Tiếng Anh 9 Unit 2 Speaking: Difficult decisions

1.Which school subjects are you best at and which do you enjoy most? Are they the same? 2.Complete the dialogue with the words and phrases in the box. Then listen and check. What suggestion does Liam make to Rosa?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Think!

Which school subjects are you best at and which do you enjoy most? Are they the same?

(Môn học nào bạn giỏi nhất và bạn thích môn nào nhất? Chúng có giống nhau không?)

Lời giải chi tiết:

I excel in mathematics and find art to be the most enjoyable subject. While I am proficient in mathematics, my personal preference leans towards art. Therefore, the subjects that I am best at and the one I enjoy the most are different.

(Tôi giỏi toán và thấy mỹ thuật là môn học thú vị nhất. Mặc dù tôi thành thạo toán học nhưng sở thích cá nhân của tôi lại thiên về mỹ thuật. Vì vậy, môn tôi giỏi nhất và môn tôi thích nhất là khác nhau.)

Bài 1

1. Complete the dialogue with the words and phrases in the box. Then listen and check. What suggestion does Liam make to Rosa?

(Hoàn thành đoạn hội thoại với các từ và cụm từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra. Liam đưa ra gợi ý gì cho Rosa?)

advice – choose – good idea – options – reckon

Liam: Hey, Rosa. What are you up to?

Rosa: Oh, I’m still trying to (1) _____ my last two subjects for fifth year.

Liam: Seriously? Haven’t you done that yet? There’s not much time left.

Rosa: I know. I’ve been thinking about it for ages, but I can’t make up my mind.

Liam: OK. What are your (2) _____?

Rosa: Well, I’ve just chosen German, but I don’t know whether to do business or art. Which do you (3) _____ is best?

Liam: It’s up to you, Rosa. They’re totally different subjects.

Rosa: Yes, I know. I’m in two minds. The good thing about art is that I know I enjoy it, but then business is probably more useful. So I’m sort of leaning towards business.

Liam: Have you thought of speaking to Mr Bartley about this? He gave me some really good (4) _____.

Rosa: (5) _____! Thanks, Liam.

Liam: No problem.

Lời giải chi tiết:

1. Oh, I’m still trying to choose my last two subjects for fifth year.

(Ồ, tôi vẫn đang cố gắng chọn hai môn học cuối cùng cho năm học thứ năm.)

2. What are your options?

(Lựa chọn của bạn là gì?)

3. Which do you reckon is best?

(Bạn nghĩ cái nào là tốt nhất?)

4. He gave me some really good advice.

(Thầy ấy đã cho tôi một số lời khuyên thực sự tốt.)

5. Good idea! Thanks, Liam.

(Ý tưởng hay đấy! Cảm ơn, Liam.)

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh:

Liam: Hey, Rosa. What are you up to?

Rosa: Oh, I’m still trying to choose my last two subjects for fifth year.

Liam: Seriously? Haven’t you done that yet? There’s not much time left.

Rosa: I know. I’ve been thinking about it for ages, but I can’t make up my mind.

Liam: OK. What are your options?

Rosa: Well, I’ve just chosen German, but I don’t know whether to do business or art. Which do you reckon is best?

Liam: It’s up to you, Rosa. They’re totally different subjects.

Rosa: Yes, I know. I’m in two minds. The good thing about art is that I know I enjoy it, but then business is probably more useful. So I’m sort of leaning towards business.

Liam: Have you thought of speaking to Mr Bartley about this? He gave me some really good advice.

Rosa: Good idea! Thanks, Liam.

Liam: No problem.

Tạm dịch:

Liam: Này, Rosa. Bạn đang làm gì đấy?

Rosa: Ồ, tôi vẫn đang cố gắng chọn hai môn học cuối cùng cho năm học thứ năm.

Liam: Thật sao? Bạn vẫn chưa quyết định à? Không còn nhiều thời gian nữa đâu.

Rosa: Tôi biết. Tôi đã suy nghĩ về điều đó từ lâu nhưng tôi không thể quyết định được.

Liam: Được rồi. Lựa chọn của bạn là gì?

Rosa: À, tôi vừa chọn tiếng Đức, nhưng tôi không biết nên chọn kinh tế hay nghệ thuật. Bạn nghĩ cái nào là tốt nhất?

Liam: Tùy bạn thôi, Rosa. Chúng là những môn học hoàn toàn khác nhau.

Rosa: Ừ, tôi biết. Tôi đang phân vân. Điều hay về nghệ thuật là tôi biết mình thích nó, nhưng kinh tế có lẽ hữu ích hơn. Vì thế tôi có xu hướng thiên về môn kinh tế.

Liam: Bạn đã nghĩ đến việc nói chuyện với thầy Bartley về điều này chưa? Thầy ấy đã cho tôi một số lời khuyên thực sự tốt.

Rosa: Ý tưởng hay đấy! Cảm ơn, Liam.

Liam: Không có gì.

Bài 2

2. Listen again and practise the dialogue.

(Nghe lại và thực hành đoạn hội thoại.)

