Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 3

In pairs: What environmental issues are shown in the pictures? What are some of the causes of these problems? a. Listen to the news report about illegal wildlife trade.Where did the problem happen? b. Now, listen and write True or False. c. In pairs: What do you think will happen to the animals? What will happen to the people who kept the animals? a. Read Melissa's essay about illegal hunting. Which problem does she think is worse? b. Now, read and fill in the blanks.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What environmental issues are shown in the pictures? What are some of the causes of these problems?

(Những vấn đề môi trường được thể hiện trong hình ảnh? Một số nguyên nhân của những vấn đề này là gì?)

Lời giải chi tiết:

Environmental issues are shown in the pictures: deforestation for wood, plastic waste in the sea, hunting of rare animals.

(Các vấn đề về môi trường được thể hiện qua các bức tranh: phá rừng lấy gỗ, rác thải nhựa ra biển, săn bắt động vật quý hiếm.)

Some of the causes of these problems are:

+ Exploiting timber and forest products.

+ Expand the area of agricultural land to meet the demand for food production.

+ Due to the awareness of people when littering into the river, unconsciously littering on the street, wind and rain wash it down the drain into the sea.

+ Plastic waste from fishing activities: Damaged fishing nets and tools are thrown or dropped into the sea, and even waste from ships circulating at sea is also the cause of an increase in plastic waste at sea. .

+ Capturing wild animals as feng shui mascots and pets; using wildlife products as jewelry.

(Một số nguyên nhân của những vấn đề này là:

+ Khai thác gỗ và lâm sản.

+ Mở rộng diện tích đất nông nghiệp để đáp ứng nhu cầu sản xuất lương thực.

+ Do ý thức của người dân khi xả rác xuống sông, xả rác ngoài đường một cách vô ý thức, mưa gió cuốn trôi theo cống ra biển.

+ Rác thải nhựa từ hoạt động đánh bắt hải sản: Ngư cụ, ngư lưới cụ bị hư hỏng bị ném, rơi xuống biển, thậm chí rác thải từ tàu thuyền lưu thông trên biển cũng là nguyên nhân làm gia tăng rác thải nhựa trên biển. .

+ Nuôi nhốt động vật hoang dã làm linh vật, vật nuôi phong thủy; sử dụng các sản phẩm từ động vật hoang dã làm đồ trang sức.)

Listening a

a. Listen to the news report about illegal wildlife trade.Where did the problem happen?

(Nghe bản tin về nạn buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp. Vấn đề xảy ra ở đâu?)


1. in the jungle (trong rừng)

2. in the city (trong thành phố)

3. in the countryside (ở nông thôn)

Phương pháp giải:

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome back to the break. Tonight, we have a report on a major environmental problem. Yesterday, the police responded to a phone call about strange animal noises coming from a house. The neighbor also told the police they had seen people entering and leaving the house very late at night. The police rushed over to the house to check it out. Inside the house, the police found several endangered species, including sea turtles and tigers. Keeping endangered species in your home is illegal in our country, which means no one is allowed to have them. The police brought the people who were keeping the animals to the police station. They told us the animals were caught in another country and brought here to be sold. We had a chance to interview the neighbor who called the police. The neighbor said he was shocked. He could not believe there is illegal wildlife trade in our city. The animals are all alive and had been taken to an animal hospital. In total, the police discovered 13 Tigers and 20 baby sea turtles.

Tạm dịch:

Chào mừng trở lại với giờ nghỉ. Tối nay, chúng tôi có một báo cáo về một vấn đề môi trường lớn. Hôm qua, cảnh sát đã trả lời một cuộc điện thoại về tiếng động vật lạ phát ra từ một ngôi nhà. Người hàng xóm cũng nói với cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy mọi người ra vào nhà rất muộn vào ban đêm. Cảnh sát ập vào nhà để kiểm tra. Bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy một số loài có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm rùa biển và hổ. Giữ các loài có nguy cơ tuyệt chủng trong nhà của bạn là bất hợp pháp ở đất nước chúng tôi, điều đó có nghĩa là không ai được phép có chúng. Cảnh sát đã đưa những người đang giữ động vật đến đồn cảnh sát. Họ nói với chúng tôi rằng những con vật này được đánh bắt ở một quốc gia khác và được mang đến đây để bán. Chúng tôi đã có cơ hội phỏng vấn người hàng xóm đã gọi cảnh sát. Người hàng xóm cho biết ông đã bị sốc. Anh ấy không thể tin rằng có hoạt động buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp trong thành phố của chúng tôi. Những con vật đều còn sống và đã được đưa đến một bệnh viện động vật. Tổng cộng, cảnh sát đã phát hiện 13 con hổ và 20 con rùa biển con.

