Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 1

In pairs: What problem can you see in the picture? What other damage to the environment do you think natural creatures can cause? a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat. b. In pairs: Say what you know about these plants and animals. a. Listen to two students talking about foreign species. How does Steven feel about them? b. Now, listen and circle True or False.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: What problem can you see in the picture? What other damage to the environment do you think natural creatures can cause?

(Theo cặp: Bạn có thể nhìn thấy vấn đề gì trong hình? Bạn nghĩ các sinh vật tự nhiên có thể gây ra thiệt hại nào khác cho môi trường?)

Lời giải chi tiết:

The painting shows the locusts destroying the farmers' crops. (Bức tranh thể hiện nạn châu chấu tàn phá mùa màng của nông dân.)

Natural creatures can become the killer of many rare plant and animal species, threatening biodiversity and disrupting ecological balance. (Các sinh vật tự nhiên có thể trở thành sát thủ của nhiều loài động thực vật quý hiếm, đe dọa sự đa dạng sinh học và phá vỡ cân bằng sinh thái.)

New Words a

a. Circle the correct definitions for the underlined words. Listen and repeat.

(Khoanh tròn các định nghĩa đúng cho các từ được gạch chân. Lắng nghe và lặp lại.)


1. The ecosystem in the Amazon has over three million animals and 2,500 kinds of trees.

(Hệ sinh thái ở Amazon có hơn 3 triệu loài động vật và 2.500 loại cây cối.)

a. all the plants, living things, and environment in an area (tất cả các nhà máy, sinh vật sống, và môi trường trong một khu vực)

b. a way to organize plants and animals (một cách để tổ chức thực vật và động vật)

2. Things like plastic and air pollution are a threat to the environment.

(Những thứ như nhựa và ô nhiễm không khí là mối đe dọa đối với môi trường.)

a. something likely to cause damage or danger (một cái gì đó có khả năng gây ra thiệt hại hoặc nguy hiểm)

b. a way to improve someone or something (một cách để cải thiện một ai đó hoặc một cái gì đó)

3. The insects spread across the country and can now be found in every city.

(Loài côn trùng này lan rộng khắp đất nước và hiện có thể tìm thấy ở mọi thành phố.)

a. move from one place to another (di chuyển từ một nơi này đến nơi khác)

b. cover a larger and larger area over time (bao phủ một khu vực ngày càng lớn hơn theo thời gian)

4. If there are mice or insects in your home, you can kill them with poison.

(Nếu trong nhà có chuột hoặc côn trùng, bạn có thể tiêu diệt chúng bằng thuốc độc.)

a. something that causes death or harm if it gets into the body (thứ gì đó gây ra cái chết hoặc tác hại nếu nó xâm nhập vào cơ thể)

b. something that gives you more energy (một cái gì đó cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn)

5. We can grow a new tree if we plant a seed.

(Chúng ta có thể trồng một cây mới nếu chúng ta gieo một hạt giống.)

a. the small round part of plant that can become a new plant (phần tròn nhỏ của cây có thể trở thành cây mới)

b. the part of plant that is normally below the ground (một phần của cây mà thường là dưới mặt đất)

6. Wild tigers are native to Asia. They have always lived there.

(Hổ hoang dã có nguồn gốc từ châu Á. Họ đã luôn sống ở đó.)

a. (of plants and animals) coming from somewhere else ((của thực vật và động vật) đến từ nơi khác)

b. (of plants and animals) existing naturally in a place ((của thực vật và động vật) tồn tại tự nhiên ở một nơi)

Lời giải chi tiết:

New Words b

b. In pairs: Say what you know about these plants and animals.

(Theo cặp: Nói những gì bạn biết về các loài thực vật và động vật này.)

Kangaroos are native to Australia. (Kangaroo có nguồn gốc từ Australia.)

They live in forests and woodlands. (Chúng sống trong rừng và rừng cây.)


Lời giải chi tiết:

Monkeys and humans share a common ancestor and belong to the order primates.

(Khỉ và người chỉ chung nguồn gốc và đều thuộc bộ linh trưởng.)

Turtle is a symbol of longevity, long life, forever. (Rùa là biểu tượng cho sự trường tồn, sống lâu, mãi mãi.)

Crocodiles exist in most areas of the world, living in rivers and wetlands.

