Tiếng Anh 11 Unit 1 Lesson 3

Let’s Talk! In pairs: Look at the pictures. How old do you think these people are? How are they trying to stay healthy and what are some other ways to stay healthy? Listening a. Listen to a news report. What is the main topic of the report? b. Now, listen and fill in the blanks. c. In pair: Which of the health tips discussed do you think is the most important? Why? Reading a. Read the article and match the sub-headings to each passage.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

Video hướng dẫn giải

Let’s Talk!

In pairs: Look at the pictures. How old do you think these people are? How are they trying to stay healthy and what are some other ways to stay healthy?

(Theo cặp: Nhìn vào những bức tranh. Bạn nghĩ những người này bao nhiêu tuổi? Họ đang cố gắng giữ sức khỏe như thế nào và một số cách khác để giữ sức khỏe là gì?)

Lời giải chi tiết:

- I think the people in the picture are over 60 years old. They are trying to participate in healthy activities such as exercise, social connection, and making friends with a friendly smile.

(Tôi nghĩ những người trong bức tranh đã ngoài 60 tuổi. Họ đang cố gắng tham gia những hoạt động lành mạnh như: tập thể dục, kết nối với xã hội, bạn bè với nụ cười thân thiện.)

- Some other ways to stay healthy:

(Một số cách khác để giữ sức khỏe)

+ Eat a well-balanced, low-fat diet with lots of fruits, vegetables and whole grains.

(Ăn một chế độ ăn uống cân bằng, ít chất béo với nhiều trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt.)

+ Get enough sleep and rest.

(Ngủ và nghỉ ngơi đầy đủ.)

+ Maintain a positive attitude and do things that make you happy.

(Duy trì thái độ tích cực và làm những điều khiến bạn hạnh phúc.)

+ Be involved in your community.

(Tham gia vào cộng đồng của bạn.)

Listening a

Video hướng dẫn giải

Listening

a. Listen to a news report. What is the main topic of the report?

(Nghe một báo cáo tin tức. Chủ đề chính của báo cáo là gì?)


1. How people in Sardinia live longer

(Người dân Sardinia sống lâu hơn như thế nào)

2. How people in Sardinia learn about health

(Cách người dân Sardinia tìm hiểu về sức khỏe)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Do you want to live past a hundred? We're here in Sardinia, Italy, one of the five places where people live the longest in the world, to find their secrets. Here are five lessons we can leam from the people here.

First, eat more vegetables and less meat. In Sardinia, people eat a diet rich of whole grains, beans, and vegetables. Meat is mostly kept for Sundays and special occasions.

Second, take a walk every day. Sardinia is a mountainous island, and it's very common to walk up and down many steps a day. The people here often walk three to eight kilometers a day.

Third, put family first. People in Sardinia live in large families. Old people have an active lifestyle and are cared for by their families. Grandparents provide love and help for younger family members.

The next lesson is to have a good social life. People here have a close connection with their communities. Men often gather in the street and laugh with each other. This reduces their stress and risk of heart diseases.

Lastly, keep a work-life balance. It isn't uncommon for people to finish their work day and return home for lunch a couple of days a week. A relaxed work day allows them more time to enjoy life.

By following these tips, you can give yourself the best chance of a long, healthy life!

Tạm dịch:

Bạn có muốn sống qua một trăm tuổi không? Chúng tôi ở đây tại Sardinia, Ý, một trong năm nơi người dân sống lâu nhất trên thế giới, để tìm ra bí mật của họ. Dưới đây là năm bài học chúng ta có thể học được từ những người ở đây.

Đầu tiên, ăn nhiều rau và ít thịt. Ở Sardinia, mọi người ăn chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau. Thịt chủ yếu được giữ cho Chủ nhật và những dịp đặc biệt.

Thứ hai, hãy đi bộ mỗi ngày. Sardinia là một hòn đảo nhiều núi và việc đi bộ lên xuống nhiều bậc thang trong ngày là điều rất bình thường. Người dân ở đây thường đi bộ từ ba đến tám cây số mỗi ngày.

