Tiếng Anh 11 Project 1

a. Listen to Bill giving a presentation about his lifestyle goal and match the sentence halves. b. Now, listen and put the contents of Bill's presentation in the correct order. Decide on a lifestyle goal you want to reach. Think of two healthy actions that will help you reach it, how often to do them, and their effects. You are going to deliver a presentation about a lifestyle goal. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Presentation a

PRESENTATION:  My Health Plan (Kế hoạch sức khỏe của tôi)

Presentation (Bài thuyết trình)

a. Listen to Bill giving a presentation about his lifestyle goal and match the sentence halves.

(Nghe Bill diễn thuyết về mục tiêu cuộc đời của cậu ấy và nối các phần của câu lại với nhau.)

1. My goal is to

2. The first thing I will do is

3. Another thing I will do is

4. This will help me

a. have a healthier diet.

b. eat more vegetables.

c. have a balanced diet.

d. limit how much fast food I eat.

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Good afternoon. I'm Bill and today I want to tell you about my lifestyle goal. My goal is to have a balanced diet. The first thing I will do is eat more vegetables. I will eat vegetables with lunch and dinner five days a week. Doing this will help me have a healthier diet. Another thing I will do is limit how much fast food I eat. I will only eat fast food once a month. This will help me avoid unhealthy foods. Having a balanced diet is a good lifestyle goal. I think eating more vegetables and limiting fast food will help me reach my goal. Thank you.

Tạm dịch:

Chào buổi chiều. Tôi là Bill và hôm nay tôi muốn nói với bạn về mục tiêu lối sống của tôi. Mục tiêu của tôi là có một chế độ ăn uống cân bằng. Điều đầu tiên tôi sẽ làm là ăn nhiều rau hơn. Tôi sẽ ăn rau vào bữa trưa và bữa tối năm ngày một tuần. Việc làm này sẽ giúp tôi có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn. Một điều nữa tôi sẽ làm là hạn chế ăn bao nhiêu thức ăn nhanh. Tôi sẽ chỉ ăn thức ăn nhanh mỗi tháng một lần. Điều này sẽ giúp tôi tránh những thực phẩm không lành mạnh. Có một chế độ ăn uống cân bằng là một mục tiêu lối sống tốt. Tôi nghĩ ăn nhiều rau và hạn chế đồ ăn nhanh sẽ giúp tôi đạt được mục tiêu của mình. Cảm ơn.

Lời giải chi tiết:

1. My goal is to have a balanced diet.

(Mục tiêu của tôi là có một chế độ ăn uống cân bằng.)

2. The first thing I will do is eat more vegetables.

(Điều đầu tiên tôi sẽ làm là ăn nhiều rau hơn.)

3. Another thing I will do is limit how much fast food I eat.

(Một điều nữa tôi sẽ làm là hạn chế ăn bao nhiêu thức ăn nhanh.)

4. This will help me have a healthier diet.

(Điều này sẽ giúp tôi có một chế độ ăn uống lành mạnh hơn.)

Presentation b

b. Now, listen and put the contents of Bill's presentation in the correct order.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và sắp xếp nội dung bài thuyết trình của Bill theo đúng thứ tự.)


________ What he will do

________ What effect it will have

________ How often he will do it

________ What his goal is

Lời giải chi tiết:

1. What his goal is (Mục tiêu của anh ấy là gì)

2. What he will do (Anh ấy sẽ làm gì)

3. How often he will do it (Tần suất anh ấy sẽ làm điều đó)

4. What effect it will have (Nó sẽ có tác dụng gì)

Planing

Decide on a lifestyle goal you want to reach. Think of two healthy actions that will help you reach it, how often to do them, and their effects.

(Quyết định mục tiêu lối sống mà bạn muốn đạt được. Hãy nghĩ về hai hành động lành mạnh sẽ giúp bạn đạt được nó, tần suất thực hiện chúng và tác dụng của chúng.)

Goal: ____________________

Lời giải chi tiết:

Goal (mục tiêu): Lose 2 pounds in 1 month (giảm 2 cân trong 1 tháng)

Preparation

You are going to deliver a presentation about a lifestyle goal. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

(Bạn sẽ thuyết trình về mục tiêu lối sống. Hãy lật sang trang 125 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

Presentation Model in Page 125 (Mô hình trình bày trong Trang 125)

Lời giải chi tiết:

These days, people have become highly health-conscious as they are investing a lot of time and effort in keeping healthy and fit.

Here, I would like to put some light on a healthy lifestyle that is effective and can be followed effortlessly.

I have been feeling inactive and sluggish for the last few weeks, which has affected my productivity levels. During this time, I was scrounging through ways to get out of this monotonous phase. Scrolling through the internet, I stumbled upon an article on a healthy lifestyle. It emphasised taking a morning walk to stay active and fit. Reading through its pros, I realised that it was time to give it a try.

So, I have started visiting a local park in the morning for the last few days. Once there, I take a brisk walk, breathe in the fresh air and spend some time lying on the lush green grass.