Bài 3

PRONUNCIATION: Rising and falling intonation (Phát âm: Ngữ điệu lên xuống)

3. Decide whether these key phrases have rising or falling intonation. Then listen and repeat.

(Quyết định xem những cụm từ chính này có ngữ điệu lên hay xuống. Sau đó nghe và nhắc lại.)

KEY PHRASES (Cụm từ chính)

Talking about decisions (Nói về những quyết định)

It’s up to you. (Tùy vào bạn.)

I’m in two minds. (Tôi đang phân vân.)

I’m leaning towards ... (Tôi nghiêng về phía ...)

What are your options? (Lựa chọn của bạn là gì?)

Which do you reckon (is best)? (Bạn nghĩ cái nào (là tốt nhất)?)

Have you thought of / considered that ...? (Bạn đã nghĩ tới / xét tới ...?)

The good thing about ... is that ... (Điều tốt về ... là ...)

Bài 4

4. Watch or listen to a second dialogue. Which of the key phrases do you hear?

(Xem hoặc nghe đoạn hội thoại thứ hai. Bạn nghe thấy cụm từ chính nào?)

Bài 5

5. Watch or listen again and answer the questions.

(Xem hoặc nghe lại và trả lời các câu hỏi.)

1. Why can’t Victoria and Michael go to both festivals?

(Tại sao Victoria và Michael không thể tham dự cả hai lễ hội?)

2. What are the disadvantages of The Electric Picnic, according to Victoria?

(Theo Victoria, nhược điểm của The Electric Picnic là gì?)

3. What’s the advantage of going to Longitude with Lily?

(Đi Longitude với Lily có lợi ích gì?)

Bài 6

6. Read tasks A and B. Then prepare and act out one of the dialogues with a partner. Use some of the key phrases.

(Đọc nhiệm vụ A và B. Sau đó chuẩn bị và diễn một trong các đoạn hội thoại với bạn bên cạnh. Sử dụng một số cụm từ chính.)

Task A (Nhiệm vụ A)

You want to see a movie this summer with a friend, but your friend can’t decide which to choose. You can only go to one. Try to help your friend decide which one to go to.

(Bạn muốn đi xem phim vào mùa hè này với một người bạn, nhưng bạn của bạn không thể quyết định nên chọn bộ phim nào. Các bạn chỉ có thể đi đến một. Cố gắng giúp bạn của bạn quyết định nên đi xem cái nào.)

Task B (Nhiệm vụ B)

You have been saving money for two years and want to buy a scooter, but you can’t decide which one to buy. Your friend helps you to decide.

(Bạn đã tiết kiệm tiền trong hai năm và muốn mua một chiếc xe scooter nhưng bạn không thể quyết định nên mua chiếc nào. Bạn của bạn giúp bạn quyết định.)

Lời giải chi tiết:

A: Hey, I was thinking about watching a movie this summer. Do you want to join me?

B: Oh, that sounds like a great idea! But I can’t decide which movie to choose.

A: It’s up to you. What are your options?

B: I’m in two minds. I’m leaning towards watching the new action movie that just came out.

A: Have you thought of or considered that the comedy movie might be a good choice too? The good thing about comedies is that they always make us laugh and feel good.

B: That’s true. Which do you reckon is best?

A: Well, it depends on what you’re in the mood for. If you want some adrenaline and excitement, the action movie might be the way to go. But if you just want to relax and have a good time, a comedy movie could be a better choice.

B: Hmm, I see your point. I think I’ll go with the action movie then. Let’s do it!

A: Sounds good! Action it is. Let’s plan our movie night soon!

Tạm dịch:

A: Này, tớ đang nghĩ đến việc xem một bộ phim vào mùa hè này. Cậu có muốn tham gia cùng tớ không?

B: Ồ, nghe có vẻ là một ý tưởng tuyệt vời! Nhưng tớ không thể quyết định nên chọn bộ phim nào.

A: Tùy cậu thôi. Lựa chọn của cậu là gì?

B: Tớ đang phân vân. Tớ đang nghiêng về việc xem bộ phim hành động mới vừa ra mắt.

A: Cậu đã nghĩ đến hoặc cho rằng phim hài cũng có thể là một lựa chọn tốt chưa? Điểm hay của phim hài là chúng luôn khiến chúng ta cười và cảm thấy dễ chịu.

B: Đúng vậy. Cậu nghĩ cái nào là tốt nhất?

A: Chà, nó phụ thuộc vào tâm trạng của cậu. Nếu cậu muốn một chút adrenaline và sự phấn khích, phim hành động có thể là lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu cậu chỉ muốn thư giãn và có thời gian vui vẻ thì phim hài có thể là lựa chọn tốt hơn.

B: Hmm, tớ hiểu quan điểm của cậu. Tớ nghĩ tớ sẽ chọn phim hành động. Xem nó đi!

A: Nghe hay đấy! Phim hành động. Hãy lên kế hoạch cho đêm xem phim của chúng ta sớm nhé!

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close