Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 2

In pairs: What is happening in the picture? Do you think your city or town will ever have a restaurant like this? Why not? a. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: What chores at home do you do by hand? What things do machines and computers help people do? a. Read the magazine interview. What effect will automation have on cities? b. Now, read and answer the questions.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What is happening in the picture? Do you think your city or town will ever have a restaurant like this? Why not?

(Những gì đang xảy ra trong bức tranh? Bạn có nghĩ rằng thành phố hoặc thị trấn của bạn sẽ có một nhà hàng như thế này không? Tại sao không?)

Lời giải chi tiết:

The picture shows a restaurant being served by a robot.

I think in the future my city will have a restaurant like this because of the rapid development of technology as well as to meet the increasing needs of people.

(Hình ảnh cho thấy một nhà hàng đang được phục vụ bởi một robot.

Tôi nghĩ trong tương lai thành phố của tôi sẽ có một nhà hàng như thế này vì sự phát triển nhanh chóng của công nghệ cũng như để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.)

New Words a

a. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat.

(Nối các từ được gạch chân với các định nghĩa. Lắng nghe và lặp lại.)


1. I don't like online customer service. I prefer talking to a human.

2. I like playing with my drone. I can control it with my smartphone.

3. Many years ago, people made all of their clothes by hand.

4. I'm too busy to cook, so I order food from a delivery service.

5. Families create a lot of waste, which is bad for the environment.

6. The coffee maker is automated. Just press the button and wait.

a. a person                                                                                           1

b. have a machine do a person's job                                                   _______

c. tell a machine what to do                                                                _______

d. done by a person not a machine                                                     _______

e. materials that are thrown away                                                       _______

f. taking things to the people they have been sent to                          _______

Lời giải chi tiết:

1. I don't like online customer service. I prefer talking to a human. - a. a person

(Tôi không thích dịch vụ khách hàng trực tuyến. Tôi thích nói chuyện với con người hơn. - a. một người)

2. I like playing with my drone. I can control it with my smartphone. - c. tell a machine what to do

(Tôi thích chơi với máy bay không người lái của mình. Tôi có thể điều khiển nó bằng điện thoại thông minh của mình. - c. nói cho máy biết phải làm gì)

3. Many years ago, people made all of their clothes by hand. - d. done by a person not a machine

(Nhiều năm trước, mọi người đều làm quần áo bằng tay. - d. được thực hiện bởi một người không phải là một máy)

4. I'm too busy to cook, so I order food from a delivery service. - f. taking things to the people they have been sent to

(Tôi quá bận để nấu ăn nên tôi đặt đồ ăn từ dịch vụ giao hàng tận nơi. - f. đưa mọi thứ đến những người mà họ đã được gửi đến)

5. Families create a lot of waste, which is bad for the environment. - e. materials that are thrown away

(Các gia đình tạo ra nhiều rác thải, gây hại cho môi trường. - e. vật liệu bị vứt bỏ)

6. The coffee maker is automated. Just press the button and wait. - b. have a machine do a person's job

(Máy pha cà phê được tự động hóa. Chỉ cần nhấn nút và chờ đợi. - b. có một máy làm công việc của một người)

New Words b

b. In pairs: What chores at home do you do by hand? What things do machines and computers help people do?

(Theo cặp: Bạn thường làm những công việc gì ở nhà bằng tay? Máy móc, máy tính giúp con người làm những công việc gì?)

I wash the dishes by hand. (Tôi rửa bát đĩa bằng tay.)

Computers help delivery drivers find our homes. (Máy tính giúp tài xế giao hàng tìm thấy nhà của chúng tôi.)

Lời giải chi tiết:

I clean the house by hand. (Tôi lau nhà bằng tay.)

The washing machine helps me wash my clothes. (Máy giặt giúp tôi giặt quần áo.)

Reading a

a. Read the magazine interview. What effect will automation have on cities?