So far, I have noticed minor but significant changes in myself. I have started being mentally fit along with physical fitness. Simultaneously, I have also started consuming a healthy diet comprising dairy products, fresh fruits and green vegetables. It has helped me get out of the exhaustive phase and improved my concentration levels. Therefore, I think it is healthy and can be taught easily in our daily lives.

Tạm dịch:

Ngày nay, mọi người đã trở nên có ý thức cao về sức khỏe vì họ đang đầu tư rất nhiều thời gian và công sức để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng cân đối.

Ở đây, tôi muốn làm sáng tỏ một lối sống lành mạnh có hiệu quả và có thể dễ dàng tuân theo.

Tôi đã cảm thấy không hoạt động và uể oải trong vài tuần qua, điều này đã ảnh hưởng đến mức năng suất của tôi. Trong thời gian này, tôi đang tìm mọi cách để thoát khỏi giai đoạn đơn điệu này. Lướt qua internet, tôi tình cờ đọc được một bài viết về lối sống lành mạnh. Nó nhấn mạnh việc đi bộ buổi sáng để luôn năng động và khỏe mạnh. Đọc qua những ưu điểm của nó, tôi nhận ra rằng đã đến lúc thử.

Vì vậy, tôi đã bắt đầu đến thăm một công viên địa phương vào buổi sáng trong vài ngày qua. Khi đến đó, tôi đi bộ nhanh, hít thở không khí trong lành và dành thời gian nằm dài trên bãi cỏ xanh mướt.

Cho đến nay, tôi đã nhận thấy những thay đổi nhỏ nhưng đáng kể trong bản thân mình. Tôi đã bắt đầu khỏe mạnh về tinh thần cùng với thể chất. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh bao gồm các sản phẩm từ sữa, trái cây tươi và rau xanh. Nó đã giúp tôi thoát khỏi giai đoạn mệt mỏi và cải thiện mức độ tập trung của mình. Vì vậy, tôi nghĩ nó lành mạnh và có thể dạy dễ dàng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Practice a

a. Practice your presentation with a partner. Remember to use the phrases in the Presentation Skill box.

(Thực hành bài thuyết trình của bạn với một đối tác. Hãy nhớ sử dụng các cụm từ trong hộp Kỹ năng thuyết trình.)

Practice b

b. Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again.

(Nhìn vào biểu mẫu Phản hồi. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình của mình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback a

a. Now, join three other students. Take turns delivering your presentation.

(Bây giờ, tham gia cùng ba sinh viên khác. Thay phiên nhau trình bày bài thuyết trình của bạn.)

Listeners: Take turns asking one question at the end. (Người nghe: Thay phiên nhau đặt một câu hỏi ở cuối.)

Presenter: Answer the questions. (Người thuyết trình: Trả lời các câu hỏi.)

How will you know what exercise to do? (Làm thế nào bạn sẽ biết những bài tập để làm?)

I will find exercises on the Internet. (Tôi sẽ tìm các bài tập trên Internet.)

Lời giải chi tiết:

How do you lead a healthy lifestyle? (Làm thế nào để bạn có một lối sống lành mạnh?)

To have a healthy lifestyle, I have limited fast food, eat lots of vegetables, drink enough 2L of water a day and exercise regularly. (Để có một lối sống lành mạnh, tôi đã hạn chế ăn đồ ăn nhanh, ăn nhiều rau, uống đủ 2l nước một ngày và tập thể dục thường xuyên.)

Presentation and Feedback b

b. Listeners: Take turns giving feedback using the form below. Say one thing you liked and one thing the presenter can improve next time.

(Người nghe: Thay phiên nhau đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người thuyết trình có thể cải thiện vào lần tới.)

You spoke very clearly, but next time you should look at the audience. (Bạn đã nói rất rõ ràng, nhưng lần sau bạn nên nhìn vào khán giả.)

Presentation and Feedback c

c. Who has the best plan to get healthy? Discuss with your group.

(Ai có kế hoạch tốt nhất để có được sức khỏe? Thảo luận với nhóm của bạn.)

I think Jen has the best plan. I should try her ideas. (Tôi nghĩ Jen có kế hoạch tốt nhất. Tôi nên thử ý tưởng của cô ấy.)

 

 

  • Tiếng Anh 11 Project 2

    a. Listen to Joe and Emma giving a presentation about air pollution in their town and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice pointing to and talking about the graphs. In pairs: Choose a name for a town and complete the table about CO2 emissions and deforestation. Note two possible solutions. a. You're going to deliver a presentation with a friend about causes of air pollution in your town and potential solutions. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your

  • Tiếng Anh 11 Project 3

    a. Listen to Kim and Sam giving a presentation about being independent and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice introducing the topics below and saying why they are important. In pairs: Brainstorm some ways for young people to become more independent, or choose some from Unit 8. Note down your best ideas.

  • Tiếng Anh 11 Project 4

    a. Look at the pictures of technological improvements to a city. Discuss what they are and why they would improve a city. b. Listen to a technology advisor speaking to the mayor of a city and circle Yes or No. What should the advisor have done differently? c. Now, listen to the same mayor talking to a different advisor I fill in the blanks.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close