Tiếng Anh 11 Unit 8 Lesson 3

In pairs: What problems do you see in the pictures? Do you think you have the skills to live independently? Why (not)? a. Listen to a podcast about university life. Who learned more independent life skills in high school? b. Now, listen and fill in the blanks. c. In pairs: Which of the independent skills mentioned do you want to improve? Why?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What problems do you see in the pictures? Do you think you have the skills to live independently? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn nhìn thấy vấn đề gì trong tranh? Bạn có nghĩ mình có đủ kỹ năng để sống tự lập? Tại sao không)?

Lời giải chi tiết:

The girl in the picture can't cook, wash clothes, haven't cleaned the room, and is taking care of expenses for food, transportation...

(Cô gái trong bức tranh không biết nấu ăn, giặt quần áo, chưa dọn dẹp phòng, và đang lo các khoản chi tiêu về đồ ăn, đi lại...)

(Tôi nghĩ tôi chưa có đủ kỹ năng để sống tự lập vì tôi chưa biết nấu ăn và lập kế hoạch chi tiêu.)

Listening a

a. Listen to a podcast about university life. Who learned more independent life skills in high school?

(Nghe một podcast về cuộc sống đại học. Ai học được nhiều kỹ năng sống tự lập hơn ở trường trung học?)


1. Barbara

2. Kenneth

Phương pháp giải:

Bài nghe:

MC: Hello and welcome to the campus life Podcast. Today let's find out how our first year students are doing. Please say hello to our audience.

Barbara: Hey, I'm Barbara.

Kenneth: And I’m Kenneth. How are you doing?

MC: Is University more difficult than high school?

Barbara: I'm doing pretty okay. I don't think it's more difficult.

Kenneth: I'm also doing well because I think you have to be a lot more independent. No one reminds you to finish your assignments. You have to play everything yourself.

Barbara: Yes, that's true.

MC: When I was in my first year, I always had this feeling that I forgot something but could never figure out what it was.

Barbara: That definitely happened to me too.

MC: And did the things you learned prepare you for university life?

Kenneth: Yes, we learned some skills like domestic skills that turned out to be very useful. I remember laughing at the idea of learning how to do grocery shopping or laundry. But they were the most useful things I've ever learned.

MC: And you Barbara.

Barbara: We didn't learn such skills in my school. I always eat out but I really need to learn cooking because I'm spending way too much on food.

Kenneth: Oh, did you learn budgeting?

MC: No. Did you?

Kenneth: Yes, super help. My teacher Mr. Smith taught me many great tips on how to save money. Mr. Smith, if you're listening, thank you for saving my life.

MC: Great. Now let's talk to our next…

Tạm dịch:

MC: Xin chào và chào mừng đến với Podcast cuộc sống sinh viên. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem các sinh viên năm nhất của chúng ta đang làm gì nhé. Xin gửi lời chào đến khán giả của chúng tôi.

Barbara: Này, tôi là Barbara.

Kenneth: Và tôi là Kenneth. Bạn dạo này thế nào?

MC: Đại học có khó hơn cấp 3 không?

Barbara: Tôi đang làm khá tốt. Tôi không nghĩ nó khó hơn.

Kenneth: Tôi cũng đang làm tốt vì tôi nghĩ bạn phải độc lập hơn rất nhiều. Không ai nhắc nhở bạn hoàn thành bài tập của mình. Bạn phải tự chơi mọi thứ.

Barbara: Vâng, đó là sự thật.

MC: Khi tôi học năm nhất, tôi luôn có cảm giác quên thứ gì đó nhưng không thể tìm ra nó là gì.

Barbara: Điều đó chắc chắn cũng xảy ra với tôi.

MC: Và những điều bạn học được đã chuẩn bị cho bạn cuộc sống đại học chưa?

Kenneth: Vâng, chúng tôi đã học được một số kỹ năng như kỹ năng nội trợ hóa ra lại rất hữu ích. Tôi nhớ mình đã bật cười với ý tưởng học cách đi chợ hoặc giặt giũ. Nhưng chúng là những điều hữu ích nhất mà tôi từng học được.

MC: Và bạn Barbara.

Barbara: Chúng tôi không học những kỹ năng như vậy ở trường của tôi. Tôi luôn đi ăn ngoài nhưng tôi thực sự cần học nấu ăn vì tôi đang tiêu quá nhiều vào thức ăn.

Kenneth: Ồ, bạn đã học lập ngân sách chưa?

