Tiếng Anh 11 Project 2

a. Listen to Joe and Emma giving a presentation about air pollution in their town and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice pointing to and talking about the graphs. In pairs: Choose a name for a town and complete the table about CO2 emissions and deforestation. Note two possible solutions. a. You're going to deliver a presentation with a friend about causes of air pollution in your town and potential solutions. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Presentation a

PRESENTATION: How to Save Our Town (Làm thế nào để cứu thị trấn của chúng ta)

Presentation (Bài thuyết trình)

As you can see in the chart, CO2 emissions rose by sixty thousand tonnes.

(Như bạn có thể thấy trong biểu đồ, lượng khí thải CO2 đã tăng 60 nghìn tấn.)

According to the graph, deforestation has continued to increase since 2010.

(Theo biểu đồ, nạn phá rừng đã tiếp tục gia tăng kể từ năm 2010.)

a. Listen to Joe and Emma giving a presentation about air pollution in their town and circle the phrases you hear.

(Hãy nghe Joe và Emma thuyết trình về tình trạng ô nhiễm không khí ở thị trấn của họ và khoanh tròn những cụm từ mà bạn nghe được.)


1. According to the graph on the left … (Theo biểu đồ bên trái…)

2. As you can see in the graph on the left … (Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên trái…)

3. The graph on the right shows … (Biểu đồ bên phải cho thấy…)

4. These two points show that … (Hai điểm này cho thấy rằng…)

5. The increases shown in the graph... (Mức tăng thể hiện trong biểu đồ...)

6. As shown in the graph … (Như thể hiện trong biểu đồ…)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Joe: Good afternoon. My name’s Joe and this is Emma.

Emma: Hello.

Joe: We are here to talk about the air pollution problem in our town. We will start by showing you the statistics and then suggest some changes we can make to improve it.

Emma: As you can see in the graph on the left, Co2 emissions have slowly increased since 2015. They rose from 2015 to 2016 by thirty thousand tonnes. Then from 2018 to 2019, they rose from 140 thousand to two hundred thousand tonnes. That’s such a big increase. These changes in emissions have caused more air pollution in our town.

Joe: Thank you, Emma. Deforestation is another big problem that has affected the air pollution. The graph on the right shows that deforestation has increased a lot since 2013. It fell by one hundred thousand hectares in 2012 but increased again the next year. These two points show that from 2013 to 2014, it increased by 250 thousand hectars. So many trees were cut down.

Emma: But there are some things we can do. First, I think investing in electric public transportation will help a lot. Fewer cars and motorbikes will mean less Co2 emissions.

Joe: Yes. And banning deforestation for five years will help increase the number of trees in our area. Thank you all for listening.

Emma: Thank you. If you have any questions, please raise your hand.

Tạm dịch:

Joe: Chào buổi chiều. Tên tôi là Joe và đây là Emma.

Emma: Xin chào.

Joe: Chúng tôi ở đây để nói về vấn đề ô nhiễm không khí trong thị trấn của chúng tôi. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách hiển thị cho bạn số liệu thống kê và sau đó đề xuất một số thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện để cải thiện nó.

Emma: Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên trái, lượng khí thải CO2 đã tăng chậm kể từ năm 2015. Chúng đã tăng từ năm 2015 lên 30 nghìn tấn từ năm 2015 đến năm 2016. Rồi từ năm 2018 đến 2019, chúng tăng từ 140 nghìn lên 2 trăm nghìn tấn. Đó là một sự gia tăng lớn. Những thay đổi về khí thải này đã gây ra ô nhiễm không khí nhiều hơn trong thị trấn của chúng tôi.

Joe: Cảm ơn em, Emma. Phá rừng là một vấn đề lớn khác đã ảnh hưởng đến ô nhiễm không khí. Biểu đồ bên phải cho thấy nạn phá rừng đã tăng lên rất nhiều kể từ năm 2013. Nó đã giảm một trăm nghìn ha vào năm 2012 nhưng lại tăng trở lại vào năm sau. Hai điểm này cho thấy từ năm 2013 đến 2014 đã tăng thêm 250 nghìn ha. Vì vậy, nhiều cây cối đã bị chặt hạ.

