Tiếng Anh 11 Unit 9 Lesson 3

In pairs: What career do you think the boy in the photo wants in the future? What do you think he needs to do to get that job? a. Listen to Chris talking to his mom about his future career. What job does Chris say he wants? b. Now, listen and write True or False. c. In pairs: Which of the things Chris needs do you think will be the most difficult to get?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What career do you think the boy in the photo wants in the future? What do you think he needs to do to get that job?

(Làm theo cặp: Bạn nghĩ cậu bé trong ảnh muốn làm nghề gì trong tương lai? Bạn nghĩ cậu ấy cần phải làm gì để có được công việc đó?

Lời giải chi tiết:

I think the boy in the photo wants to be a robotic engineer in the future.

(Tôi nghĩ rằng cậu bé trong bức ảnh muốn trở thành một kỹ sư robot trong tương lai)

To get that job, the boy needed solid math and science skills, good organizational and team working skills.

(Để có được công việc đó, cậu bé cần có kỹ năng toán học và khoa học vững vàng, good organizational and team working skills.)

Listening a

a. Listen to Chris talking to his mom about his future career. What job does Chris say he wants?

(Hãy nghe Chris nói chuyện với mẹ về nghề nghiệp tương lai của anh ấy. Chris nói anh ấy muốn làm công việc gì?)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Mom: Chris, how was school?

Chris: It was okay but my teacher asked us to think about our future careers. I don't know what I want to do.

Mom: Um, Well, what do you enjoy doing at school?

Chris: I like science, math and I really enjoy IT.

Mom: Start there, try to think of jobs that involve those subjects.

Chris: Okay. I'll do some research on my laptop. Hey, Mom, I know what I want to be a robotic engineer.

Mom: That sounds exciting. What do they do?

Chris: They design, build, and program robots. I love building things.

Mom: Amazing. Now you will need to think about what you need to become a robotic engineer.

Chris: What kind of things?

Mom: You need to think of the experience, the qualifications, and the skills you will need.

Chris: Okay, I need to do more research. Okay, I think I know what I have to do.

Mom: Great. Tell me about the qualifications you'll need.

Chris: To be a robotic engineer. I will need a degree in robotics.

Mom: Okay, and the experience.

Chris: I'll need lots of experience using robots. I already have some. We practiced programming robots at school last time. It was really cool.

Mom:  Great.

Chris: Oh, and the skills I'll need. I will need to be great at working in a team and be really organized. Writing code is really difficult.

Mom:  Well done, Chris. Now you just have to think about how to get the skills and experience.

Chris: Okay, time for more research.

Tạm dịch:

Mẹ: Chris, trường học thế nào?

Chris: Tốt ạ, nhưng giáo viên của con yêu cầu chúng tôi suy nghĩ về nghề nghiệp tương lai của mình. Con không biết mình muốn làm gì.

Mẹ: Ừm, con thích làm gì ở trường?

Chris: Con thích khoa học, toán học và con thực sự thích công nghệ thông tin.

Mẹ: Bắt đầu từ đó, cố gắng nghĩ ra những công việc liên quan đến những môn học đó.

Chris: Được rồi. Con sẽ làm một số nghiên cứu trên máy tính xách tay của con. Mẹ ơi, con biết con muốn trở thành một kỹ sư người máy.

Mẹ: Nghe thú vị đấy. Họ làm gì?

Chris: Họ thiết kế, xây dựng và lập trình robot. Con thích xây dựng mọi thứ.

Mẹ: Tuyệt vời. Bây giờ con sẽ cần suy nghĩ về những gì con cần để trở thành một kỹ sư robot.

Chris: Những thứ gì ạ?

Mẹ: Con cần nghĩ đến kinh nghiệm, trình độ và kỹ năng mà con sẽ cần.

Chris: Được rồi, con  cần nghiên cứu thêm. Được rồi, tôi nghĩ tôi biết mình phải làm gì.

Mẹ: Tuyệt vời. Hãy cho mẹ biết về những bằng cấp con sẽ cần.

Chris: Để trở thành một kỹ sư người máy con sẽ cần một tấm bằng về robot.