MC: Không. Phải không?

Kenneth: Vâng, siêu trợ giúp. Giáo viên của tôi, ông Smith đã dạy tôi nhiều mẹo hay về cách tiết kiệm tiền. Ông Smith, nếu ông đang nghe, cảm ơn ông đã cứu mạng tôi.

MC: Tuyệt vời. Bây giờ chúng ta hãy nói chuyện tiếp theo của chúng tôi…

Lời giải chi tiết:

Kenneth learned more independent life skills in high school.

(Kenneth học thêm kỹ năng sống tự lập ở trường trung học.)

Listening b

b. Now, listen and fill in the blanks.

( Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống.)

1. The boy thinks you need to be a lot more __________ in university.

2. The boy learned domestic skills such as how to do grocery shopping and __________ in high school.

3. The girl thinks she needs to learn ____________.

4. Mr. Smith taught how to ___________.

Lời giải chi tiết:

1. The boy thinks you need to be a lot more independent in university.

(Chàng trai nghĩ rằng bạn cần phải độc lập hơn rất nhiều ở trường đại học.)

2. The boy leamed domestic skills such as how to do grocery shopping and laundry in high school.

(Cậu bé đã học các kỹ năng trong nước như cách đi chợ và giặt giũ ở trường trung học.)

3. The girl thinks she needs to learn cooking.

(Cô gái nghĩ rằng cô ấy cần học nấu ăn.)

4. Mr. Smith taught how to save money.

(Ông Smith dạy cách tiết kiệm tiền.)

Listening c

c. In pairs: Which of the independent skills mentioned do you want to improve? Why?

(Theo cặp: Bạn muốn cải thiện kỹ năng độc lập nào đã đề cập? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I want to improve my money saving skills because I often buy products that are not necessary for my life.

(Tôi muốn cải thiện kỹ năng tiết kiệm tiền bởi vì tôi hay mua những sản phẩm không cần thiết cho cuộc sống của tôi.)

Reading a

a. Read Patricia's letter to her high school teacher. What's one purpose of her letter?

(Đọc bức thư của Patricia gửi cho giáo viên trung học của cô ấy. Một trong những mục đích của bức thư của cô ấy là gì?)

1. To talk about the difficulties Patricia has now, and how she feels about them

(Để nói về những khó khăn mà Patricia gặp phải hiện tại và cô ấy cảm thấy thế nào về chúng)

2. To talk about how the things Patricia learned in high school affect her life

(Nói về những điều Patricia học được ở trường trung học ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy như thế nào)

Dear Ms. Johnson,

How are you doing? It's been a long time since I last talked to you. I am writing to tell you that I really appreciate having had you as a teacher in high school. You showed me lots of love and helped me become a better person. The skills that I learned from you have helped me a lot.

I love having learned emotion management skills in your class. I was so stressed when I started living alone. Everything was new and different. Thanks to the skills you taught me, I was able to stay calm and control my feelings better.

I also appreciate your lessons on time management. Last semester I completed all my assignments! And thank you for having given me many great lessons about relationship building. I still remember what you said about showing our friends support. This helped me make many good friends.

Finally, I want to thank you for having made me spend many hours redoing my homework. I hated it then, but now I understand that you only wanted to help me get better. I learned a lot, and my assignments now get really good grades because of it.

Thank you for always supporting me and making me do my best.

Sincerely,

Patricia Harris

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Kính gửi bà Johnson,

Bạn dạo này thế nào? Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với bạn. Tôi viết thư này để nói với bạn rằng tôi thực sự biết ơn vì đã có bạn làm giáo viên ở trường trung học. Bạn đã cho tôi rất nhiều tình yêu và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Những kỹ năng mà tôi học được từ bạn đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi thích học các kỹ năng quản lý cảm xúc trong lớp học của bạn. Tôi đã rất căng thẳng khi bắt đầu sống một mình. Mọi thứ đều mới mẻ và khác biệt. Nhờ những kỹ năng bạn dạy tôi, tôi đã có thể giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

Tôi cũng đánh giá cao bài học của bạn về quản lý thời gian. Học kỳ trước tôi đã hoàn thành tất cả thời gian bài tập của mình! Và cảm ơn vì đã cho tôi nhiều bài học lớn về xây dựng mối quan hệ. Tôi vẫn nhớ những gì bạn nói về việc thể hiện sự ủng hộ của bạn bè chúng tôi. Điều này giúp tôi có nhiều bạn tốt.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã khiến tôi dành nhiều giờ để làm lại bài tập về nhà. Lúc đó tôi ghét điều đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng bạn chỉ muốn giúp tôi khỏe hơn. Tôi đã học được rất nhiều, và bài tập của tôi bây giờ đạt điểm rất cao nhờ nó.

Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ tôi và khiến tôi cố gắng hết sức.

Trân trọng.

Patricia Harris

Lời giải chi tiết:

2. To talk about how the things Patricia learned in high school affect her life

(Nói về những điều Patricia học được ở trường trung học ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy như thế nào)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi.)

1. What skills helped Patricia when she started living alone?

(Những kỹ năng nào đã giúp Patricia khi cô ấy bắt đầu sống một mình?)

2. How did her time management lessons help her last semester?

(Những bài học quản lý thời gian của cô ấy đã giúp cô ấy học kỳ trước như thế nào?)

3. What did Ms. Johnson talk about in her relationship building lessons?

(Cô Johnson đã nói gì trong bài học xây dựng mối quan hệ của mình?)

4. What didn't she like during high school?

(Cô ấy không thích điều gì ở trường trung học?)

Lời giải chi tiết:

1. Emotion management is a skill that helped Patricia when she started living alone.

(Quản lý cảm xúc là kỹ năng giúp Patricia có được khi cô bắt đầu sống một mình.)

Thông tin: I love having learned emotion management skills in your class.

(Tôi thích học các kỹ năng quản lý cảm xúc trong lớp học của bạn.)

2. She completed all assignments on time.

(Cô ấy hoàn thành tất cả các bài tập đúng hạn.)

Thông tin: I also appreciate your lessons on time management. Last semester I completed all my assignments!

(Tôi cũng đánh giá cao bài học của bạn về quản lý thời gian. Học kỳ trước tôi đã hoàn thành tất cả thời gian bài tập của mình!)

3. Ms. Johnson talks about showing our/ her friends support in her relationship building lessons.

(Cô Johnson nói về việc thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi/bạn bè của cô ấy trong các bài học xây dựng mối quan hệ của cô ấy.)

Thông tin: I still remember what you said about showing our friends support. This helped me make many good friends.

(Tôi vẫn nhớ những gì bạn nói về việc thể hiện sự ủng hộ của bạn bè chúng tôi. Điều này giúp tôi có nhiều bạn tốt.)

4. She didn’t like spending many hours redoing her homework during high school.

(Cô ấy không thích dành nhiều giờ để làm lại bài tập ở trường trung học.)

Thông tin: Finally, I want to thank you for having made me spend many hours redoing my homework. I hated it then, but now I understand that you only wanted to help me get better.

(Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã khiến tôi dành nhiều giờ để làm lại bài tập về nhà. Lúc đó tôi ghét điều đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng bạn chỉ muốn giúp tôi khỏe hơn.)

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Dear Ms. Johnson,

How are you doing? It's been a long time since I last talked to you. I am writing to tell you that I really appreciate having had you as a teacher in high school. You showed me lots of love and helped me become a better person. The skills that I learned from you have helped me a lot.

I love having learned emotion management skills in your class. I was so stressed when I started living alone. Everything was new and different. Thanks to the skills you taught me, I was able to stay calm and control my feelings better.

I also appreciate your lessons on time management. Last semester I completed all my assignments! And thank you for having given me many great lessons about relationship building. I still remember what you said about showing our friends support. This helped me make many good friends.

Finally, I want to thank you for having made me spend many hours redoing my homework. I hated it then, but now I understand that you only wanted to help me get better. I learned a lot, and my assignments now get really good grades because of it.

Thank you for always supporting me and making me do my best.

Sincerely,

Patricia Harris

Tạm dịch:

Kính gửi bà Johnson,

Bạn dạo này thế nào? Đã lâu rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với bạn. Tôi viết thư này để nói với bạn rằng tôi thực sự biết ơn vì đã có bạn làm giáo viên ở trường trung học. Bạn đã cho tôi rất nhiều tình yêu và giúp tôi trở thành một người tốt hơn. Những kỹ năng mà tôi học được từ bạn đã giúp tôi rất nhiều.

Tôi thích học các kỹ năng quản lý cảm xúc trong lớp học của bạn. Tôi đã rất căng thẳng khi bắt đầu sống một mình. Mọi thứ đều mới mẻ và khác biệt. Nhờ những kỹ năng bạn dạy tôi, tôi đã có thể giữ bình tĩnh và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.