(Cá sấu tồn tại ở hầu hết các khu vực trên thế giới, sống trong các sông ngòi và đất ngập nước.)

Bamboo has been an extremely intimate and close attachment for the Vietnamese people for many generations.

(Cây tre đối với người dân Việt Nam là một sự gắn bó vô cùng mật thiết và gần gũi từ bao đời nay.)

Coconuts are ubiquitous in coastal tropical regions and are a tropical cultural icon.

(Dừa có mặt khắp nơi tại các vùng nhiệt đới ven biển và là một biểu tượng văn hóa nhiệt đới.)

Listening a

a. Listen to two students talking about foreign species. How does Steven feel about them?

(Nghe hai sinh viên nói về các loài ngoại lai. Steven cảm thấy thế nào về chúng?)


1. interested (quan tâm)

2. worried (lo lắng)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Listening to two students talking about foreign species.

Girl: Hi, Steven. What are you doing here? Don't you have class?

Steven: How are you? I have a free period, so I'm reading about foreign species.

Girl: Really? What for?

Steven: I think it's really interesting how people and animals have affected some ecosystems.

Girl: What do you mean?

Steven: Well, for 1000s of years, humans have been bringing animals to parts of the world they aren't native to.

Girl: Uh huh.

Steven: Sometimes these animals eat a lot of plants and animals that are already listed. Oh, like in Florida in the US, people have been buying Burmese pythons as pets since the 1990s. After a few years, those snakes get too big to be pets. Then people set them free in a national park and the snakes have spread across the park and eaten anything they can find. Some native rabbits and foxes have disappeared because of them.

Girl: Wow! What can they do about the snakes?

Steven: Some people are trying to hunt them. There's a video online of two guys who caught a pipe five meters long. Do you want to see?

Girl: I don't think I want to see that. It's almost lunchtime.

Steven: Alright.

Girl: So what else can be done about foreign species?

Steven: Sometimes they have to kill them with poison which is sad but good for the ecosystem in general.

Tạm dịch:

Lắng nghe hai học sinh nói về các loài ngoại lai.

Cô gái: Chào, Steven. Cậu đang làm gì ở đây? Bạn không có lớp học à?

Steven: Bạn khỏe không? Tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi, vì vậy tôi đang đọc về các loài ngoại lai.

Cô gái: Thật sao? Để làm gì?

Steven: Tôi nghĩ thật thú vị khi con người và động vật đã ảnh hưởng đến một số hệ sinh thái.

Cô gái: Ý cậu là sao?

Steven: Chà, trong 1000 năm qua, con người đã đưa động vật đến những nơi trên thế giới mà chúng không có nguồn gốc.

Gái: Ờ hử.

Steven: Đôi khi những con vật này ăn nhiều thực vật và động vật đã được liệt kê. Ồ, giống như ở Florida của Mỹ, người ta đã mua trăn Miến Điện về nuôi từ những năm 1990. Sau một vài năm, những con rắn đó trở nên quá lớn để trở thành thú cưng. Sau đó, người ta thả chúng tự do trong một công viên quốc gia và những con rắn đã lan khắp công viên và ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy. Một số loài thỏ và cáo bản địa đã biến mất vì chúng.

Cô gái: Chà! Họ có thể làm gì với những con rắn?

Steven: Một số người đang cố gắng săn lùng chúng. Có một video trực tuyến về hai người bắt một cái ống dài năm mét đó. Bạn có muốn xem không?

Cô gái: Tôi không nghĩ rằng tôi muốn thấy điều đó. Gần đến giờ ăn trưa rồi.

Steven: Được rồi.

Cô gái: Vậy còn có thể làm gì khác đối với các loài ngoại lai?

Steven: Đôi khi họ phải giết chúng bằng thuốc độc, điều này thật đáng buồn nhưng tốt cho hệ sinh thái nói chung.

Lời giải chi tiết:

1. interested (quan tâm)

Listening b

b. Now, listen and circle True or False.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn Đúng hoặc Sai.)

1. Steven is studying foreign species in science class.                      

(Steven đang nghiên cứu các loài ngoại lai trong lớp khoa học.)

2. Humans have brought foreign species around the world for hundreds of years.         

(Con người đã mang các loài ngoại lai đi khắp thế giới hàng trăm năm.)

3. The Burmese pythons in Florida have eaten some native species.

(Những con trăn Miến Điện ở Florida đã ăn thịt một số loài bản địa.)