Thứ ba, đặt gia đình lên hàng đầu. Người dân Sardinia sống trong các gia đình lớn. Người già có lối sống năng động và được gia đình chăm sóc. Ông bà dành tình yêu thương và sự giúp đỡ cho các thành viên nhỏ tuổi hơn trong gia đình.

Bài học tiếp theo là để có một cuộc sống xã hội tốt. Người dân ở đây có mối liên hệ chặt chẽ với cộng đồng của họ. Đàn ông thường tụ tập trên đường phố và nói cười với nhau. Điều này làm giảm căng thẳng và nguy cơ mắc bệnh tim.

Cuối cùng, hãy giữ cân bằng giữa công việc và cuộc sống. Không có gì lạ khi mọi người kết thúc ngày làm việc và trở về nhà ăn trưa vài ngày một tuần. Một ngày làm việc thư thái cho phép họ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể cho mình cơ hội tốt nhất để có một cuộc sống lâu dài và khỏe mạnh!

Lời giải chi tiết:

The main topic of the report is: 1. How people in Sardinia live longer

(Chủ đề chính của báo cáo là: 1. Người dân Sardinia sống lâu hơn như thế nào)

Listening b

Video hướng dẫn giải

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống.)

1. People in Sardinia eat lots of whole grains, ______________, and vegetables.

2. They have an active lifestyle  and walk ______________ kilometers a day.

3. People here live in ________________ and old people have a close connection with their family members.

4. Men often ________________ with each other in the street.

5. People here have a relaxed ___________________.

Lời giải chi tiết:

1. beans

2. 3 to 8

3. large families

4. laugh

5. work day

1. People in Sardinia eat lots of whole grains, beans, and vegetables.

(Người dân Sardinia ăn nhiều ngũ cốc, đậu và rau.)

Thông tin: In Sardinia, people eat a diet rich of whole grains, beans, and vegetables.

(Ở Sardinia, mọi người ăn chế độ ăn nhiều ngũ cốc nguyên hạt, đậu và rau.)

2. They have an active lifestyle and walk 3 to 8 kilometers a day.

(Họ có lối sống năng động và đi bộ 3-8 km mỗi ngày.)

Thông tin: The people here often walk three to eight kilometers a day.

(Người dân ở đây thường đi bộ từ ba đến tám cây số mỗi ngày.)

3. People here live in large families and old people have a close connection with their family members.

(Người dân ở đây sống trong các gia đình lớn và người già có mối liên hệ chặt chẽ với các thành viên trong gia đình họ.)

Thông tin: People in Sardinia live in large families.

(Người dân Sardinia sống trong các gia đình lớn.)

4. Men often laugh with each other in the street.

(Đàn ông thường cười nói với nhau ngoài đường.)

Thông tin: Men often gather in the street and laugh with each other.

(Đàn ông thường tụ tập trên đường phố và nói cười với nhau.)

5. People here have a relaxed work day.

(Mọi người ở đây có một ngày làm việc thoải mái.)

Thông tin: A relaxed work day allows them more time to enjoy life.

(Một ngày làm việc thư thái cho phép họ có thêm thời gian để tận hưởng cuộc sống.)

Listening c

Video hướng dẫn giải

c. In pair: Which of the health tips discussed do you think is the most important? Why?

(Theo cặp: Bạn nghĩ lời khuyên nào về sức khỏe được thảo luận là quan trọng nhất? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I think work-life balance advice is the most important. Because the balance between work and life helps people to ensure their health—mental, emotional, family, social and protect themselves from the negative effects of stress and other negative influences, undesired events.

(Tôi nghĩ lời khuyên cân bằng giữa công việc và cuộc sống là quan trọng nhất. Vì cân bằng giữa công việc và cuộc sống giúp con người đảm bảo sức khỏe - tinh thần, tình cảm, gia đình, xã hội và bảo vệ bản thân khỏi những tác động tiêu cực của stress và các ảnh hưởng tiêu cực, biến cố không mong muốn khác.)

Reading a

Video hướng dẫn giải

Reading

a. Read the article and match the sub-headings to each passage.

(Đọc bài viết và nối các tiêu đề phụ với mỗi đoạn văn.)

Smile! (Nụ cười!)