Lời giải chi tiết:

2. in the city (trong thành phố)

Listening b

b. Now, listen and write True or False.

(Bây giờ, hãy nghe và viết Đúng hoặc Sai.)

1. The police heard strange noises coming fro a house.

(Cảnh sát nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ một ngôi nhà.)

2. The people were keeping baby turtles and tigers in the house.

(Mọi người đang nuôi rùa con và hổ trong nhà.)

3. The animals were caught in another country.

(Động vật bị bắt ở nước khác.)

4. One neighbor said he was very sad to learn about illegal wildlife trade in the city.

(Một người hàng xóm nói rằng anh ấy rất buồn khi biết tin về buôn bán trái phép động vật hoang dã tại thành phố.)

5. The police found 50 animals in the house.

(Cảnh sát tìm thấy 50 con vật trong nhà.)

Lời giải chi tiết:

1. False

Thông tin: Yesterday, the police responded to a phone call about strange animal noises coming from a house.

(Hôm qua, cảnh sát đã trả lời một cuộc điện thoại về tiếng động vật lạ phát ra từ một ngôi nhà.)

2. True

Thông tin: Inside the house, the police found several endangered species, including sea turtles and tigers.

(Bên trong ngôi nhà, cảnh sát tìm thấy một số loài có nguy cơ tuyệt chủng, bao gồm rùa biển và hổ.)

3. True

Thông tin: They told us the animals were caught in another country and brought here to be sold.

(Họ nói với chúng tôi rằng những con vật này được đánh bắt ở một quốc gia khác và được mang đến đây để bán.)

4. False

Thông tin: The neighbor said he was shocked.

(Người hàng xóm cho biết ông đã bị sốc.)

5. False

Thông tin: In total, the police discovered 13 Tigers and 20 baby sea turtles.

(Tổng cộng, cảnh sát đã phát hiện 13 con hổ và 20 con rùa biển con.)

Listening c

c. In pairs: What do you think will happen to the animals? What will happen to the people who kept the animals?

(Bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra với các loài động vật? Điều gì sẽ xảy ra với những người nuôi động vật?)

Lời giải chi tiết:

I think the animals will be scared, worried, living conditions are not suitable for their terrain.

Those keeping animals are breaking the law and will be arrested by the police for criminal prosecution.

(Tôi nghĩ các loài động vật sẽ bị hoảng sợ, lo lắng, điều kiện sống không phù hợp với cơ địa của chúng.

Những người giữ động vật đó đang vi phạm pháp luật và sẽ bị công an bắt để xử lý hình sự.)

Reading a

a. Read Melissa's essay about illegal hunting. Which problem does she think is worse?

(Đọc bài luận của Melissa về săn bắn trái phép. Cô ấy nghĩ vấn đề nào tồi tệ hơn?)

1. The first problem (Vấn đề đầu tiên)

2. The second problem (Vấn đề thứ hai)

3. Doesn't say (Không nói)

Illegal hunting is one of the main environmental issues in the world today. This essay will explain some problems with it and give some possible solutions.

One problem caused by illegal hunting is that it can make some animals go extinct. Many rare animals are hunted and sold for their fur, skin, or meat, or as pets. The Tasmanian tiger, passenger pigeon, and dodo are just a few examples of animals we hunted to extinction. Some animals now have very small populations, and they might go extinct if we don't stop illegal hunting. The government should make people pay fines for hunting rare animals. The fines should be really high to deter people from illegal hunting. The government should also make people aware of the fines with signs and commercials on TV.