4. Two men caught a Burmese python that was nine meters long.

(Hai người đàn ông bắt được con trăn Miến Điện dài 9 mét.)

5. Steven feels bad that some foreign species must be killed.

(Steven cảm thấy tồi tệ khi phải giết một số loài ngoại lai.)

Lời giải chi tiết:

1. False

Thông tin: Girl: Hi, Steven. What are you doing here? Don't you have class?

Steven: How are you? I have a free period, so I'm reading about foreign species.

(Cô gái: Chào, Steven. Cậu đang làm gì ở đây? Bạn không có lớp học à?

Steven: Bạn khỏe không? Tôi có một khoảng thời gian rảnh rỗi, vì vậy tôi đang đọc về các loài ngoại lai.)

=> Vì vậy, Steven không nghiên cứu các loài ngoại lai trong lớp khoa học.

2. False

Thông tin: Steven: Well, for 1000s of years, humans have been bringing animals to parts of the world they aren't native to.

(Steven: Chà, trong 1000 năm qua, con người đã đưa động vật đến những nơi trên thế giới mà chúng không có nguồn gốc.)

3. True

Thông tin:… Then people set them free in a national park and the snakes have spread across the park and eaten anything they can find. Some native rabbits and foxes have disappeared because of them.

 (…Sau đó, người ta thả chúng tự do trong một công viên quốc gia và những con rắn đã lan khắp công viên và ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy. Một số loài thỏ và cáo bản địa đã biến mất vì chúng.)

4. False

Thông tin: Steven: Some people are trying to hunt them. There's a video online of two guys who caught a pipe five meters long. Do you want to see?

(Steven: Một số người đang cố gắng săn lùng chúng. Có một video trực tuyến về hai người bắt một cái ống dài năm mét đó. Bạn có muốn xem không?)

5. True

Thông tin: Steven: Sometimes they have to kill them with poison which is sad but good for the ecosystem in general.

(Steven: Đôi khi họ phải giết chúng bằng thuốc độc, điều này thật đáng buồn nhưng tốt cho hệ sinh thái nói chung.)

Listening c

c. Read the Conversation Skill box. Then, listen and repeat.

(Đọc hộp Kỹ năng đàm thoại. Sau đó, nghe và lặp lại.)


Listening d

d. Now, listen to the conversation again and circle the phase you hear.

(Bây giờ, hãy nghe lại đoạn hội thoại và khoanh tròn câu mà bạn nghe được.)

Lời giải chi tiết:

What do you mean? (Ý anh là gì?)

Listening e

e. In pairs: Should people be allowed to have foreign species for pets? Why (not)?

(Theo cặp: Mọi người có nên được phép nuôi các loài ngoại lai làm vật nuôi không? Tại sao không)?)

Lời giải chi tiết:

I think people should not be allowed to keep exotic species as pets because they can pose health risks to humans. Many exotic animals are carriers of zoonotic diseases, such as Herpes B, Monkeypox, and Salmonellosis, all of which can be transmitted to humans.

(Tôi nghĩ mọi người không nên được phép nuôi các loại ngoại lai làm thú cưng vì chúng có thể gây ra rủi ro về sức khỏe cho con người. Nhiều loài động vật kỳ lạ là vật mang mầm bệnh lây truyền từ động vật sang người, chẳng hạn như Herpes B, Thủy đậu khỉ và Salmonellosis, tất cả đều có thể lây sang người.)

Grammar Meaning and Use a

a. Look at the picture. What do you think the women are saying?

(Nhìn vào bức tranh. Bạn nghĩ những người phụ nữ đang nói gì?)

Lời giải chi tiết:

How long have you been studying wild pigs? (Bạn học về lợn rừng được bao lâu rồi?)

I’ve been studying them for six years. (Tôi đã nghiên cứu chúng trong sáu năm.)

Grammar Meaning and Use b

b. Now, listen and check your ideas.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và kiểm tra ý tưởng của bạn.)

How long have you been studying wild pigs? (Bạn học về lợn rừng được bao lâu rồi?)

I’ve been studying them for six years. (Tôi đã nghiên cứu chúng trong sáu năm.)

Grammar Meaning and Use c

c. Listen and repeat.

(Lắng nghe và lặp lại.)

How long have you been studying wild pigs? (Bạn học về lợn rừng được bao lâu rồi?)