(Đọc bài phỏng vấn trên tạp chí. Tự động hóa sẽ có tác dụng gì đối với các thành phố?)

1. They will be less expensive and quieter. (Chúng sẽ ít tốn kém hơn và yên tĩnh hơn.)

2. They will be cleaner and safer. (Chúng sẽ sạch hơn và an toàn hơn.)

TEEN TECH SPOTLIGHT: AUTOMATED CITIES

Dr. Amanda Hall is a science and robotics expert. In this issue of Teen Tech Weekly, we're talking to her about automation. Read on to find out how it will improve life in the cities of the future.

What is automation? Automation is when machines and computers do things instead of humans. Some people think that this is something that will happen in the future. Actually, it's happening all the time. The washing machine is one of my favorite examples. Washing clothes by hand takes a lot of time. We save a lot of time and energy when we use a washing machine.

What will be automated in the next five years? Fast food restaurants are already being automated. You order your hamburger and a drink using a touchscreen menu at some places. I think that soon, the food will be prepared by robot chefs. Deliveries will be automated, too. We buy a lot of things online these days. They often arrive late, or at the wrong time of day. Sometimes, they even go to the wrong place! In a few years, everything will be delivered by drones. This will be faster. cheaper, and more reliable than sending human drivers.

What else will be automated in the cities of the future? I think that in the future, almost everything will be automated. Everyone will live in smart cities. Their home security will be controlled by a computer. Household waste will be recycled automatically. Even the streets will be kept clean by robots!

So, there you have it. Automation has already begun, and it will make our cities better places to live!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

TEEN TECH SPOTLIGHT: THÀNH PHỐ TỰ ĐỘNG

Tiến sĩ Amanda Hall là một chuyên gia về khoa học và người máy. Trong số này của Teen Tech Weekly, chúng tôi đang nói chuyện với cô ấy về tự động hóa. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem nó sẽ cải thiện cuộc sống ở các thành phố trong tương lai như thế nào.

Tự động hóa là gì? Tự động hóa là khi máy móc và máy tính làm mọi việc thay vì con người. Một số người cho rằng đây là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Trên thực tế, nó đang xảy ra mọi lúc. Máy giặt là một trong những ví dụ yêu thích của tôi. Giặt quần áo bằng tay mất rất nhiều thời gian. Chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng khi sử dụng máy giặt.

Điều gì sẽ được tự động hóa trong năm năm tới? Các nhà hàng thức ăn nhanh đã được tự động hóa. Bạn gọi bánh mì kẹp thịt và đồ uống bằng menu màn hình cảm ứng ở một số nơi. Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, thức ăn sẽ được chuẩn bị bởi các đầu bếp robot. Việc giao hàng cũng sẽ được tự động hóa. Chúng tôi mua rất nhiều thứ trực tuyến những ngày này. Họ thường đến muộn, hoặc không đúng thời điểm trong ngày. Đôi khi, họ thậm chí còn đi nhầm chỗ! Trong vài năm nữa, mọi thứ sẽ được vận chuyển bằng máy bay không người lái. Điều này sẽ nhanh hơn. rẻ hơn và đáng tin cậy hơn sau đó gửi trình điều khiển của con người.

Những gì khác sẽ được tự động hóa trong các thành phố của tương lai? Tôi nghĩ rằng trong tương lai, hầu hết mọi thứ sẽ được tự động hóa. Mọi người sẽ sống trong các thành phố thông minh. An ninh nhà của họ sẽ được kiểm soát bởi một máy tính. Rác thải sinh hoạt sẽ được tái chế tự động. Ngay cả đường phố cũng sẽ được robot giữ sạch sẽ!

Vì vậy, có bạn có nó. Quá trình tự động hóa đã bắt đầu và nó sẽ biến các thành phố của chúng ta thành nơi sinh sống tốt hơn!