Go outside (Đi ra ngoài)

Add nuts to your diet (Thêm các loại hạt vào chế độ ăn uống của bạn)

Drink coffee or tea (Uống cà phê hoặc trà)

Stay active (Luôn năng động)

5 simple tips to increase your life expectancy

What's the secret to a longer life? We talked to health experts to find out. Here are five simple tips for you!

1. _________________

They're rich in protein, vitamins, and minerals. According to a 2013 study, you should eat at least 90 grams of nuts a week to lower your risk of early death by 39%.

2. _________________

Just 15 minutes of daily exercise can add three more years of life. However, you should exercise for at least 150 minutes a week. A 2015 study found that older people who did that were 22% less likely to die early.

3. _________________

Happy people may live up to 18% longer than unhappy people. You should avoid stress, do things that you enjoy, and spend more time with your family and friends.

4. _________________

Spending time in the sun improves our mood and helps us sleep better at night, both of which help us live longer. You should spend at least 120 minutes a week in parks or natural environment to increase your happiness. Remember to wear sunscreen, though.

5. _________________

Coffee and green tea can help decrease your risk of early death by 20 to 30%. However, you shouldn't drink them too much because they can make it harder for you to sleep.

There you have it! Start following these tips from today to live longer and healthier!

Lời giải chi tiết:

1. Add nuts to your diet

2. Stay active

3. Smile!

4. Go outside

5. Drink coffee or tea

Tạm dịch:

5 mẹo đơn giản để tăng tuổi thọ

Bí mật để sống lâu hơn là gì? Chúng tôi đã nói chuyện với các chuyên gia y tế để tìm hiểu. Dưới đây là năm lời khuyên đơn giản dành cho bạn!

1.  Thêm các loại hạt vào chế độ ăn uống của bạn

Chúng rất giàu protein, vitamin và khoáng chất. Theo một nghiên cứu năm 2013, bạn nên ăn ít nhất 90 gram các loại hạt mỗi tuần để giảm 39% nguy cơ tử vong sớm.

2. Luôn năng động

Chỉ cần 15 phút tập thể dục hàng ngày có thể kéo dài thêm ba năm tuổi thọ. Tuy nhiên, bạn nên tập thể dục ít nhất 150 phút mỗi tuần. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy những người lớn tuổi làm điều đó có khả năng chết sớm thấp hơn 22%.

3. Hãy mỉm cười!

Những người hạnh phúc có thể sống lâu hơn tới 18% so với những người không hạnh phúc. Bạn nên tránh căng thẳng, làm những điều bạn thích và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.

4. Đi ra ngoài

Dành thời gian dưới ánh nắng mặt trời giúp cải thiện tâm trạng và giúp chúng ta ngủ ngon hơn vào ban đêm, cả hai điều này đều giúp chúng ta sống lâu hơn. Bạn nên dành ít nhất 120 phút mỗi tuần trong công viên hoặc môi trường tự nhiên để tăng mức độ hạnh phúc của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ bôi kem chống nắng.

5. Uống cà phê hoặc trà

Cà phê và trà xanh có thể giúp giảm 20 đến 30% nguy cơ tử vong sớm. Tuy nhiên, bạn không nên uống chúng quá nhiều vì chúng có thể khiến bạn khó ngủ hơn.

Ở đó bạn có nó! Bắt đầu làm theo những lời khuyên này từ hôm nay để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn!

Reading b

Video hướng dẫn giải

b. Now, read and write True, False, or Doesn't say.

(Bây giờ, hãy đọc và viết Đúng, Sai hoặc Không đề cập đến.)

1. _________________ Eating 90 grams of nuts weekly will lower your risk of early death.

2. _________________ A 2015 study found that the risk of early death decreased by 22% among old people who exercised for 15 minutes a day.

3. _________________ Happy people tend to spend more time with their family and friends.

4. _________________ Spending 120 minutes a week outdoors can make you feel happier.

5. _________________ Coffee and green tea can help us live longer because they prevent many diseases.

Lời giải chi tiết:

1. True

2. False

3. Doesn’t say

4. True

5. Doesn’t say

1. True

Eating 90 grams of nuts weekly will lower your risk of early death.