I’ve been studying them for six years. (Tôi đã nghiên cứu chúng trong sáu năm.)

Grammar Form and Practice a

a. Fill in the blanks with Present Perfect Continuous form of the verbs in brackets.

(Điền vào chỗ trống dạng Hiện tại hoàn thành tiếp diễn của động từ trong ngoặc.)

1. The government has been trying (try) to kill the foreign species using poison since 2014.

2. The gray squirrels ____________ (compete) red squirrels for food since they were brought here.

3. We _____________ (not work) on this project for long.

4. How long ___________ the wild pigs _____________ (affect) the local ecosystem?

5. ____________ the snake population _______________ (decrease) since you started using poison?

6. Birds _______________ (spread) the seeds of this non-native plant all over the country since 1998.

Lời giải chi tiết:

1. The government has been trying to kill the foreign species using poison since 2014.

(Chính phủ đã cố gắng tiêu diệt các loài ngoại lai bằng chất độc kể từ năm 2014.)

2. The gray squirrels have been competing with red squirrels for food since they were brought here.

(Những con sóc xám đã cạnh tranh thức ăn với những con sóc đỏ kể từ khi chúng được đưa đến đây.)

3. We haven’t been working on this project for long.

(Chúng tôi đã không làm việc trong dự án này lâu.)

4. How long have the wild pigs been affecting the local ecosystem?

(Lợn rừng đã ảnh hưởng đến hệ sinh thái địa phương bao lâu rồi?)

5. Has the snake population been decreasing since you started using poison?

(Số lượng rắn có giảm kể từ khi bạn bắt đầu sử dụng chất độc không?)

6. Birds have been spreading the seeds of this non-native plant all over the country since 1998.

(Những con chim đã rải hạt giống của loại cây không bản địa này trên khắp đất nước kể từ năm 1998.)

Grammar Form and Practice b

b. Circle the correct verb form.

(Khoanh tròn dạng đúng của động từ.)

Dear Doctor Clark,

I am writing to you about the serious threat with lionfish in the Atlantic Ocean.

Since 2004, the lionfish (1) have been eating/ have eaten local fish and they are continuing to destroy native fish populations. There are no animals that naturally eat the lionfish here, so we (2) have been trying/tried to train sharks to eat them, but it didn't work. The sharks only (3) wanted/have been wanting to eat the lionfish if one of our divers fed it to them.

Since then, we (4) have been working/worked on making a robot that will be able to kill lionfish with electricity. We already (5) tested/have been testing the first model but it didn't work very well. Until we can find a solution, we must hope that the lionfish do not destroy entire populations of native fish.

Your colleague,

Doctor Lewis

Lời giải chi tiết:

Dear Doctor Clark,

I am writing to you about the serious threat with lionfish in the Atlantic Ocean.

Since 2004, the lionfish (1) have been eating local fish and they are continuing to destroy native fish populations. There are no animals that naturally eat the lionfish here, so we (2) tried to train sharks to eat them, but it didn't work. The sharks only (3) wanted to eat the lionfish if one of our divers fed it to them.

Since then, we (4) have been working on making a robot that will be able to kill lionfish with electricity. We already (5) tested the first model but it didn't work very well. Until we can find a solution, we must hope that the lionfish do not destroy entire populations of native fish.

Your colleague,

Doctor Lewis

Tạm dịch:

Bác sĩ Clark thân mến,

Tôi viết thư cho bạn về mối đe dọa nghiêm trọng với cá mao tiên ở Đại Tây Dương.

Kể từ năm 2004, cá mao tiên (1) đã ăn cá địa phương và chúng đang tiếp tục tiêu diệt các quần thể cá bản địa. Không có động vật nào tự nhiên ăn cá mao tiên ở đây, vì vậy chúng tôi (2) đã cố gắng huấn luyện cá mập ăn chúng, nhưng không hiệu quả. Cá mập chỉ (3) muốn ăn cá mao tiên nếu một trong những thợ lặn của chúng tôi cho chúng ăn.

Kể từ đó, chúng tôi (4) đã nghiên cứu chế tạo một robot có thể giết cá mao tiên bằng điện. Chúng tôi đã (5) thử nghiệm mô hình đầu tiên nhưng nó không hoạt động tốt lắm. Cho đến khi chúng ta có thể tìm ra giải pháp, chúng ta phải hy vọng rằng cá mao tiên không tiêu diệt toàn bộ quần thể cá bản địa.