Another problem caused by illegal hunting is that it can cause damage to coral reefs. Some fishermen break coral to try to catch rare fish. Breaking coral does harm to the ecosystem of the ocean because coral reefs are the homes for thousands of species of fish and other animals. Countries have to teach people not to hunt rare fish or destroy coral. Teaching people not to hunt rare fish will protect coral reefs.

To conclude, illegal hunting can cause animals to go extinct. It can also cause damage to the environment. These problems can be solved with action from governments and people. Making people pay lots of money for hunting and teaching people not to hunt rare animals will help save the environment.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Săn bắn bất hợp pháp là một trong những vấn đề môi trường chính trên thế giới hiện nay. Bài tiểu luận này sẽ giải thích một số vấn đề với nó và đưa ra một số giải pháp khả thi.

Một vấn đề do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể khiến một số loài động vật bị tuyệt chủng. Nhiều loài động vật quý hiếm bị săn bắt và bán để lấy lông, da, thịt hoặc làm thú cưng. Hổ Tasmania, chim bồ câu chở khách và chim dodo chỉ là một vài ví dụ về các loài động vật mà chúng ta đã săn lùng đến tuyệt chủng. Một số loài động vật hiện có quần thể rất nhỏ và chúng có thể bị tuyệt chủng nếu chúng ta không ngừng săn bắn trái phép. Chính phủ nên bắt mọi người trả tiền phạt cho việc săn bắt động vật quý hiếm. Các khoản tiền phạt phải thực sự cao để ngăn chặn mọi người săn bắn trái phép. Chính phủ cũng nên làm cho mọi người nhận thức được tiền phạt với các dấu hiệu và quảng cáo trên TV.

Một vấn đề khác do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể gây ra thiệt hại cho các rạn san hô. Một số ngư dân phá san hô để cố bắt cá quý hiếm. Phá vỡ san hô gây hại cho hệ sinh thái của đại dương vì các rạn san hô là nơi trú ngụ của hàng nghìn loài cá và các loài động vật khác. Các quốc gia phải dạy người dân không săn bắt cá quý hiếm hoặc phá hủy san hô. Dạy mọi người không săn bắt cá quý hiếm sẽ bảo vệ các rạn san hô.

Tóm lại, săn bắt trái phép có thể khiến động vật bị tuyệt chủng. Nó cũng có thể gây thiệt hại cho môi trường. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng hành động từ chính phủ và người dân. Bắt mọi người trả nhiều tiền cho việc săn bắn và dạy mọi người không săn bắt động vật quý hiếm sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Lời giải chi tiết:

3. Doesn't say (Không nói)

Reading b

b. Now, read and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy đọc và điền vào chỗ trống.)

1. A lot of endangered species are hunted and _________.

2. Animals that are rare can easily go __________ if people hunt them.

3. Damaging ___________ has a negative effect on the ocean's ecosystem.

4. Illegal hunting will be reduced if we __________ people not to hunt rare fish.

Lời giải chi tiết:

1. A lot of endangered species are hunted and sold.

(Rất nhiều loài nguy cấp bị săn bắt và mua bán.)

2. Animals that are rare can easily go extinct if people hunt them.

(Động vật quý hiếm có thể dễ dàng bị tuyệt chủng nếu con người săn bắt chúng.)

3. Damaging coral has a negative effect on the ocean's ecosystem.

(Làm hư hại san hô có tác động tiêu cực đến hệ sinh thái của đại dương.)

4. Illegal hunting will be reduced if we teach people not to hunt rare fish.

(Săn bắn trái phép sẽ giảm nếu chúng ta dạy mọi người không săn bắt cá quý hiếm.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Illegal hunting is one of the main environmental issues in the world today. This essay will explain some problems with it and give some possible solutions.

One problem caused by illegal hunting is that it can make some animals go extinct. Many rare animals are hunted and sold for their fur, skin, or meat, or as pets. The Tasmanian tiger, passenger pigeon, and dodo are just a few examples of animals we hunted to extinction. Some animals now have very small populations, and they might go extinct if we don't stop illegal hunting. The government should make people pay fines for hunting rare animals. The fines should be really high to deter people from illegal hunting. The government should also make people aware of the fines with signs and commercials on TV.