(Ăn 90 gram hạt mỗi tuần sẽ giảm nguy cơ tử vong sớm.)

Thông tin: According to a 2013 study, you should eat at least 90 grams of nuts a week to lower your risk of early death by 39%.

(Theo một nghiên cứu năm 2013, bạn nên ăn ít nhất 90 gram các loại hạt mỗi tuần để giảm 39% nguy cơ tử vong sớm.)

2. False

A 2015 study found that the risk of early death decreased by 22% among old people who exercised for 15 minutes a day.

(Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy nguy cơ tử vong sớm giảm 22% ở những người già tập thể dục 15 phút mỗi ngày.)

Thông tin: A 2015 study found that older people who did that were 22% less likely to die early.

(Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy những người lớn tuổi làm điều đó có khả năng chết sớm thấp hơn 22%.)

=> Những người già tập thể dục 15 phút mỗi ngày có khả năng chết sớm thấp hơn, không phải là giảm 22%.

3. Doesn’t say

Happy people tend to spend more time with their family and friends.

(Những người hạnh phúc có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè của họ.)

Thông tin: Happy people may live up to 18% longer than unhappy people. You should avoid stress, do things that you enjoy, and spend more time with your family and friends.

(Những người hạnh phúc có thể sống lâu hơn tới 18% so với những người không hạnh phúc. Bạn nên tránh căng thẳng, làm những điều bạn thích và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.)

=> Đoạn văn chỉ đề cập đến việc dành nhiều thời gian hơn cho gia đình để tránh căng thẳng, không đề cập đến việc người hạnh phúc có xu hướng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

4. True

Spending 120 minutes a week outdoors can make you feel happier.

(Dành 120 phút mỗi tuần ở ngoài trời có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn.)

Thông tin: You should spend at least 120 minutes a week in parks or natural environments to increase your happiness.

(Bạn nên dành ít nhất 120 phút mỗi tuần trong công viên hoặc môi trường tự nhiên để tăng mức độ hạnh phúc của bạn.)

5. Doesn’t say

Coffee and green tea can help us live longer because they prevent many diseases.

(Cà phê và trà xanh có thể giúp chúng ta sống lâu hơn vì chúng ngăn ngừa nhiều bệnh tật.)

Thông tin: Coffee and green tea can help decrease your risk of early death by 20 to 30%.

(Cà phê và trà xanh có thể giúp giảm 20 đến 30% nguy cơ tử vong sớm.)

=> Đoạn văn chỉ đề cập đến việc cà phê và trà xanh giúp giảm 20 đến 30% nguy cơ tử vong sớm, không đề cập đến việc hai thức uống này giúp ngăn ngừa bệnh tật.

Reading c

Video hướng dẫn giải

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


5 simple tips to increase your life expectancy

What's the secret to a longer life? We talked to health experts to find out. Here are five simple tips for you!

1. Add nuts to your diet

They're rich in protein, vitamins, and minerals. According to a 2013 study, you should eat at least 90 grams of nuts a week to lower your risk of early death by 39%.

2. Stay active

Just 15 minutes of daily exercise can add three more years of life. However, you should exercise for at least 150 minutes a week. A 2015 study found that older people who did that were 22% less likely to die early.

3. Smile!

Happy people may live up to 18% longer than unhappy people. You should avoid stress, do things that you enjoy, and spend more time with your family and friends.

4. Go outside

Spending time in the sun improves our mood and helps us sleep better at night, both of which help us live longer. You should spend at least 120 minutes a week in parks or natural environment to increase your happiness. Remember to wear sunscreen, though.

5. Drink coffee or tea

Coffee and green tea can help decrease your risk of early death by 20 to 30%. However, you shouldn't drink them too much because they can make it harder for you to sleep.

There you have it! Start following these tips from today to live longer and healthier!

Reading d

Video hướng dẫn giải

d. In pairs: Which tips did you find most surprising? Which tips will you start following?

(Theo cặp: Bạn thấy lời khuyên nào đáng ngạc nhiên nhất? Bạn sẽ bắt đầu làm theo những lời khuyên nào?)

Lời giải chi tiết:

I find the advice to laugh the most surprising because people often ignore it in everyday life. I will start following tips 1 and 2, which are to add nuts to my diet and stay active.