Tôi cũng đánh giá cao bài học của bạn về quản lý thời gian. Học kỳ trước tôi đã hoàn thành tất cả thời gian bài tập của mình! Và cảm ơn vì đã cho tôi nhiều bài học lớn về xây dựng mối quan hệ. Tôi vẫn nhớ những gì bạn nói về việc thể hiện sự ủng hộ của bạn bè chúng tôi. Điều này giúp tôi có nhiều bạn tốt.

Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn bạn vì đã khiến tôi dành nhiều giờ để làm lại bài tập về nhà. Lúc đó tôi ghét điều đó, nhưng bây giờ tôi hiểu rằng bạn chỉ muốn giúp tôi khỏe hơn. Tôi đã học được rất nhiều, và bài tập của tôi bây giờ đạt điểm rất cao nhờ nó.

Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ tôi và khiến tôi cố gắng hết sức.

Trân trọng.

Patricia Harris

Reading d

d. In pairs: What skills do you think will be helpful for a university student? Why?

(Theo cặp: Những kỹ năng nào bạn nghĩ sẽ hữu ích cho một sinh viên đại học? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

I think independent work skills and critical-thinking skills will be helpful for a university student. Because critical thinking helps people have independent thinking methods, see the limitations and mistakes that are easy to make in their thinking process, thereby making optimal judgments and judgments; have positive thoughts, reduce the psychological state of sadness, disappointment, distrust; Discover your inherent potential.

(Tôi nghĩ kỹ năng làm việc độc lập và kỹ năng tư duy phản biện sẽ rất hữu ích cho một sinh viên đại học. Vì tư duy phản biện giúp con người có phương pháp tư duy độc lập, thấy được những hạn chế, sai lầm dễ mắc phải trong quá trình tư duy của mình, từ đó đưa ra những nhận định, phán đoán tối ưu; có suy nghĩ tích cực, giảm bớt trạng thái tâm lý buồn bã, thất vọng, mất lòng tin; Khám phá tiềm năng vốn có của bạn.)

Writing a

a. Read the Writing Skill box and Patricia's letter again. Then, underline the Perfect Gerunds that Patricia used in her letter.

(Đọc lại hộp Kỹ năng viết và thư của Patricia. Sau đó, gạch chân các Danh động từ hoàn hảo mà Patricia đã sử dụng trong bức thư của cô ấy.)

Lời giải chi tiết:

Having had, having learned, having given, having made

Writing b

b. Write sentences using the prompts. Use Perfect Gerunds with the bold words to show they are complete.

(Viết câu sử dụng các gợi ý. Sử dụng Perfect Gerunds với những từ in đậm để cho thấy chúng đã hoàn thành.)

1./want/say/thank you for/show/me/patience.

Move/practice/team working skills/your class.

3. She/love/learn/budgeting skills/school.

He/enjoy/work on/emotion management skills.

5. We/love/have/an understanding teacher/who/listen to us.

6. Thank you for/talk/us/like friends.

Lời giải chi tiết:

1. I want to say thank you for having shown me patience.

(Tôi muốn nói lời cảm ơn vì đã cho tôi thấy sự kiên nhẫn.)

2. I love having practiced team working skills in your class.

(Tôi thích được thực hành kỹ năng làm việc nhóm trong lớp học của bạn.)

3. She loves having learned budgeting skills in school.

(Cô ấy thích học các kỹ năng lập ngân sách ở trường.)

4. He enjoys having worked on emotion management skills.

(Anh ấy thích rèn luyện kỹ năng quản lý cảm xúc.)

5. We love having had an understanding teacher who listened to us.

(Chúng tôi thích có một giáo viên thấu hiểu và lắng nghe chúng tôi.)

6. Thank you for having talked to us like friends.

(Cảm ơn bạn đã nói chuyện với chúng tôi như những người bạn.)

Speaking a

a. In pairs: Imagine you have finished your first year of university and are living alone. Think about the life skills you learned and a teacher that taught you those skills. Talk about your feelings about the skills and how they help you. The verbs below may help you.