Emma: Nhưng có một số điều chúng ta có thể làm. Đầu tiên, tôi nghĩ đầu tư vào giao thông công cộng chạy bằng điện sẽ giúp ích rất nhiều. Ít ô tô và xe máy hơn đồng nghĩa với lượng khí thải CO2 ít hơn.

Joe: Vâng. Và việc cấm phá rừng trong 5 năm sẽ giúp tăng số lượng cây xanh trong khu vực của chúng ta. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Emma: Cảm ơn bạn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng giơ tay.

Lời giải chi tiết:

2. As you can see in the graph on the left … (Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên trái…)

3. The graph on the right shows … (Biểu đồ bên phải cho thấy…)

4. These two points show that … (Hai điểm này cho thấy rằng…)

Quảng cáo
decumar

Presentation b

b. In pairs: Practice pointing to and talking about the graphs.

(Theo cặp: Thực hành chỉ và nói về các biểu đồ)

 

As you can see in the graph on the left, CO2 emissions have slowly increased since 2013.

(Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên trái, lượng khí thải CO2 đã tăng chậm kể từ năm 2013.)

Lời giải chi tiết:

The graph on the right shows deforestation rates in Fletton increased rapidly from 2013 to 2022.

(Biểu đồ bên phải cho thấy tỷ lệ phá rừng ở Fletton tăng nhanh từ năm 2013 đến năm 2022.)

Planing

In pairs: Choose a name for a town and complete the table about CO2 emissions and deforestation. Note two possible solutions.

(Làm theo cặp: Chọn tên cho một thị trấn và hoàn thành bảng về khí thải CO2, và nạn phá rừng. Lưu ý hai giải pháp có thể.)

Our town should be called Atlantaville.

(Thị trấn của chúng ta nên được gọi là Atlantaville.)

I think CO2 emissions should increase by twenty thousand tonnes between 2015 and 2016.

(Tôi nghĩ lượng khí thải CO2 sẽ tăng thêm 20.000 tấn từ năm 2015 đến 2016)

Solutions (giải pháp)

1 _______________________________

2 _______________________________


Lời giải chi tiết:

Our town should be called Atlantaville.

(Thị trấn của chúng ta nên được gọi là Atlantaville.)

I think CO2 emissions should increase by twenty thousand tonnes between 2015 and 2016.

(Tôi nghĩ lượng khí thải CO2 sẽ tăng thêm 20.000 tấn từ năm 2015 đến 2016)

Solutions (giải pháp)

1. Limit the use of personal vehicles, prioritize the use of public transport. When possible, walk or ride your bike in order to avoid carbon emissions completely.

(Hãn chế sử dụng phương tiện cá nhân, ưu tiên sử dụng các phương tiện công cộng. Khi có thể, hãy đi bộ hoặc đi xe đạp để tránh hoàn toàn lượng khí thải carbon.)

2. 


Preparation a

a. You're going to deliver a presentation with a friend about causes of air pollution in your town and potential solutions. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

(Bạn sẽ thuyết trình với một người bạn về nguyên nhân gây ô nhiễm không khí trong thị trấn của bạn và các giải pháp tiềm năng. Hãy lật sang trang 125 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

Your presentation should include:

Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm:

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

Hello. My name’s Lan. Today I want to talk about the air pollution in our time. We will start by showing you the statistics and then suggest some changes we can make to improve it. 

As you can see in the graph on the left, CO2 emissions increased since 2015. They rose from 2015 to 2016 by thirty thousand tonnes. Then from 2018 to 2019, they rose from 140 thousand to two hundred thousand tonnes. That’s such a big increase. These changes in emissions have caused more air pollution in our town.

But there are some things we can do. First, I think investing in electric public transportation will help a lot. Fewer cars and motorbikes will mean less CO2 emissions.

Thank you. If you have any questions, please raise your hand.

Tạm dịch:

Xin chào. Tên tôi là Lân. Hôm nay tôi muốn nói về ô nhiễm không khí trong thời đại của chúng ta. Chúng tôi sẽ bắt đầu bằng cách hiển thị cho bạn số liệu thống kê và sau đó đề xuất một số thay đổi mà chúng tôi có thể thực hiện để cải thiện nó.