(Tôi thấy lời khuyên "hãy mỉm cười" đáng ngạc nhiên nhất vì mọi người thường bỏ qua nó trong cuộc sống hàng ngày. Tôi sẽ bắt đầu làm theo mẹo 1 và 2, đó là thêm các loại hạt vào chế độ ăn uống của mình và luôn năng động.)

Writing a

Video hướng dẫn giải

Writing

a. Read the Writing Skill box. Then, read the listicle on page 12 again and answer the question: How did the writer write the introduction and conclusion?

(Đọc hộp Kỹ năng viết. Sau đó, đọc lại bài liệt kê ở trang 12 và trả lời câu hỏi: Người viết đã viết phần mở đầu và kết luận như thế nào?)

1. Start with an interesting fact and finish with a summary

(Bắt đầu bằng một sự thật thú vị và kết thúc bằng một bản tóm tắt)

2. Start with a question and finish with a call to action

(Bắt đầu bằng câu hỏi và kết thúc bằng lời kêu gọi hành động)

Writing Skill

Writing short articles in the form of a list (listicles)

Short articles in the form of a list are called listicles. They're very common on the internet. To write interesting listicles, you should:

1. Create a title. Use words to get readers' attention such as simple, free, easy, secret, etc. Make sure your title tells the readers exactly what to expect.

5 secrets to a longer life; 10 easy habits you should have to live longer and happier

2. Write a short introduction. Start with a question or an interesting fact about your topic.

Do you want to live past 90? If the answer is yes, read this article to find out what you can do to add years to your life expectancy!

3. Write your list points. Use the same style for all of them. For lists of things to do, start each point with a verb.

1. Get plenty of sleep          2. Take care of your teeth             3. Have a healthy social life

4. Provide detailed information for each point. Include explanations, facts, or extra details to support your points.

Sleep is the time our body restore its energy and store new information. Lack of sleep can lead to many health problems. We should sleep seven to eight hours a night.

5. Write a short conclusion. Summarize your main points or suggest an action in your conclusion.

The secrets to a longer life aren't very difficult. Pay attention to your diet, exercise, sleep, and happiness, and you'll find yourself enjoying your 100th birthday!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Kĩ năng viết

Viết bài ngắn dưới dạng liệt kê (listicles)

Các bài viết ngắn dưới dạng danh sách được gọi là listicles. Chúng rất phổ biến trên internet. Để viết các bài báo thú vị, bạn nên:

1. Tạo tiêu đề. Sử dụng các từ để thu hút sự chú ý của độc giả như đơn giản, miễn phí, dễ dàng, bí mật, v.v. Đảm bảo rằng tiêu đề của bạn cho người đọc biết chính xác những gì mong đợi.

5 bí mật để sống lâu hơn; 10 thói quen đơn giản bạn nên có để sống lâu hơn và hạnh phúc hơn

2. Viết một đoạn giới thiệu ngắn. Bắt đầu với một câu hỏi hoặc một sự thật thú vị về chủ đề của bạn.

Bạn có muốn sống qua 90 không? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc bài viết này để biết bạn có thể làm gì để kéo dài thêm tuổi thọ!

3. Viết điểm danh sách của bạn. Sử dụng cùng một phong cách cho tất cả chúng. Đối với danh sách những việc cần làm, hãy bắt đầu mỗi điểm bằng một động từ.

1. Ngủ đủ giấc              2. Chăm sóc răng miệng                3. Có đời sống xã hội lành mạnh

4. Cung cấp thông tin chi tiết cho từng điểm. Bao gồm các giải thích, sự kiện hoặc chi tiết bổ sung để hỗ trợ các điểm của bạn.

Ngủ là thời gian cơ thể chúng ta phục hồi năng lượng và lưu trữ thông tin mới. Thiếu ngủ có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe. Chúng ta nên ngủ từ bảy đến tám tiếng mỗi đêm.

5. Viết một đoạn kết ngắn. Tóm tắt những điểm chính của bạn hoặc đề xuất một hành động trong phần kết luận của bạn.

Những bí quyết để sống lâu hơn không khó lắm. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục, giấc ngủ và hạnh phúc của bạn, rồi bạn sẽ thấy mình đang tận hưởng sinh nhật lần thứ 100 của mình!