Lời giải chi tiết:

2. They will be cleaner and safer. (Chúng sẽ sạch hơn và an toàn hơn.)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. The word it in paragraph 1 refers to ____________.

a. robot                                    b. automation                                      c. life

2. What example of automation helps people with the housework today?

_________________________________________

3. What might cook some of our meals in the future?

_________________________________________

4. What will deliver things to us in the future?

_________________________________________

5. What will keep our homes safe in the future?

_________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. b

Thông tin: Dr. Amanda Hall is a science and robotics expert. In this issue of Teen Tech Weekly, we're talking to her about automation. Read on to find out how it will improve life in the cities of the future.

(Tiến sĩ Amanda Hall là một chuyên gia về khoa học và người máy. Trong số này của Teen Tech Weekly, chúng tôi đang nói chuyện với cô ấy về tự động hóa. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem nó sẽ cải thiện cuộc sống ở các thành phố trong tương lai như thế nào.)

2. Example of automation that helps people with the housework today is the washing machine.

(Ví dụ về tự động hóa giúp con người làm việc nhà ngày nay là chiếc máy giặt.)

Thông tin: The washing machine is one of my favorite examples.

(Máy giặt là một trong những ví dụ yêu thích của tôi.)

3. Robot chef might cook some of our meals in the future.

(Robot đầu bếp có thể nấu một số bữa ăn của chúng ta trong tương lai.)

Thông tin: I think that soon, the food will be prepared by robot chefs.

(Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, thức ăn sẽ được chuẩn bị bởi các đầu bếp robot.)

4. Drones will deliver things to us in the future.

(Máy bay không người lái sẽ giao hàng cho chúng ta trong tương lai.)

Thông tin: In a few years, everything will be delivered by drones.

(Trong vài năm nữa, mọi thứ sẽ được vận chuyển bằng máy bay không người lái.)

5. A computer will keep our homes safe in the future.

(Một máy tính sẽ giữ cho ngôi nhà của chúng ta an toàn trong tương lai.)

Thông tin: Their home security will be controlled by a computer.

(An ninh nhà của họ sẽ được kiểm soát bởi một máy tính.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


TEEN TECH SPOTLIGHT: AUTOMATED CITIES

Dr. Amanda Hall is a science and robotics expert. In this issue of Teen Tech Weekly, we're talking to her about automation. Read on to find out how it will improve life in the cities of the future.

What is automation? Automation is when machines and computers do things instead of humans. Some people think that this is something that will happen in the future. Actually, it's happening all the time. The washing machine is one of my favorite examples. Washing clothes by hand takes a lot of time. We save a lot of time and energy when we use a washing machine.

What will be automated in the next five years? Fast food restaurants are already being automated. You order your hamburger and a drink using a touchscreen menu at some places. I think that soon, the food will be prepared by robot chefs. Deliveries will be automated, too. We buy a lot of things online these days. They often arrive late, or at the wrong time of day. Sometimes, they even go to the wrong place! In a few years, everything will be delivered by drones. This will be faster. cheaper, and more reliable than sending human drivers.

What else will be automated in the cities of the future? I think that in the future, almost everything will be automated. Everyone will live in smart cities. Their home security will be controlled by a computer. Household waste will be recycled automatically. Even the streets will be kept clean by robots!

So, there you have it. Automation has already begun, and it will make our cities better places to live!

Tạm dịch:

TEEN TECH SPOTLIGHT: THÀNH PHỐ TỰ ĐỘNG

Tiến sĩ Amanda Hall là một chuyên gia về khoa học và người máy. Trong số này của Teen Tech Weekly, chúng tôi đang nói chuyện với cô ấy về tự động hóa. Hãy đọc tiếp để tìm hiểu xem nó sẽ cải thiện cuộc sống ở các thành phố trong tương lai như thế nào.