Như bạn có thể thấy trong biểu đồ bên trái, lượng khí thải CO2 đã tăng kể từ năm 2015. Chúng đã tăng từ năm 2015 lên 30 nghìn tấn từ năm 2016 đến năm 2016. Rồi từ năm 2018 đến 2019, chúng tăng từ 140 nghìn lên 2 trăm nghìn tấn. Đó là một sự gia tăng lớn. Những thay đổi về khí thải này đã gây ra ô nhiễm không khí nhiều hơn trong thị trấn của chúng tôi.

Nhưng có một số điều chúng ta có thể làm. Đầu tiên, tôi nghĩ đầu tư vào giao thông công cộng chạy bằng điện sẽ giúp ích rất nhiều. Ít ô tô và xe máy hơn đồng nghĩa với lượng khí thải CO2 ít hơn.

Cảm ơn. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng giơ tay.

Preparation b

b. Prepare similar charts about CO2 emissions and deforestation in your town using the information in your table.

(Chuẩn bị các biểu đồ tương tự về  lượng khí thải CO2 và nạn phá rừng trong thị trấn của bạn bằng cách sử dụng thông tin trong bảng của bạn.)

CO2 emissions in Hanoi

Practice a

a. Practice your presentation with a partner. Remember to use the phrases in the Presentation Skill box.

(Thực hành bài thuyết trình của bạn với một đối tác. Hãy nhớ sử dụng các cụm từ trong hộp Kỹ năng thuyết trình.)

Practice b

b. Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again.

(Nhìn vào biểu mẫu Phản hồi. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình của mình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback a

a. Now, join three other students. Take turns delivering your presentation.

(Bây giờ, tham gia cùng ba sinh viên khác. Thay phiên nhau trình bày bài thuyết trình của bạn.)

Listeners: Take turns asking one question at the end. (Người nghe: Thay phiên nhau đặt một câu hỏi ở cuối.)

Presenter: Answer the questions. (Người thuyết trình: Trả lời các câu hỏi.)

Why did CO2 emissions rise so much in 2016? (Tại sao lượng khí thải CO2 tăng nhiều trong năm 2016?)

Because a new factory opened. (Bởi vì một nhà máy mới mở.)

Lời giải chi tiết:

Why did deforestation rise so much in 2016?  (Tại sao nạn phá rừng lại gia tăng nhiều như vậy trong năm 2016?)

 

Because the logging industries cut trees to make furniture, paper, building materials and many other products to meet the rapidly increasing demand of the people. (Bởi vì các ngành công nghiệp khai thác gỗ chặt cây để làm đồ nội thất, giấy, vật liệu xây dựng và nhiều sản phẩm khác nhằm đáp ứng nhu cầu tăng nhanh của người dân.)

Presentation and Feedback b

b. Listeners: Take turns giving feedback using the form below. Say one thing you liked and one thing the presenter can improve next time.

(Người nghe: Thay phiên nhau đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người thuyết trình có thể cải thiện vào lần tới.)

I think your solutions were really good, but you didn't graphs enough. (Tôi nghĩ rằng các giải pháp của bạn thực sự tốt, nhưng bạn không vẽ đủ đồ thị.)


Presentation and Feedback c

c. Which groups had the best solutions to their town's problems? Discuss with your group.

(Những nhóm nào có giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của thị trấn của họ? Thảo luận với nhóm của bạn.)

I think Adam and Tracy had the best solutions. (Tôi nghĩ Adam và Tracy có giải pháp tốt nhất.)

 

  • Tiếng Anh 11 Project 3

    a. Listen to Kim and Sam giving a presentation about being independent and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice introducing the topics below and saying why they are important. In pairs: Brainstorm some ways for young people to become more independent, or choose some from Unit 8. Note down your best ideas.

  • Tiếng Anh 11 Project 4

    a. Look at the pictures of technological improvements to a city. Discuss what they are and why they would improve a city. b. Listen to a technology advisor speaking to the mayor of a city and circle Yes or No. What should the advisor have done differently? c. Now, listen to the same mayor talking to a different advisor I fill in the blanks.

  • Tiếng Anh 11 Project 1

    a. Listen to Bill giving a presentation about his lifestyle goal and match the sentence halves. b. Now, listen and put the contents of Bill's presentation in the correct order. Decide on a lifestyle goal you want to reach. Think of two healthy actions that will help you reach it, how often to do them, and their effects. You are going to deliver a presentation about a lifestyle goal. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close