Lời giải chi tiết:

Đáp án: 

2. Start with a question and finish with a call to action

(Bắt đầu bằng câu hỏi và kết thúc bằng lời kêu gọi hành động)

Writing b

Video hướng dẫn giải

b. Unscramble the sentences, then write I for introduction sentences, C for conclusion sentences, and B for sentences used in body paragraphs.

(Sắp xếp lại các câu, sau đó viết / cho câu giới thiệu, C cho câu kết luận và B cho câu được sử dụng trong đoạn thân bài.)

1.12/five/habits/years/life./to/to/Scientists/will/add/that/have/your/found/14. __I___

Scientists have found five habits that will add 12 to 14 years to your life.

2. sleep/lead/Too/diseases./can/little/many/to                                                                       

_________________________________________________________

3. these/expectancy./to/to/add/years/following/life/your/five habits/Start     

_________________________________________________________

4. reduce/disease./more/by/of/caused/fish/Eating/heart/death/your/risk/can  

_________________________________________________________

5. your/celebrate/birthday?/100/you/to/Do/want  

_________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. I

2. B

3. C

4. B

5. I

1. Scientists have found five habits that will add 12 to 14 years to your life. => I

(Các nhà khoa học đã tìm ra 5 thói quen giúp bạn sống thêm từ 12 đến 14 năm.)

2. Too little sleep can lead to many diseases.  => B

(Ngủ quá ít có thể dẫn đến nhiều bệnh tật.)

3. Start following these five habits to add years to your life expectancy.  => C

(Hãy bắt đầu làm theo năm thói quen này để tăng thêm tuổi thọ cho bạn.)

4. Eating more fish can reduce your risk of death caused by heart disease.  => B

(Ăn nhiều cá có thể giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.)

5. Do you want to celebrate your 100th birthday?  => I

(Bạn có muốn tổ chức sinh nhật lần thứ 100 của mình không?)

Speaking a

Video hướng dẫn giải

Speaking

a. In pairs: You're planning an article about health for your school's newsletter. Discuss most useful to improve health and life expectancy. Give details about how to do each tip.

(Theo cặp: Bạn đang lập kế hoạch viết một bài báo về sức khỏe cho bản tin của trường bạn. Thảo luận hữu ích nhất để cải thiện sức khỏe và tuổi thọ. Cung cấp chi tiết về cách thực hiện từng mẹo.)

We should exercise regularly.

(Chúng ta nên tập thể dục thường xuyên.)

Yes, exercise will add years to our life expectancy. We should exercise for at least 30 minutes a day.

(Vâng, tập thể dục sẽ kéo dài thêm tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta nên tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày.)

Lời giải chi tiết:

A: We should have a healthy diet.

(Chúng ta nên có một chế độ ăn uống lành mạnh.)

B: Yes, a balanced diet will add years to our life expectancy. We can add nuts like cereals, beans, etc. to our meals.

(Vâng, chế độ ăn cân bằng sẽ kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta có thể thêm các loại hạt như ngũ cốc, đậu, etc vào bữa ăn của mình.)

Speaking b

Video hướng dẫn giải

b. Choose at least four tips to write about. Then, make an outline for your article.

(Chọn ít nhất bốn lời khuyên để viết về. Sau đó, lập dàn ý cho bài viết của bạn.)

Tips

Explanations and details

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

Lời giải chi tiết:

Tips

(Lời khuyên)

Explanations and details

(Giải thích và chi tiết)

1. Get more sleep

(Ngủ nhiều hơn)

Get sick less often.

(Ít bị ốm hơn.)

Lower your risk for serious health problems, like diabetes and heart disease.

(Giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, như bệnh tiểu đường và bệnh tim.)

Reduce stress and improve your mood.

(Giảm căng thẳng và cải thiện tâm trạng của bạn.)

2. Have a healthy diet

(Có chế độ ăn uống lành mạnh)

May help you live longer.

(Có thể giúp bạn sống lâu hơn.)

Keeps skin, teeth, and eyes healthy.