Mẹ: Được rồi, và kinh nghiệm.

Chris: Con sẽ cần nhiều kinh nghiệm sử dụng robot. Con đã có một số kinh nghiệm. Lần trước chúng con đã thực hành lập trình robot ở trường. Nó thực sự rất tuyệt.

Mẹ: Tuyệt vời.

Chris: Ồ, và những kỹ năng con cần. Con sẽ cần phải giỏi làm việc theo nhóm và thực sự có tổ chức. Viết mã thực sự rất khó.

Mẹ: Làm tốt lắm, Chris. Bây giờ con chỉ cần suy nghĩ làm thế nào để có được các kỹ năng và kinh nghiệm.

Chris: Được rồi, đã đến lúc nghiên cứu thêm.

Lời giải chi tiết:

Chris say he wants to be a robotic engineer. (Chris nói rằng anh ấy muốn trở thành một kỹ sư robot.)

Listening b

b. Now, listen and write True or False.

(Bây giờ, hãy nghe và viết Đúng hoặc Sai.)

1. Chris says he likes English, science, and IT.

(Chris nói rằng anh ấy thích tiếng Anh, khoa học và công nghệ thông tin.)

2. Chris researches different jobs using his tablet.

(Chris nghiên cứu các công việc khác nhau bằng máy tính bảng của mình.)

3. He will need to design, build, and program for his future job.

(Anh ấy sẽ cần thiết kế, xây dựng và lập trình cho công việc tương lai của mình.)

4. Chris practiced programming robots two weeks ago.

(Chris đã thực hành lập trình robot hai tuần trước.)

5. Chris will need to have good organizational and team working skills.

(Chris sẽ cần phải có kỹ năng tổ chức và làm việc theo nhóm tốt.)

Lời giải chi tiết:

1. False

Thông tin: I like science, math and I really enjoy IT.

(Con thích khoa học, toán học và con thực sự thích công nghệ thông tin.)

2. False

Thông tin: I'll do some research on my laptop.

(Tôi sẽ làm một số nghiên cứu trên máy tính xách tay của tôi.)

3. True

Thông tin: They design, build, and program robots. I love building things.

(Họ thiết kế, xây dựng và lập trình robot.)

4. False

Thông tin: We practiced programming robots at school last time.

(Lần trước chúng tôi đã thực hành lập trình robot ở trường.)

5. True

Thông tin: I will need to be great at working in a team and be really organized.

(Tôi sẽ cần phải giỏi làm việc theo nhóm và thực sự có tổ chức.)

Listening c

c. In pairs: Which of the things Chris needs do you think will be the most difficult to get?

(Theo cặp: Bạn nghĩ thứ nào mà Chris cần sẽ khó đạt được nhất?)

Lời giải chi tiết:

I think the robotics engineering degree is the hardest thing for Chris to get because it requires him to learn a lot of knowledge, practical skills as well as logical reasoning.

(Tôi nghĩ tấm bằng kỹ sư robot là thứ mà Chris khó đạt được nhất vì nó yêu cầu cậu ấy học rất nhiều kiến thức, kỹ năng thực hành cũng như suy luận logic.)

Reading a

a. Read Ben's essay and choose the best title.

(Đọc bài luận của Ben và chọn tiêu đề tốt nhất.)

1. How to Choose a University (Cách Chọn Trường Đại Học)

2. My Life as an Animator (Cuộc đời họa sĩ hoạt hình của tôi)

3. How to Get your Dream Job (Làm thế nào để có được công việc mơ ước của bạn)

I have always wanted to be an animator. I have researched it and know how to do it. However, I don't think many teenagers know how to get their dream jobs. Let me tell you about mine and how I am going to get it. I hope this will help other people to get their own dream jobs.

The first thing I read is a university degree in computer animation. This degree tells people I know how to use animation programs. It will teach me how to use the software to create amazing pictures. All animators need fine. Another thing I need is to have great communicative skills because I will have to be able to take feedback well. Finally, I need to get work experience working for different companies to know more about the industry.

