chi tiết:

Phrases introducing new points are …

(Các cụm từ giới thiệu điểm mới là)

First of all, it’s (2) _____ (Trước hết, đó là _____)

As you can see, (3) _____ (Như bạn có thể thấy, _____)

Another advantage is that (4) _____ (Một ưu điểm khác là _____)

It’s also worth mentioning that (5) _____ (Điều đáng nói là _____)

Finally, one big advantage of (6) _____ (Cuối cùng, một lợi thế lớn của _____)

I think you’ll agree that (7) _____ (Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng _____)

Bài 3

 Watch or listen again and complete 1-7 in the Key Phrases.

(Xem hoặc nghe lại và hoàn thành các cụm từ chính từ 1-7.)

Bài 4

4. When we want to keep a listener’s attention, it’s a good idea to vary the speed and emphasis of what we’re saying. Listen and repeat phrases 1-5. Which words does the speaker make longer?

(Khi muốn thu hút sự chú ý của người nghe, bạn nên thay đổi tốc độ và sự nhấn mạnh của điều mình đang nói. Nghe và nhắc lại các cụm từ 1-5. Những từ nào người nói nói dài hơn?)

1. I think you’re really going to like it. (Tôi nghĩ bạn sẽ thực sự thích nó.)

2. I can carry it easily with one hand. (Tôi có thể mang nó dễ dàng bằng một tay.)

3. Some other products, in contrast, are a bit more fragile.

(Ngược lại, một số sản phẩm khác lại mỏng manh hơn một chút.)

4. You can use them anywhere. (Bạn có thể sử dụng chúng ở bất cứ đâu.)

5. Now that’s what I call good value! (Đó mới là điều tôi gọi là giá trị tốt!)

Bài 5

 STUDY STRATEGY (Chiến lược học tập)

Engaging the audience (Thu hút khán giả)

When you give a presentation, look at the audience and not at your notes. Make eye contact and remember to smile!

(Khi bạn thuyết trình, hãy nhìn vào khán giả chứ không phải vào ghi chú của bạn. Hãy giao tiếp bằng mắt và nhớ mỉm cười!)

 

USE IT! (Sử dụng nó!)

Follow the steps in the Speaking Guide. (Thực hiện theo các bước trong phần Hướng dẫn nói.)

SPEAKING GUIDE (Hướng dẫn nói)

A. TASK (Nhiệm vụ)

Choose a product and prepare a presentation to tell people about its features and advantages.

(Chọn một sản phẩm và chuẩn bị bài thuyết trình để giới thiệu với mọi người về tính năng và ưu điểm của sản phẩm đó.)

B. THINK AND PLAN (Suy nghĩ và lên kế hoạch)

1. Think of three or four positive features of the product.

(Hãy nghĩ đến ba hoặc bốn đặc điểm tích cực của sản phẩm.)

2. Are there any similar products? Why is this better?

(Có sản phẩm nào tương tự không? Tại sao cái này tốt hơn?)

3. Decide which key phrases you can use in your presentation.

(Quyết định những cụm từ khóa nào bạn có thể sử dụng trong bài thuyết trình của mình.)

4. Think about what you’re going to say, and make notes.

(Hãy suy nghĩ về những gì bạn sẽ nói và ghi chú lại.)

C. SPEAK (Nói)

Practise speaking from your notes once or twice. Then take turns to do your presentations.

(Luyện nói từ ghi chú của bạn một hoặc hai lần. Sau đó lần lượt thuyết trình.)

D. CHECK (Kiểm tra)

Did you vary your speed and emphasis when you were talking?

(Bạn có thay đổi tốc độ và sự nhấn mạnh khi nói không?)

Lời giải chi tiết:

Let me start by showing you the incredible features of our bike. First of all, it’s lightweight yet sturdy, making it easy to manoeuvre through various terrains and ensuring durability for long-term use. As you can see, the sleek design not only enhances its aesthetic appeal but also contributes to its aerodynamic efficiency, allowing for a smoother and faster ride.

Another advantage is that our bike is equipped with advanced gear-shifting technology, providing seamless transitions between gears for optimal performance and efficiency, whether you're cruising along city streets or tackling steep inclines on mountain trails. It's also worth mentioning that the ergonomic handlebars and adjustable seat ensure comfort during extended rides, reducing fatigue and promoting a more enjoyable cycling experience for riders of all levels.

Finally, one big advantage of our bike is its versatility. Whether you're commuting to work, embarking on a leisurely weekend ride, or training for a competitive race, this bike adapts effortlessly to your needs. Its versatility makes it suitable for riders of all ages and skill levels, offering an accessible and enjoyable way to stay active and explore the great outdoors.

I think you’ll agree that our bike offers an exceptional combination of performance, comfort, and versatility, making it the perfect choice for anyone looking to enhance their cycling experience. Thank you for your attention, and we invite you to experience the joy of riding our bike for yourself!

Tạm dịch:

Hãy để tôi bắt đầu bằng cách cho bạn thấy những tính năng đáng kinh ngạc của chiếc xe đạp của chúng tôi. Trước hết, nó nhẹ nhưng chắc chắn, giúp bạn dễ dàng di chuyển qua nhiều địa hình khác nhau và đảm bảo độ bền khi sử dụng lâu dài. Như bạn có thể thấy, thiết kế đẹp mắt không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả khí động học, giúp xe di chuyển mượt mà và nhanh hơn.

Một ưu điểm khác là xe đạp của chúng tôi được trang bị công nghệ sang số tiên tiến, mang lại sự chuyển tiếp liền mạch giữa các bánh răng để đạt được hiệu suất và hiệu quả tối ưu, cho dù bạn đang di chuyển dọc theo đường phố hay vượt qua những đoạn đường dốc trên đường mòn trên núi. Điều đáng nói là tay lái tiện dụng và ghế có thể điều chỉnh đảm bảo sự thoải mái trong những chuyến đi kéo dài, giảm mệt mỏi và mang lại trải nghiệm đạp xe thú vị hơn cho người lái ở mọi cấp độ.

Cuối cùng, một lợi thế lớn của chiếc xe đạp của chúng tôi là tính linh hoạt của nó. Cho dù bạn đang đi làm, bắt đầu chuyến đi cuối tuần nhàn nhã hay tập luyện cho một cuộc đua cạnh tranh, chiếc xe đạp này sẽ dễ dàng điều chỉnh theo nhu cầu của bạn. Tính linh hoạt của nó làm cho nó phù hợp với người lái ở mọi lứa tuổi và trình độ kỹ năng, mang đến một cách dễ tiếp cận và thú vị để duy trì hoạt động và khám phá những hoạt động ngoài trời tuyệt vời.

Tôi nghĩ bạn sẽ đồng ý rằng chiếc xe đạp của chúng tôi mang đến sự kết hợp đặc biệt giữa hiệu suất, sự thoải mái và tính linh hoạt, khiến nó trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn nâng cao trải nghiệm đạp xe của mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm và mời bạn tự mình trải nghiệm niềm vui khi tự mình lái chiếc xe đạp của chúng tôi!

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close