(Giữ cho da, răng và mắt khỏe mạnh.)

Boosts immunity.

(Tăng cường khả năng miễn dịch.)

3. Exercise regularly

(Tập thể dục thường xuyên)

Improve your brain health

(Nâng cao sức khỏe trí não)

Improve your ability to do everyday activities

(Cải thiện khả năng của bạn để làm các hoạt động hàng ngày)

Strengthen bones and muscles

(Tăng cường xương và cơ bắp)

4. Have a healthy social life

(Có cuộc sống xã hội lành mạnh)

Gives you more opportunities

(Mang đến cho bạn nhiều cơ hội hơn)

Gives you self-confidence

(Mang đến cho bạn sự tự tin)

Gives you better life quality

(Mang đến cho bạn chất lượng cuộc sống tốt hơn)

Let's Write!

Video hướng dẫn giải

Let’s Write!

Now, write a short article in the form of a list about what people should do to live longer and healthier for your school's newsletter. Write about at least four tips. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài báo ngắn dưới dạng một danh sách về những gì mọi người nên làm để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn cho bản tin của trường bạn. Viết về ít nhất bốn lời khuyên. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

4 easy tips to live longer and healthier

Do you want to live a longer and healthier life? If the answer is yes, read this article! Here are four easy tips for you.

1. Get more sleep.

Sleep is very important to our health, especially for teenagers like us. We should try to sleep seven to eight hours every night.

2. Have a healthy diet.

Diet also plays an important role in our health. A healthy diet should include protein, good carbs, healthy fats, and lots of fruit and vegetables. We should limit dairy in our diet and try to avoid added sugar and processed foods.

3. Exercise regularly.

Daily exercise will add years to our life expectancy. We should get about 30 minutes of exercise every day.

4. Have a healthy social life.

A healthy social life will help us avoid stress and have a happier life. Happier people will live longer, too.

There you have it-four very easy tips you should start doing today to improve your health and live longer!

Tạm dịch:

4 mẹo đơn giản để sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn

Bạn có muốn sống một cuộc sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn? Nếu câu trả lời là có, hãy đọc bài viết này! Dưới đây là bốn lời khuyên dễ dàng cho bạn.

1. Ngủ nhiều hơn.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên như chúng ta. Chúng ta nên cố gắng ngủ từ bảy đến tám tiếng mỗi đêm.

2. Có chế độ ăn uống lành mạnh.

Chế độ ăn uống cũng đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Một chế độ ăn uống lành mạnh nên bao gồm protein, carbs tốt, chất béo lành mạnh và nhiều trái cây và rau quả. Chúng ta nên hạn chế sữa trong chế độ ăn uống của mình và cố gắng tránh thêm đường và thực phẩm chế biến sẵn.

3. Tập thể dục thường xuyên.

Tập thể dục hàng ngày sẽ thêm nhiều năm vào tuổi thọ của chúng ta. Chúng ta nên tập thể dục khoảng 30 phút mỗi ngày.

4. Có đời sống xã hội lành mạnh.

Đời sống xã hội lành mạnh sẽ giúp chúng ta tránh được căng thẳng và có cuộc sống hạnh phúc hơn. Những người hạnh phúc hơn cũng sẽ sống lâu hơn.

Vậy là bạn đã có bốn lời khuyên rất dễ dàng mà bạn nên bắt đầu thực hiện ngay hôm nay để cải thiện sức khỏe và sống lâu hơn!

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Lesson 2

  New Words a. Read the words and definitions and fill in the blanks. Listen and repeat. b. In pairs: Use the new words to talk about how you could be healthier. Listening a. Listen to two people talking about healthy habits. What kind of show is it? b. Now, listen and answer the questions. c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat. d. Now, listen to the conversation again and number the phrases in the order you hear them.

 • Tiếng Anh 11 Unit 1 Lesson 1

  New Words a. Match the sentences. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about which food you limit or avoid eating and say why. Reading a. Read the article about healthy diets and choose the best title. b. Now, read and circle the correct answers. c. Listen and read. d. In pair: How does your diet compare to the Healthy Eating Plate? What foods do you need to eat more or less?

 • Luyện tập từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 1 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 8 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close