I have decided to study animation at the School of Visual Arts in New York to get my degree. I am going to ask my friends for feedback on my drawings and discuss changes with them to improve my communication skills. I am going to find work experience over the holidays while I am at university to get experience.

These are the three most important things I think I need to do to get my dream job. Hopefully, after reading this, you can start to plan for your dream job.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi luôn muốn trở thành một nhân vật hoạt hình. Tôi đã nghiên cứu nó và biết làm thế nào để làm điều đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều thanh thiếu niên. biết làm thế nào để có được công việc mơ ước của họ. Hãy để tôi nói cho bạn biết về tôi và làm thế nào tôi sẽ có được nó. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp những người khác có được công việc mơ ước của riêng họ.

Điều đầu tiên tôi nhận được là bằng đại học về hoạt hình máy tính. Bằng cấp này nói với mọi người rằng tôi biết cách sử dụng các chương trình hoạt hình. Nó sẽ dạy tôi cách sử dụng phần mềm để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Tất cả các nhà làm phim hoạt hình cần tốt. Một điều nữa tôi cần là có khả năng giao tiếp tuyệt vời vì tôi sẽ phải có khả năng tiếp nhận phản hồi tốt. Cuối cùng, tôi cần tích lũy kinh nghiệm làm việc cho các công ty khác nhau để biết thêm về ngành.

Tôi đã quyết định theo học ngành hoạt hình mờ ám tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York để lấy bằng. Tôi sẽ nhờ bạn bè phản hồi về các bức vẽ của mình và thảo luận về những thay đổi với họ để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tôi sẽ tìm kiếm kinh nghiệm làm việc trong những ngày nghỉ khi tôi đang học đại học để lấy kinh nghiệm.

Đây là ba điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ mình cần làm để có được công việc mơ ước. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho công việc mơ ước của mình.

Lời giải chi tiết:

3. How to Get your Dream Job (Làm thế nào để có được công việc mơ ước của bạn)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. What will Ben learn how to use at university?

(Ben sẽ học cách sử dụng cái gì ở trường đại học?)

2. Why does Ben need to be able to communicate well?

(Tại sao Ben cần có khả năng giao tiếp tốt?)

3. Why should Ben work at many different companies?

(Tại sao Ben nên làm việc ở nhiều công ty khác nhau?)

4. Where will Ben get his degree?

(Ben sẽ lấy bằng ở đâu?)

5. What will Ben do during the holidays?

(Ben sẽ làm gì trong những ngày nghỉ?)

Lời giải chi tiết:

1. Ben will learn animation programs how to use at university.

(Ben sẽ học cách sử dụng các chương trình hoạt hình ở trường đại học.)

Thông tin: This degree tells people I know how to use animation programs.

(Bằng cấp này nói với mọi người rằng tôi biết cách sử dụng các chương trình hoạt hình.)

2. Ben need to be able to communicate well because he needs to be able to take feedback well.

(Ben cần có khả năng giao tiếp tốt vì anh ấy cần có khả năng tiếp nhận phản hồi tốt.)

Thông tin: Another thing I need is to have great communicative alle because I will have to be able to take feedback well.

(Một điều nữa tôi cần là có khả năng giao tiếp tuyệt vời vì tôi sẽ phải có khả năng tiếp nhận phản hồi tốt.)

3. Ben should work at many different companies to know more about the industry.

(Ben nên làm việc ở nhiều công ty khác nhau để biết thêm về ngành.)

Thông tin: Finally, I need to get work experience working for different companies to know more about the industry.

(Cuối cùng, tôi cần tích lũy kinh nghiệm làm việc cho các công ty khác nhau để biết thêm về ngành.)

4. Ben will get his degree at the School of Visual Arts in New York.

(Ben sẽ lấy bằng tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York.)

Thông tin: I have decided to study animation at the School of Visual Arts in New York to get my degree.

(Tôi đã quyết định theo học ngành hoạt hình mờ ám tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York để lấy bằng.)

5. Ben will find work experience during the holidays.

(Ben sẽ tìm kinh nghiệm làm việc trong kỳ nghỉ.)