Tự động hóa là gì? Tự động hóa là khi máy móc và máy tính làm mọi việc thay vì con người. Một số người cho rằng đây là điều sẽ xảy ra trong tương lai. Trên thực tế, nó đang xảy ra mọi lúc. Máy giặt là một trong những ví dụ yêu thích của tôi. Giặt quần áo bằng tay mất rất nhiều thời gian. Chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và năng lượng khi sử dụng máy giặt.

Điều gì sẽ được tự động hóa trong năm năm tới? Các nhà hàng thức ăn nhanh đã được tự động hóa. Bạn gọi bánh mì kẹp thịt và đồ uống bằng menu màn hình cảm ứng ở một số nơi. Tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa, thức ăn sẽ được chuẩn bị bởi các đầu bếp robot. Việc giao hàng cũng sẽ được tự động hóa. Chúng tôi mua rất nhiều thứ trực tuyến những ngày này. Họ thường đến muộn, hoặc không đúng thời điểm trong ngày. Đôi khi, họ thậm chí còn đi nhầm chỗ! Trong vài năm nữa, mọi thứ sẽ được vận chuyển bằng máy bay không người lái. Điều này sẽ nhanh hơn. rẻ hơn và đáng tin cậy hơn sau đó gửi trình điều khiển của con người.

Những gì khác sẽ được tự động hóa trong các thành phố của tương lai? Tôi nghĩ rằng trong tương lai, hầu hết mọi thứ sẽ được tự động hóa. Mọi người sẽ sống trong các thành phố thông minh. An ninh nhà của họ sẽ được kiểm soát bởi một máy tính. Rác thải sinh hoạt sẽ được tái chế tự động. Ngay cả đường phố cũng sẽ được robot giữ sạch sẽ!

Vì vậy, có bạn có nó. Quá trình tự động hóa đã bắt đầu và nó sẽ biến các thành phố của chúng ta thành nơi sinh sống tốt hơn!

Reading d

d. In pairs: Do you think cities in the future will be good places to live? Why (not)?

(Làm theo cặp: Bạn có nghĩ rằng các thành phố trong tương lai sẽ là nơi tốt để sống không? Tại sao (không)?)

Lời giải chi tiết:

I think cities of the future will be good places to live because almost everything will be automated, people's lives will also be upgraded and improved.

(Tôi nghĩ các thành phố trong tương lai sẽ là nơi tốt để sống bởi vì mọi thứ hầu hết sẽ được tự động hóa, đời sống con người  cũng được nâng cấp và cải thiện hơn.)

Grammar Meaning and Use a

a. Look at the picture. What do you think the people are saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ mọi người đang nói gì?)

Lời giải chi tiết:

How will pizza be delivered in the future? (Pizza sẽ được giao trong tương lai như thế nào?)

In the future, pizza will be delivered by drones. (Trong tương lai, bánh pizza sẽ được giao bằng máy bay không người lái.)

Grammar Meaning and Use b

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)


How will pizza be delivered in the future? (Pizza sẽ được giao trong tương lai như thế nào?)

In the future, pizza will be delivered by drones. (Trong tương lai, bánh pizza sẽ được giao bằng máy bay không người lái.)

Grammar Meaning and Use c

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

How will pizza be delivered in the future? (Pizza sẽ được giao trong tương lai như thế nào?)

In the future, pizza will be delivered by drones. (Trong tương lai, bánh pizza sẽ được giao bằng máy bay không người lái.)

Grammar Form and Practice a

a. Fill in the blanks using Passive Voice with will.

(Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng Thể bị động với will.)

1. In a few years, meals in restaurants (cook) will be cooked by robots.

2. I think that many jobs (do) ____________ by machines.

3. In smart homes, waste (recycle) ______________ automatically.

4. How ____________ drones (control) _______________ in the future?

5. _______________ delivery services (automate) ______________soon?

6. Most vehicles (not drive) _____________ by humans.

Lời giải chi tiết:

1. In a few years, meals in restaurants will be cooked by robots.

(Trong một vài năm nữa, các bữa ăn trong nhà hàng sẽ được nấu bởi robot.)