Đồng nghiệp của bạn,

Bác sĩ Lewis

Grammar Form and Practice c

c. In pairs: Why do you think some foreign animals have been spreading to other places? How have foreign animals been affecting the environment in your country?

(Theo cặp: Tại sao bạn nghĩ rằng một số động vật ngoại lai đã lan rộng đến những nơi khác? Động vật  ngoại lai đã ảnh hưởng đến môi trường ở nước bạn như thế nào?)

Lời giải chi tiết:

Because higher average temperatures and changes in rain and snow patterns caused by climate change will enable some invasive plant species—such as garlic mustard, kudzu, and purple loosestrife—to move into new areas.

(Bởi vì nhiệt độ trung bình cao hơn và những thay đổi về lượng mưa và tuyết do biến đổi khí hậu gây ra sẽ tạo điều kiện cho một số loài thực vật xâm lấn—chẳng hạn như mù tạc tỏi, sắn dây, và lan hồ điệp tím—di chuyển đến các khu vực mới.)

Foreign animals have caused the environment in my country to be unbalanced, causing some dangerous respiratory diseases for humans.

(Động vật ngoại lai đã khiến môi trường ở nước tôi bị mất cân bằng sinh thái, gây ra một số bệnh về đường hô hấp nguy hiểm cho con người.)

Pronunciation a

Pronunciation b

b. Listen to the words and focus on the underlined letters.

(Nghe các từ và tập trung vào các chữ cái được gạch chân.)

species (loài), special (đặc biệt)

Pronunciation c

c. Listen and circle the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn những từ bạn nghe được.)


1. spread (loài)                                   bread (bánh mì)

2. pieces (mảnh)                                  species (loài)

3. speak (nói)                                      peak (đỉnh cao)

Lời giải chi tiết:

1. spread (loài)

2. pieces (mảnh)

3. speak (nói)

Pronunciation d

d. Take turns saying the words in Task c while your partner points to them.

(Thay phiên nhau nói các từ trong Nhiệm vụ c trong khi đối tác của bạn chỉ vào chúng.)

Practice a

a. Practice the conversation. Swap roles and repeat.

(Thực hành các cuộc đối thoại. Trao đổi vai trò và lặp lại.)

Richard: Hello, thanks for agreeing to do this interview.

Margaret: No problem.

Richard: Could you tell me about what you do?

Margaret: Sure. I'm a biologist. I study foreign species, and I've been studying their impact on our environment for fifteen years.

Richard: Which species are you studying at the moment?

Margaret: The golden apple snail. It's native to South America but has spread to many Southeast Asian countries.

Richard: How long has your team been studying it?

Margaret: For about five years.

Richard: And what damage has it caused?

Margaret: The snails have destroyed lots of crops, especially rice.

Richard: What do you mean?

Margaret: They eat young plants, so the plants can't grow.

Richard: I see. So what are you doing to stop them?

Margaret: We have tried many things, but since last year we've been raising ducks on rice fields. The ducks eat the snails and anail eggs.

Richard: Has it been successful?

Margaret: Yes, it has.

Richard: Great! Thank you, that was very interesting.

Tạm dịch:

Richard: Xin chào, cảm ơn vì đã đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Margaret: Không thành vấn đề.

Richard: Bạn có thể cho tôi biết về những gì bạn làm?

Margaret: Chắc chắn rồi. Tôi là một nhà sinh vật học. Tôi nghiên cứu các loài ngoại lai và tôi đã nghiên cứu tác động của chúng đối với môi trường của chúng ta trong mười lăm năm.

Richard: Hiện tại bạn đang nghiên cứu loài nào?

Margaret: Ốc táo vàng. Nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng đã lan sang nhiều nước Đông Nam Á.

Richard: Nhóm của bạn đã nghiên cứu nó được bao lâu rồi?

Margaret: Trong khoảng năm năm.

Richard: Và nó đã gây ra thiệt hại gì?

Margaret: Ốc sên đã phá hoại rất nhiều mùa màng, đặc biệt là cây lúa.

Richard: Ý bạn là gì?

Margaret: Chúng ăn cây non nên cây không lớn được.

Richard: Tôi hiểu rồi. Vậy bạn đang làm gì để ngăn chặn chúng?