Thông tin: I am going to find work experience over the holidays while I am at university to get experience.

(Tôi sẽ tìm kiếm kinh nghiệm làm việc trong những ngày nghỉ khi tôi đang học đại học để lấy kinh nghiệm.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


I have always wanted to be an animator. I have researched it and know how to do it. However, I don't think many teenagers know how to get their dream jobs. Let me tell you about mine and how I am going to get it. I hope this will help other people to get their own dream jobs.

The first thing I read is a university degree in computer animation. This degree tells people I know how to use animation programs. It will teach me how to use the software to create amazing pictures. All animators need fine. Another thing I need is to have great communicative skills because I will have to be able to take feedback well. Finally, I need to get work experience working for different companies to know more about the industry.

I have decided to shady animation at the School of Visual Arts in New York to get my degree. I am going to ask my friends for feedback on my drawings and discuss changes with them to improve my communication skills. I am going to find work experience over the holidays while I am at university to get experience.

These are the three most important things I think I need to do to get my dream job. Hopefully, after reading this, you can start to plan for your dream job.

Tạm dịch:

Tôi luôn muốn trở thành một nhân vật hoạt hình. Tôi đã nghiên cứu nó và biết làm thế nào để làm điều đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều thanh thiếu niên. biết làm thế nào để có được công việc mơ ước của họ. Hãy để tôi nói cho bạn biết về tôi và làm thế nào tôi sẽ có được nó. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp những người khác có được công việc mơ ước của riêng họ.

Điều đầu tiên tôi nhận được là bằng đại học về hoạt hình máy tính. Bằng cấp này nói với mọi người rằng tôi biết cách sử dụng các chương trình hoạt hình. Nó sẽ dạy tôi cách sử dụng phần mềm để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Tất cả các nhà làm phim hoạt hình cần tốt. Một điều nữa tôi cần là có khả năng giao tiếp tuyệt vời vì tôi sẽ phải có khả năng tiếp nhận phản hồi tốt. Cuối cùng, tôi cần tích lũy kinh nghiệm làm việc cho các công ty khác nhau để biết thêm về ngành.

Tôi đã quyết định theo học ngành hoạt hình mờ ám tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York để lấy bằng. Tôi sẽ nhờ bạn bè phản hồi về các bức vẽ của mình và thảo luận về những thay đổi với họ để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tôi sẽ tìm kiếm kinh nghiệm làm việc trong những ngày nghỉ khi tôi đang học đại học để lấy kinh nghiệm.

Đây là ba điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ mình cần làm để có được công việc mơ ước. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho công việc mơ ước của mình.

Reading d

d. In pairs: What job do you want in the future? Do you need the same degree, skills, or experience as Ben?

(Theo cặp: Bạn muốn làm công việc gì trong tương lai? Bạn có cần bằng cấp, kỹ năng hoặc kinh nghiệm như Ben không?)

Lời giải chi tiết:

In the future, I want to become an elementary school teacher. To become a teacher, I need a primary school pedagogical degree, and I need to have skills in observing, commenting, communicating...

(Trong tương lai, tôi muốn trở thành giáo viên tiểu học. Để trở thành giáo viên, tôi cần có bằng sư phạm tiểu học, cần có kỹ năng quan sát, nhận xét, giao tiếp...)

Writing a

a. Read about writing a block structure problem and solution essay. Then, read Ben's essay again and underline the solutions.

(Đọc về viết một vấn đề cấu trúc khối và bài luận giải pháp. Sau đó, đọc lại bài luận của Ben và gạch dưới các giải pháp.)

Lời giải chi tiết:

I have always wanted to be an animator. I have researched it and know how to do it. However, I don't think many teenagers know how to get their dream jobs. Let me tell you about mine and how I am going to get it. I hope this will help other people to get their own dream jobs.

The first thing I read is a university degree in computer animation. This degree tells people I know how to use animation programs. It will teach me how to use the software to create amazing pictures. All animators need fine. Another thing I need is to have great communicative skills because I will have to be able to take feedback well. Finally, I need to get work experience working for different companies to know more about the industry.