2. I think that many jobs will be done by machines.

(Tôi nghĩ rằng nhiều công việc sẽ được thực hiện bởi máy móc.)

3. In smart homes, waste will be recycled automatically.

(Trong ngôi nhà thông minh, rác thải sẽ được tái chế tự động.)

4. How will  drones be controlled in the future?

(Máy bay không người lái sẽ được điều khiển như thế nào trong tương lai?)

5. Will delivery services be automated soon?

(Dịch vụ giao hàng sẽ sớm được tự động hóa?)

6. Most vehicles won’t be driven by humans.

(Hầu hết các phương tiện sẽ không được điều khiển bởi con người.)

Grammar Form and Practice b

b. Write passive sentences about cities in the future using the information in the table.

(Viết câu bị động về các thành phố trong tương lai bằng cách sử dụng thông tin trong bảng.)

1. Houses will be cleaned by robots in five years.

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________


Lời giải chi tiết:

Lời giải chi tiết:

1. Houses will be cleaned by robots in five years.

(Những ngôi nhà sẽ được robot dọn dẹp trong 5 năm nữa.)

2. Security will be controlled by computers.

(An ninh sẽ được kiểm soát bởi máy tính.)

3. Waste will be recycled at home in eight years.

(Rác thải sẽ được tái chế tại nhà sau 8 năm.)

4. Motorbikes won’t be repaired by humans in twenty years.

(Xe máy sẽ không được sửa chữa bởi con người trong hai mươi năm nữa.)

5. Meals will not be prepared by hand in ten years.

(Các bữa ăn sẽ không được chuẩn bị thủ công trong mười năm nữa.)

Grammar Form and Practice c

c. In pairs: Take turns using Passive Voice with will to make predictions about how your home or school will be different in the future.

(Theo cặp: Thay phiên nhau sử dụng Giọng nói bị động với will để đưa ra dự đoán về ngôi nhà hoặc trường học của bạn sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai.)

How do you think our homes will be different in the future? (Bạn nghĩ ngôi nhà của chúng ta sẽ khác như thế nào trong tương lai?)

I think that our rooms will be cleaned by robots in about ten years. (Tôi nghĩ rằng các phòng của chúng tôi sẽ được dọn dẹp bởi robot trong khoảng mười năm nữa.)

Lời giải chi tiết:

How do you think our schools will be different in the future? (Bạn nghĩ ngôi trường của chúng ta sẽ khác như thế nào trong tương lai?)

I think that students will enjoy many facilities that technology has brought them. (Tôi nghĩ rằng sinh viên sẽ được hưởng nhiều tiện ích mà công nghệ đã mang lại cho họ.)

Pronunciation a

Pronunciation b

b. Notice the sound changes of the underlined words.

(Lưu ý sự thay đổi âm thanh của các từ được gạch chân.)


Delivery services will be automated. (Dịch vụ giao hàng sẽ được tự động hóa.)

Pizza will be delivered by drones. (Pizza sẽ được giao bằng máy bay không người lái.)

Pronunciation c

c. Listen and cross out the sentence with the wrong sound changes.

(Nghe và gạch bỏ câu thay đổi âm sai.)


Houses will be built by machines. (Những ngôi nhà sẽ được xây dựng bằng máy móc.)

Houses will be cleaned by robots.( Những ngôi nhà sẽ được dọn dẹp bởi robot.)

Lời giải chi tiết:

Houses will be cleaned by robots.( Những ngôi nhà sẽ được dọn dẹp bởi robot.)

- Wrong. “will” is pronounced fully with the strong form. (- Sai. “will” được phát âm đầy đủ với dạng mạnh.)

Pronunciation d

d. Read the sentences with the correct sound changes to a partner.

(Đọc các câu với âm thanh chính xác thay đổi đối tác.)

Practice a

a. Take turns asking for and making predictions using the prompts.