Margaret: Chúng tôi đã thử nhiều cách, nhưng từ năm ngoái chúng tôi đã nuôi vịt trên ruộng lúa. Vịt ăn ốc và trứng ốc.

Richard: Nó có thành công không?

Margaret: Vâng, nó có.

Richard: Tuyệt vời! Cảm ơn bạn, điều đó rất thú vị.

Practice b

b. Make two more conversations using the ideas on the right.

(Thực hiện thêm hai cuộc hội thoại bằng cách sử dụng các ý tưởng bên phải.)

Lời giải chi tiết:

Richard: Hello, thanks for agreeing to do this interview.

Margaret: No problem.

Richard: Could you tell me about what you do?

Margaret: Sure. I'm a biologist. I study foreign species, and I've been studying their impact on our environment for ten years.

Richard: Which species are you studying at the moment?

Margaret: The fire ant. It's native to South America but has spread to many states in the USA.

Richard: How long has your team been studying it?

Margaret: For about three years.

Richard: And what damage has it caused?

Margaret: The ants have destroyed lots of farms.

Richard: What do you mean?

Margaret: They make holes in the ground, so it’s difficult for plants to grow.

Richard: I see. So what are you doing to stop them?

Margaret: We have tried many things, but since last year we've been releasing special flies that put eggs in the ants' heads. The eggs grow and kill the ants.

Richard: Has it been successful?

Margaret: Yes, it has.

Richard: Great! Thank you, that was very interesting.

Tạm dịch:

Richard: Xin chào, cảm ơn vì đã đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Margaret: Không thành vấn đề.

Richard: Bạn có thể cho tôi biết về những gì bạn làm?

Margaret: Chắc chắn rồi. Tôi là một nhà sinh vật học. Tôi nghiên cứu các loài ngoại lai và tôi đã nghiên cứu tác động của chúng đối với môi trường của chúng ta trong mười năm.

Richard: Hiện tại bạn đang nghiên cứu loài nào?

Margaret: Con kiến lửa. Nó có nguồn gốc từ Nam Mỹ nhưng đã lan rộng ra nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ.

Richard: Nhóm của bạn đã nghiên cứu nó được bao lâu rồi?

Margaret: Trong khoảng ba năm.

Richard: Và nó đã gây ra thiệt hại gì?

Margaret: Những con kiến đã phá hủy rất nhiều trang trại.

Richard: Ý bạn là gì?

Margaret: Chúng tạo ra những lỗ hổng trên mặt đất, vì vậy rất khó để cây cối phát triển.

Richard: Tôi hiểu rồi. Vậy bạn đang làm gì để ngăn chặn chúng?

Margaret: Chúng tôi đã thử nhiều cách, nhưng kể từ năm ngoái, chúng tôi đã thả những con ruồi đặc biệt đẻ trứng vào đầu kiến. Những quả trứng phát triển và giết chết những con kiến.

Richard: Nó có thành công không?

Margaret: Vâng, nó có.

Richard: Tuyệt vời! Cảm ơn bạn, điều đó rất thú vị.

Richard: Hello, thanks for agreeing to do this interview.

Margaret: No problem.

Richard: Could you tell me about what you do?

Margaret: Sure. I'm a biologist. I study foreign species, and I've been studying their impact on our environment for twenty years.

Richard: Which species are you studying at the moment?

Margaret: The Asian tiger mosquito. It's native to Southeast Asia but has spread to many countries all over the world.

Richard: How long has your team been studying it?

Margaret: For about four years.

Richard: And what damage has it caused?

Margaret: The mosquitos have made many people sick.

Richard: What do you mean?

Margaret: They spread diseases they carry in their blood.

Richard: I see. So what are you doing to stop them?

Margaret: We have tried many things, but since last year we've been trying to destroy their eggs. We put poison in areas with many mosquito eggs.

Richard: Has it been successful?

Margaret: Yes, it has.

Richard: Great! Thank you, that was very interesting.

Tạm dịch:

Richard: Xin chào, cảm ơn vì đã đồng ý thực hiện cuộc phỏng vấn này.

Margaret: Không thành vấn đề.

Richard: Bạn có thể cho tôi biết về những gì bạn làm?