Another problem caused by illegal hunting is that it can cause damage to coral reefs. Some fishermen break coral to try to catch rare fish. Breaking coral does harm to the ecosystem of the ocean because coral reefs are the homes for thousands of species of fish and other animals. Countries have to teach people not to hunt rare fish or destroy coral. Teaching people not to hunt rare fish will protect coral reefs.

To conclude, illegal hunting can cause animals to go extinct. It can also cause damage to the environment. These problems can be solved with action from governments and people. Making people pay lots of money for hunting and teaching people not to hunt rare animals will help save the environment.

Tạm dịch:

Săn bắn bất hợp pháp là một trong những vấn đề môi trường chính trên thế giới hiện nay. Bài tiểu luận này sẽ giải thích một số vấn đề với nó và đưa ra một số giải pháp khả thi.

Một vấn đề do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể khiến một số loài động vật bị tuyệt chủng. Nhiều loài động vật quý hiếm bị săn bắt và bán để lấy lông, da, thịt hoặc làm thú cưng. Hổ Tasmania, chim bồ câu chở khách và chim dodo chỉ là một vài ví dụ về các loài động vật mà chúng ta đã săn lùng đến tuyệt chủng. Một số loài động vật hiện có quần thể rất nhỏ và chúng có thể bị tuyệt chủng nếu chúng ta không ngừng săn bắn trái phép. Chính phủ nên bắt mọi người trả tiền phạt cho việc săn bắt động vật quý hiếm. Các khoản tiền phạt phải thực sự cao để ngăn chặn mọi người săn bắn trái phép. Chính phủ cũng nên làm cho mọi người nhận thức được tiền phạt với các dấu hiệu và quảng cáo trên TV.

Một vấn đề khác do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể gây ra thiệt hại cho các rạn san hô. Một số ngư dân phá san hô để cố bắt cá quý hiếm. Phá vỡ san hô gây hại cho hệ sinh thái của đại dương vì các rạn san hô là nơi trú ngụ của hàng nghìn loài cá và các loài động vật khác. Các quốc gia phải dạy người dân không săn bắt cá quý hiếm hoặc phá hủy san hô. Dạy mọi người không săn bắt cá quý hiếm sẽ bảo vệ các rạn san hô.

Tóm lại, săn bắt trái phép có thể khiến động vật bị tuyệt chủng. Nó cũng có thể gây thiệt hại cho môi trường. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng hành động từ chính phủ và người dân. Bắt mọi người trả nhiều tiền cho việc săn bắn và dạy mọi người không săn bắt động vật quý hiếm sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Reading d

d. In pairs: Which solution do you think would work better? Why?

(Bạn nghĩ giải pháp nào sẽ hiệu quả hơn? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I think the solution of giving high fines to people who hunt rare animals will be more effective because this will contribute to maintaining order, discipline, and improving the spirit of rule of law in the community. society, not only affecting the (economic) interests of the violator but also the mental and cognitive factors of the violator; when bad and wrong behavior is criticized by society and community.

(\Tôi nghĩ giải pháp đưa ra các hình thức tiền phạt cao với người săn bắt động vật quý hiếm sẽ hiệu quả hơn bởi  việc làm này nhằm góp phần vào việc duy trì trật tự, kỷ cương, nâng cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong xã hội, không chỉ tác động đến lợi ích (kinh tế) của người vi phạm mà còn có tác động đến yếu tố tinh thần, nhận thức của người vi phạm; khi mà hành vi không tốt, sai trái bị xã hội, cộng đồng phê phán.)

Writing a

a. Read about writing chain structure problems and solution essays. Then, read Melissa's essay again and underline the two problems and two solutions.

(Đọc về cách viết bài toán cấu trúc chuỗi và bài luận giải. Sau đó, đọc lại bài luận của Melissa và gạch dưới hai vấn đề và hai giải pháp.)

Lời giải chi tiết:

Illegal hunting is one of the main environmental issues in the world today. This essay will explain some problems with it and give some possible solutions.

One problem caused by illegal hunting is that it can make some animals go extinct. Many rare animals are hunted and sold for their fur, skin, or meat, or as pets. The Tasmanian tiger, passenger pigeon, and dodo are just a few examples of animals we hunted to extinction. Some animals now have very small populations, and they might go extinct if we don't stop illegal hunting. The government should make people pay fines for hunting rare animals. The fines should be really high to deter people from illegal hunting. The government should also make people aware of the fines with signs and commercials on TV.