(Theo cặp: Hãy tưởng tượng bạn đã học xong năm nhất đại học và đang sống một mình. Hãy nghĩ về những kỹ năng sống mà bạn đã học được và một giáo viên đã dạy bạn những kỹ năng đó. Nói về cảm xúc của bạn về các kỹ năng và cách chúng giúp ích cho bạn. Các động từ dưới đây có thể giúp bạn.)

appreciate                                                        love                             like

(đánh giá cao )                                                (yêu)                            (thích)

remember                                                        thank... for

(nhớ)                                                               (cảm ơn vì)

I love having done many group projects in Ms. Tam's class. She helped me build teamworking skills.

(Tôi rất thích khi đã làm nhiều dự án nhóm trong lớp cô Tâm. Cô ấy đã giúp tôi xây dựng kỹ năng làm việc nhóm.)

Lời giải chi tiết:

I really enjoyed learning critical thinking skills in Mr. An's class. He helped me how to form critical thinking before any problem.

(Tôi rất thích khi đã được học kỹ năng tư duy phản biện trong lớp thầy An. Thầy ấy đã giúp tôi làm thế nào để hình thành tư duy phản biện trước một vấn đề bất kỳ.)

Speaking b

b. You're going to write a letter to your teacher. Discuss other things you'd like to say with your partner. Then, make an outline for your letter.

(Bạn sẽ viết một lá thư cho giáo viên của bạn. Thảo luận về những điều khác mà bạn muốn nói với đối tác của mình. Sau đó, lập dàn ý cho bức thư của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Let’s Write

Now, write a letter to your teacher about the things you imagined above. Tell them how you feel about the skills you learned and how they affected your life. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

(Bây giờ, hãy viết một lá thư cho giáo viên của bạn về những điều bạn đã tưởng tượng ở trên. Nói cho họ biết bạn cảm thấy thế nào về những kỹ năng bạn học được và chúng đã ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn như thế nào. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

Dear Mrs. Lawson,

How are you doing? I am writing to tell you that I appreciate having had you as a teacher at high school. You taught me many useful skills that are helping me a lot.

I love having practiced team working skills in your class. I have to do many group projects now and the skills that I learned in your class are very helpful. Thanks to the skills you taught me, I got very good grades last semester.

I also appreciate having learned time management in your class. It's helping me plan my school work and get everything done on time.

And I want to thank you for having given us so many great lessons. I still remember how much fun I had in your class. Thank you for being such a great teacher! Thank you for always supporting me and making me do my best.

Sincerely,

Kevin Smith

Tạm dịch:

Thưa bà Lawson,

Bà dạo này thế nào? Tôi viết thư này để nói với bà rằng tôi đánh giá cao việc có bà làm giáo viên ở trường trung học. Bà đã dạy tôi nhiều kỹ năng hữu ích đang giúp tôi rất nhiều.

Tôi thích được thực hành các kỹ năng làm việc nhóm trong lớp học của bạn. Bây giờ tôi phải thực hiện nhiều dự án nhóm và những kỹ năng mà tôi học được trong lớp của bà rất hữu ích. Nhờ những kỹ năng bà đã dạy tôi, tôi đã đạt điểm rất cao trong học kỳ trước.

Tôi cũng đánh giá cao việc học quản lý thời gian trong lớp học của bà. Nó giúp tôi lập kế hoạch học tập ở trường và hoàn thành mọi việc đúng hạn.

Và tôi muốn cảm ơn bà vì đã cho chúng tôi rất nhiều bài học tuyệt vời. Tôi vẫn nhớ tôi đã có bao nhiêu niềm vui trong lớp học của bà. Cảm ơn bà đã là một giáo viên tuyệt vời như vậy! Cảm ơn bà đã luôn ủng hộ tôi và khiến tôi cố gắng hết sức.

 Trân trọng,

Kevin Smith

  • Tiếng Anh 11 Unit 8 Lesson 2

    In pairs: What type of lesson does the picture show? How can this help young people be more independent? a. Match the underlined words to the pictures and definitions. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about your family using some of the new words. a. Read the mails very quickly. Which two dishes did Mark and James talk about?

  • Tiếng Anh 11 Unit 8 Lesson 1

    In pairs: What is happening in the picture? What skills will you need if you go to study in a different city or country? a. Read the words and definitions and fill in the blanks. Listen and repeat. b. In pairs: Use the new words to talk about the skills that you have and the skills that you'd like to learn. a. Listen to two first-year university students talking. Does Jill think Matt has good tips? b. Now, listen and answer the questions.

  • Luyện tập từ vựng Unit 8 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World
  • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 8 Từ vựng
Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close