I have decided to shady animation at the School of Visual Arts in New York to get my degree. I am going to ask my friends for feedback on my drawings and discuss changes with them to improve my communication skills. I am going to find work experience over the holidays while I am at university to get experience.

These are the three most important things I think I need to do to get my dream job. Hopefully, after reading this, you can start to plan for your dream job.

Tạm dịch:

Tôi luôn muốn trở thành một nhân vật hoạt hình. Tôi đã nghiên cứu nó và biết làm thế nào để làm điều đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều thanh thiếu niên. biết làm thế nào để có được công việc mơ ước của họ. Hãy để tôi nói cho bạn biết về tôi và làm thế nào tôi sẽ có được nó. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp những người khác có được công việc mơ ước của riêng họ.

Điều đầu tiên tôi nhận được là bằng đại học về hoạt hình máy tính. Bằng cấp này nói với mọi người rằng tôi biết cách sử dụng các chương trình hoạt hình. Nó sẽ dạy tôi cách sử dụng phần mềm để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời. Tất cả các nhà làm phim hoạt hình cần tốt. Một điều nữa tôi cần là có khả năng giao tiếp tuyệt vời vì tôi sẽ phải có khả năng tiếp nhận phản hồi tốt. Cuối cùng, tôi cần tích lũy kinh nghiệm làm việc cho các công ty khác nhau để biết thêm về ngành.

Tôi đã quyết định theo học ngành hoạt hình mờ ám tại Trường Nghệ thuật Thị giác ở New York để lấy bằng. Tôi sẽ nhờ bạn bè phản hồi về các bức vẽ của mình và thảo luận về những thay đổi với họ để cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình. Tôi sẽ tìm kiếm kinh nghiệm làm việc trong những ngày nghỉ khi tôi đang học đại học để lấy kinh nghiệm.

Đây là ba điều quan trọng nhất mà tôi nghĩ mình cần làm để có được công việc mơ ước. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho công việc mơ ước của mình.

Writing b

b. Match the problems with the solutions. Use the block structure problem and solution essay model to help you.

(Nối các vấn đề với các giải pháp. Sử dụng bài toán cấu trúc khối và mô hình tiểu luận giải pháp để giúp bạn.)

A. I need a degree in social science.

B. I am not good at math.

C. I get nervous when I give a presentation.

D. I need work experience.

E.I need to have good teamworking skills.

1. I will ask my dad if his company needs some help.

2. I will take a public speaking class.

3. I will get a math tutor after school.

4. I will join the soccer team and practice with them a lot.

5. I will attend the University of Fordcester.

Lời giải chi tiết:

A. I need a degree in social science. - 5. I will attend the University of Fordcester.

(Tôi cần bằng cấp về khoa học xã hội. - 5. Tôi sẽ theo học tại Đại học Fordcester.)

B. I am not good at math. - 3. I will get a math tutor after school.

(Tôi không giỏi toán. - 3. Tôi sẽ nhận một gia sư toán sau giờ học.)

C. I get nervous when I give a presentation. - 2. I will take a public speaking class.

(Tôi lo lắng khi thuyết trình. - 2. Tôi sẽ tham gia một lớp nói trước đám đông.)

D. I need work experience. - 1. I will ask my dad if his company needs some help.

(Tôi cần kinh nghiệm làm việc. - 1. Tôi sẽ hỏi bố tôi xem công ty của ông ấy có cần giúp gì không.)

E. I need to have good teamworking skills. - 4. I will join the soccer team and practice with them a lot.

(Tôi cần có kỹ năng làm việc nhóm tốt. - 4. Tôi sẽ tham gia đội bóng đá và luyện tập với họ rất nhiều.)

Speaking a

a. With a partner, discuss your dream jobs. Say what degree, skills and experience you need, and how to get them.

(Với một đối tác, thảo luận về công việc mơ ước của bạn. Cho biết bạn cần bằng cấp, kỹ năng và kinh nghiệm nào, và làm thế nào để có được chúng.)