Another problem caused by illegal hunting is that it can cause damage to coral reefs. Some fishermen break coral to try to catch rare fish. Breaking coral does harm to the ecosystem of the ocean because coral reefs are the homes for thousands of species of fish and other animals. Countries have to teach people not to hunt rare fish or destroy coral. Teaching people not to hunt rare fish will protect coral reefs.

To conclude, illegal hunting can cause animals to go extinct. It can also cause damage to the environment. These problems can be solved with action from governments and people. Making people pay lots of money for hunting and teaching people not to hunt rare animals will help save the environment.

Tạm dịch:

Săn bắn bất hợp pháp là một trong những vấn đề môi trường chính trên thế giới hiện nay. Bài tiểu luận này sẽ giải thích một số vấn đề với nó và đưa ra một số giải pháp khả thi.

Một vấn đề do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể khiến một số loài động vật bị tuyệt chủng. Nhiều loài động vật quý hiếm bị săn bắt và bán để lấy lông, da, thịt hoặc làm thú cưng. Hổ Tasmania, chim bồ câu chở khách và chim dodo chỉ là một vài ví dụ về các loài động vật mà chúng ta đã săn lùng đến tuyệt chủng. Một số loài động vật hiện có quần thể rất nhỏ và chúng có thể bị tuyệt chủng nếu chúng ta không ngừng săn bắn trái phép. Chính phủ nên bắt mọi người trả tiền phạt cho việc săn bắt động vật quý hiếm. Các khoản tiền phạt phải thực sự cao để ngăn chặn mọi người săn bắn trái phép. Chính phủ cũng nên làm cho mọi người nhận thức được tiền phạt với các dấu hiệu và quảng cáo trên TV.

Một vấn đề khác do săn bắn trái phép gây ra là nó có thể gây ra thiệt hại cho các rạn san hô. Một số ngư dân phá san hô để cố bắt cá quý hiếm. Phá vỡ san hô gây hại cho hệ sinh thái của đại dương vì các rạn san hô là nơi trú ngụ của hàng nghìn loài cá và các loài động vật khác. Các quốc gia phải dạy người dân không săn bắt cá quý hiếm hoặc phá hủy san hô. Dạy mọi người không săn bắt cá quý hiếm sẽ bảo vệ các rạn san hô.

Tóm lại, săn bắt trái phép có thể khiến động vật bị tuyệt chủng. Nó cũng có thể gây thiệt hại cho môi trường. Những vấn đề này có thể được giải quyết bằng hành động từ chính phủ và người dân. Bắt mọi người trả nhiều tiền cho việc săn bắn và dạy mọi người không săn bắt động vật quý hiếm sẽ giúp bảo vệ môi trường.

Writing b

b. Number the sentences (1-4) to make a body paragraph for a chain structure problem and solution essay.

(Đánh số các câu (1-4) để tạo thành đoạn thân bài cho bài luận về vấn đề và giải pháp cấu trúc chuỗi.)

A. Having more environmentally friendly public transportation will limit the increase of CO2 in the air.

(Có nhiều phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường hơn sẽ hạn chế sự gia tăng CO2 trong không khí.)

B. One problem caused by the growth of cities is that it can increase CO2 in the air.

(Một vấn đề gây ra bởi sự phát triển của các thành phố là nó có thể làm tăng CO2 trong không khí.)

C. The government should have more environmentally friendly public transportation.

(Chính phủ nên có phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường hơn.)

D. The increase of CO2 in the air can harm people and animals.

(Sự gia tăng CO2 trong không khí có thể gây hại cho người và động vật.)

Lời giải chi tiết:

Speaking a

a. Discuss environmental problems caused by deforestation and pollution. Then, discuss some possible solutions to each problem.

(Thảo luận về các vấn đề môi trường do phá rừng và ô nhiễm. Sau đó, thảo luận về một số giải pháp khả thi cho từng vấn đề.)

Deforestation can cause more flooding near rivers. (Phá rừng có thể gây ra lũ lụt nhiều hơn gần các con sông.)