Margaret: Chắc chắn rồi. Tôi là một nhà sinh vật học. Tôi nghiên cứu các loài ngoại lai và tôi đã nghiên cứu tác động của chúng đối với môi trường của chúng ta trong hai mươi năm.

Richard: Hiện tại bạn đang nghiên cứu loài nào?

Margaret: Con muỗi hổ châu Á. Nó có nguồn gốc từ Đông Nam Á nhưng đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Richard: Nhóm của bạn đã nghiên cứu nó được bao lâu rồi?

Margaret: Trong khoảng bốn năm.

Richard: Và nó đã gây ra thiệt hại gì?

Margaret: Muỗi đã làm cho nhiều người bị bệnh.

Richard: Ý bạn là gì?

Margaret: Chúng lây lan những căn bệnh mà chúng mang trong máu.

Richard: Tôi hiểu rồi. Vậy bạn đang làm gì để ngăn chặn chúng?

Margaret: Chúng tôi đã thử nhiều cách, nhưng kể từ năm ngoái, chúng tôi đã cố gắng tiêu diệt trứng của chúng. Chúng tôi đặt chất độc ở những khu vực có nhiều trứng muỗi.

Richard: Nó có thành công không?

Margaret: Vâng, nó có.

Richard: Tuyệt vời! Cảm ơn bạn, điều đó rất thú vị.

Speaking a

Speaking INTERVIEW: THREAT FROM FOREIGN SPECIES (PHỎNG VẤN: ĐE DỌA TỪ CÁC LOÀI NGOẠI LAI)

Ask for clarification (Hỏi để làm rõ)

a. You're a reporter interviewing a scientist, who's studying a foreign species. In pairs: Student B, Student A, you're the reporter. Interview the scientist and complete the table.

(Bạn là một phóng viên phỏng vấn một nhà khoa học đang nghiên cứu một loài ngoại lai. Theo cặp: Học sinh B, Học sinh A, bạn là phóng viên. Phỏng vấn nhà khoa học và hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Speaking b

b. Swap roles and repeat.

(Trao đổi vai trò và lặp lại.)

Speaking c

c. Which species is a bigger threat to ecosystems? Why?

(Loài nào là mối đe dọa lớn hơn đối với hệ sinh thái? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

The main threat to  ecosystems is the large and diversified number of exotic organisms (plant, animals, bacterial, and viral diseases), many of which have become invasive. Most of the introduced organisms are competitors, predators, parasites for native species, or reservoirs of diseases that later spread to organisms. The ecological impact of exotic organisms is worsened, because native species have not usually evolved immunological defenses against recently introduced diseases or developed behaviors and other life-history strategies to counteract the effects of exotic predators and competitors.

(Mối đe dọa chính đối với các hệ sinh thái là số lượng lớn và đa dạng các sinh vật ngoại lai (thực vật, động vật, vi khuẩn và virus gây bệnh), nhiều trong số chúng đã trở nên xâm lấn. Hầu hết các sinh vật du nhập là đối thủ cạnh tranh, động vật ăn thịt, vật ký sinh của các loài bản địa hoặc ổ chứa bệnh mà sau này lây lan sang các sinh vật. Tác động sinh thái của các sinh vật ngoại lai trở nên tồi tệ hơn, bởi vì các loài bản địa thường không phát triển khả năng phòng vệ miễn dịch chống lại các bệnh mới mắc hoặc các hành vi đã phát triển và các chiến lược lịch sử sự sống khác để chống lại tác động của các loài săn mồi ngoại lai và đối thủ cạnh tranh.)

 

  • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 2

    In pairs: What can you see in the picture? Why do some people enjoy places like this? What types of natural landscapes are found in Vietnam? a. Read the definitions and match the words with the pictures or fill in the blanks. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about the landscapes and weather in some well-known places. a. Read the email very quickly. Which three countries did Sarah mention in her email? b. Now, read and answer the questions.

  • Tiếng Anh 11 Unit 7 Lesson 3

    In pairs: What environmental issues are shown in the pictures? What are some of the causes of these problems? a. Listen to the news report about illegal wildlife trade.Where did the problem happen? b. Now, listen and write True or False. c. In pairs: What do you think will happen to the animals? What will happen to the people who kept the animals? a. Read Melissa's essay about illegal hunting. Which problem does she think is worse? b. Now, read and fill in the blanks.

  • Luyện tập từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World
  • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 7 Từ vựng
Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close