(Thay phiên nhau yêu cầu và đưa ra dự đoán bằng cách sử dụng lời nhắc.)

Lời giải chi tiết:

Do you think waste management will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng quản lý chất thải sẽ khác trong tương lai?)

Yes. I think waste management will not be done by humans.

(Đúng. Tôi nghĩ rằng quản lý chất thải sẽ không được thực hiện bởi con người.)

Do you think fast food will be different in the future?

(Bạn có nghĩ thức ăn nhanh sẽ khác trong tương lai?)

Yes. I think fast food in the restaurants will be automated.

(Đúng. Tôi nghĩ thức ăn nhanh trong các nhà hàng sẽ được tự động hóa.)

Do you think mail delivery will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng việc gửi thư sẽ khác trong tương lai không?)

Yes. I think mail delivery will be delivered by drones.

(Đúng. Tôi nghĩ việc chuyển thư sẽ được chuyển bằng máy bay không người lái.)

Do you think security will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng bảo mật sẽ khác trong tương lai?)

Yes. I think security will be controlled by computers.

(Đúng. Tôi nghĩ rằng an ninh sẽ được kiểm soát bởi máy tính.)

Do you think homes will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng những ngôi nhà sẽ khác trong tương lai?)

 

Yes. I think homes will not be built by hand.

(Đúng. Tôi nghĩ những ngôi nhà sẽ không được xây dựng bằng tay.)

Practice b

b. Practice with your own ideas.

Speaking a

CITIES OF THE FUTURE: WHAT WILL CHANGE THE MOST?

a. You're choosing a topic for a school project. In pairs: Discuss your predictions about the future using the topics below. Choose the topic you and your partner think will change the most.

(Bạn đang chọn một chủ đề cho một dự án trường học. Theo cặp: Thảo luận về dự đoán của bạn về tương lai bằng cách sử dụng các chủ đề bên dưới. Chọn chủ đề mà bạn và đối tác của bạn nghĩ sẽ thay đổi nhiều nhất.)

Do you think transportation will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng giao thông vận tải sẽ khác trong tương lai?)

Yes. I think in twenty years, trucks and buses will only be driven by robots.

(Đúng. Tôi nghĩ trong hai mươi năm nữa, xe tải và xe buýt sẽ chỉ được điều khiển bởi người máy.)

I agree. But I think that cars will still be driven by humans.

(Tôi đồng ý. Nhưng tôi nghĩ rằng ô tô vẫn sẽ do con người điều khiển.)

Lời giải chi tiết:

Do you think restaurants will be different in the future?

(Bạn có nghĩ rằng các nhà hàng sẽ khác trong tương lai?)

Yes. I think in twenty years, restaurants will be serviced by robot chefs.

(Đúng. Tôi nghĩ trong hai mươi năm nữa, nhà hàng sẽ được phục vụ bởi người máy.)

I agree. But I think that restaurants will still be services by humans.

(Tôi đồng ý. Nhưng tôi nghĩ rằng nhà hàng vẫn sẽ do con người phục vụ.)

Speaking b

b. Join another pair. Tell them which topic you think will change the most and why.

(Tham gia một cặp khác. Nói với họ chủ đề nào bạn nghĩ sẽ thay đổi nhiều nhất và tại sao.)

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 3

  In pairs: Look at the picture. How is this future city different from cities of the present? What current problems might this city solve? a. Listen to students in a class. What does the class think is the most important problem to fix? b. Now, listen and complete the table. c. In pairs: Does your town or city have these problems? Which ones? What are some possible solutions?

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 1

  In pairs: What's the problem in the picture? Do you use public transportation? Why (not)? a. Find the words from the passage that match the definitions below. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about the public transportation where you live, or in a place you know. a. Listen to city planners talking about a new form of public transportation. Do they all think it will have more advantages or disadvantages?b. Now, listen and match.

 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 10 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close