The government should ban cutting down trees near rivers. (Chính phủ nên cấm chặt cây gần sông.)

Air pollution can make the food we grow unsafe to eat. (Ô nhiễm không khí có thể làm cho thực phẩm chúng ta trồng không an toàn để ăn.)

Companies should not be allowed to build factories near farms. (Các công ty không được phép xây dựng nhà máy gần trang trại.)

Lời giải chi tiết:

Deforestation for timber and forest products is increasing.

(Phá rừng để khai thác gỗ và các sản phẩm rừng đang ngày càng gia tăng.)

The government should ban deforestation for sustainable forest management.

(Chính phủ cần cấm tình trạng phá rừng nhằm quản lý rừng bền vững.)

Speaking b

b. Choose one issue and think of two problems and two solutions, then fill in the table. Add details to explain the problems and solutions.

(Chọn một vấn đề và suy nghĩ về hai vấn đề và hai giải pháp, sau đó điền vào bảng. Thêm chi tiết để giải thích các vấn đề và giải pháp.)


Lời giải chi tiết:

 

Let’s Write

Now, write a chain structure problem and solution essay about one of the environmental issues you discussed. Write about two problems and two solutions. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy viết một bài luận về vấn đề cấu trúc chuỗi và giải pháp về một trong những vấn đề môi trường mà bạn đã thảo luận. Viết về hai vấn đề và hai giải pháp. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

Deforestation is one of the main environmental issues in the world today. This essay will explain some problems with it and give some possible solutions.

One problem caused by deforestation is that it can cause more floods. Trees help support the ground near rivers. Cutting down trees reduces the support of the ground and causes more floods. The government should ban cutting down trees near rivers. Having more trees near rivers will reduce the floods.

Another problem caused by deforestation is that it increases the amount of CO2 in the air. Trees breathe in CO2 to create food and then release oxygen into the air. Cutting down trees increases the amount of CO2 and decrease the amount of oxygen. Companies have to replace the trees they cut down. Planting new trees will decrease the amount of CO2 in the air.

To conclude, deforestation causes more floods. It also increases CO2 in the air. These problems can be solved. Banning cutting down trees near rivers and planting new trees will help save the environment.

Tạm dịch:

Phá rừng là một trong những vấn đề môi trường chính trên thế giới hiện nay. Bài tiểu luận này sẽ giải thích một số vấn đề với nó và đưa ra một số giải pháp khả thi.

Một vấn đề gây ra bởi nạn phá rừng là nó có thể gây ra lũ lụt nhiều hơn. Cây giúp hỗ trợ mặt đất gần sông. Chặt cây làm giảm sức chống đỡ của mặt đất và gây ra lũ lụt nhiều hơn. Chính phủ nên cấm chặt cây gần sông. Có nhiều cây gần sông sẽ làm giảm lũ lụt.

Một vấn đề khác do nạn phá rừng gây ra là nó làm tăng lượng CO2 trong không khí. Cây xanh hít khí CO2 để tạo ra thức ăn và sau đó thải ra khí oxi vào không khí. Chặt cây làm tăng lượng CO2 và giảm lượng oxy. Các công ty phải thay thế những cây mà họ đã chặt hạ. Trồng cây mới sẽ làm giảm lượng khí CO2 trong không khí.

Tóm lại, phá rừng gây ra lũ lụt nhiều hơn. Nó cũng làm tăng CO2 trong không khí. Những vấn đề này có thể được giải quyết. Cấm chặt cây gần sông và trồng cây mới sẽ giúp bảo vệ môi trường.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 2

  In pairs: What can you see in the picture? Why do some people enjoy places like this? What types of natural landscapes are found in Vietnam? a. Read the definitions and match the words with the pictures or fill in the blanks. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about the landscapes and weather in some well-known places. a. Read the email very quickly. Which three countries did Sarah mention in her email? b. Now, read and answer the questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 1

  In pairs: What problem can you see in the picture? What other damage to the environment do you think natural creatures can cause? a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. b. In pairs: Say what you know about these plants and animals. a. Listen to two students talking about foreign species. How does Steven feel about them? b. Now, listen and circle True or False.

 • Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 7 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close