I want to be an English teacher. (Tôi muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh.)

I need a university degree. (Tôi cần bằng đại học.)

I plan to study at a university near my hometown. (Tôi dự định học tại một trường đại học gần quê hương của tôi.)

Lời giải chi tiết:

Becoming a lawyer is my biggest dream. (Trở thành luật sư là ước mơ lớn nhất của tôi.)

In order to fulfill my dream, I tried hard to get into Law University. (Để có thể thực hiện giấc mơ của mình, tôi đã cố gắng chăm chỉ để thi vào trường Đại Học Luật.)

Speaking b

b. Complete the table with your three most important needs and reasons why, then add solutions.

(Hoàn thành bảng với ba nhu cầu quan trọng nhất của bạn và lý do tại sao, sau đó thêm các giải pháp.)

Lời giải chi tiết:

 

Let’s Write

Now, write an essay for your school newspaper about your dream job. Talk about the three most important things you need and how you will get them. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận cho tờ báo của trường về công việc mơ ước của bạn. Nói về ba điều quan trọng nhất mà bạn cần và cách bạn sẽ có được chúng. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

My Dream Job

I have always wanted to be an English teacher. I have researched it and know how to do it. However, I don't think many teenagers know how to get their dream jobs. Let me tell you about mine and how I am going to get it. Maybe it will help you.

The first thing I need is a university degree in English Teaching. It will teach me how to be a great teacher. Another thing I need is great communicative skills and patience. All teachers need this. Finally, I need to improve my fluency in English. I am good at reading and writing, but I am not as good at speaking and listening.

I have decided to study English Teaching at Nguyễn Ánh University to get my degree. I am also going to do a public speaking class next summer to improve my communication skills. I am going to do extra classes after school and on the weekends to improve my English fluency. Hopefully, after reading this, you can start to plan for your dream job.

Tạm dịch:

Công việc mơ ước của tôi

Tôi đã luôn muốn trở thành một giáo viên tiếng Anh. Tôi đã nghiên cứu nó và biết làm thế nào để làm điều đó. Tuy nhiên, tôi không nghĩ nhiều thanh thiếu niên biết cách để có được công việc mơ ước của họ. Hãy để tôi nói cho bạn biết về tôi và làm thế nào tôi sẽ có được nó. Có thể nó sẽ giúp được bạn.

Điều đầu tiên tôi cần là bằng đại học về Giảng dạy tiếng Anh. Nó sẽ dạy tôi làm thế nào để trở thành một giáo viên tuyệt vời. Một điều nữa tôi cần là kỹ năng giao tiếp tuyệt vời và sự kiên nhẫn. Tất cả các giáo viên cần điều này. Cuối cùng, tôi cần cải thiện khả năng tiếng Anh lưu loát của mình. Tôi giỏi đọc và viết, nhưng tôi không giỏi nói và nghe.

Tôi đã quyết định theo học ngành Sư phạm Tiếng Anh tại Đại học Nguyễn Ánh để lấy bằng. Tôi cũng sẽ tham gia một lớp học nói trước công chúng vào mùa hè tới để cải thiện kỹ năng giao tiếp của tôi. Tôi sẽ học thêm sau giờ học và vào cuối tuần để cải thiện khả năng tiếng Anh của mình. Hy vọng rằng sau khi đọc bài viết này, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cho công việc mơ ước của mình.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Lesson 2

  In pairs: What is happening in the picture? Do you like using technology at school? Why (not)? a. Match the underlined words to the pictures and definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about how and when people use smart devices. What do you like to do on a smart device? Why? a. Read the email and choose the best subject line. b. Read and circle the answer that best fits the numbered gap.

 • Tiếng Anh 11 Unit 9 Lesson 1

  In pairs: What is happening in the picture? Would you like to go to university in the future? Why (not)? a. Read the text and match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Who do you know that studies at university? What, where, and how do they study? Would you like to study in the same way? a. Listen to the Teen Life podcast. What kind of subjects does Emily like? b. Now, listen and circle the correct answers.

 • Luyện tập từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 9 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 9 Tiếng Anh 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close