Tiếng Anh 11 Project 3

a. Listen to Kim and Sam giving a presentation about being independent and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice introducing the topics below and saying why they are important. In pairs: Brainstorm some ways for young people to become more independent, or choose some from Unit 8. Note down your best ideas.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Presentation a

If you find it difficult to manage money, this presentation will be useful for you.

(Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc quản lý tiền bạc, bài thuyết trình này sẽ hữu ích cho bạn.)

a. Listen to Kim and Sam giving a presentation about being independent and circle the phrases you hear.

(Hãy nghe Kim và Sam thuyết trình về tính độc lập và khoanh tròn những cụm từ mà bạn nghe được.)


1. If you plan to go to university or get a job, this presentation…

(Nếu bạn dự định học đại học hoặc kiếm việc làm, bài thuyết trình này…)

2. If you have an allowance or a part-time job, a budget will…

(Nếu bạn có trợ cấp hoặc công việc bán thời gian, ngân sách sẽ…)

3. Having a budget is really important for people who…

(Có ngân sách thực sự quan trọng đối với những người…)

4. Having your own transportation is really useful for young people who…

(Có phương tiện di chuyển của riêng bạn thực sự hữu ích cho những người trẻ tuổi…)

5. Cooking is really useful for young people who...

(Nấu ăn thực sự hữu ích cho những người trẻ...)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Kim: Hi, everyone. Today, Sam and I are going to talk about three things that young people can do to become more independent. If you plan to go to university or get a job, this presentation could be useful for you.

First, I want to talk to you about setting a budget. If you have an allowance or a part-time job, a budget will help you manage your money. It's important to set a budget because it will tell you how much money you can spend and save. Next, Sam will talk about transportation.

Sam: Thanks, Kim. Having your own transportation is really useful for young people who want to move around the town or city independently. However, cars and motorbikes are very expensive to buy, so most young people can't afford them. You can still be independent by using public transportation, and it's really cheap, too!

Finally, let's talk about cooking. Cooking is really useful for young people who are studying at university. Many young people think it's difficult to cook, but actually it's easy to learn some basic recipes online. Now, back to you, Kim.

Kim: Thanks, Sam! So, there you have it. Three ways that young people can be more independent. We hope this presentation helps you.

Tạm dịch:

Kim: Xin chào mọi người. Hôm nay, tôi và Sam sẽ nói về ba điều mà những người trẻ tuổi có thể làm để trở nên độc lập hơn. Nếu bạn dự định học đại học hoặc kiếm việc làm, bài thuyết trình này có thể hữu ích cho bạn.

Đầu tiên, tôi muốn nói chuyện với bạn về việc thiết lập ngân sách. Nếu bạn có một khoản trợ cấp hoặc một công việc bán thời gian, ngân sách sẽ giúp bạn quản lý tiền của mình. Việc thiết lập ngân sách là rất quan trọng vì nó sẽ cho bạn biết số tiền bạn có thể chi tiêu và tiết kiệm. Tiếp theo, Sam sẽ nói về phương tiện đi lại.

Sam: Cảm ơn, Kim. Có phương tiện di chuyển của riêng bạn thực sự hữu ích cho những người trẻ tuổi muốn di chuyển quanh thị trấn hoặc thành phố một cách độc lập. Tuy nhiên, ô tô và xe máy rất đắt tiền để mua, vì vậy hầu hết những người trẻ tuổi không thể mua được. Bạn vẫn có thể độc lập bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và nó cũng rất rẻ!

Cuối cùng, hãy nói về nấu ăn. Nấu ăn thực sự hữu ích cho các bạn trẻ đang học đại học. Nhiều bạn trẻ nghĩ nấu ăn khó nhưng thực ra học một số công thức cơ bản trên mạng lại rất dễ. Bây giờ, trở lại với bạn, Kim.

Kim: Cảm ơn, Sam! Vì vậy, có bạn có nó. Ba cách mà những người trẻ tuổi có thể độc lập hơn. Chúng tôi hy vọng bài trình bày này sẽ giúp bạn.

Lời giải chi tiết:

1. If you plan to go to university or get a job, this presentation…

(Nếu bạn dự định học đại học hoặc kiếm việc làm, bài thuyết trình này…)

2. If you have an allowance or a part-time job, a budget will…

(Nếu bạn có trợ cấp hoặc công việc bán thời gian, ngân sách sẽ…)

3. Having a budget is really important for people who…

(Có ngân sách thực sự quan trọng đối với những người…)

5. Cooking is really useful for young people who...

(Nấu ăn thực sự hữu ích cho những người trẻ...)

Quảng cáo
decumar

Presentation b

b. In pairs: Practice introducing the topics below and saying why they are important.

(Theo cặp: Thực hành giới thiệu các chủ đề dưới đây và nói tại sao chúng quan trọng.)

Cooking is really important for university students who want to save money.

(Nấu ăn thực sự quan trọng đối với sinh viên đại học muốn tiết kiệm tiền.)


Lời giải chi tiết:

Having a budget is really important for teenagers with part-time job who manage money.

(Có ngân sách thực sự quan trọng đối với thanh thiếu niên có công việc bán thời gian quản lý tiền.)

Driving is really important for young people who move around independently.

(Việc lái xe thực sự quan trọng đối với những người trẻ tuổi di chuyển một cách độc lập.)

Planing

In pairs: Brainstorm some ways for young people to become more independent, or choose some from Unit 8. Note down your best ideas.

(Suy nghĩ về một số cách để những người trẻ tuổi trở nên độc lập hơn hoặc chọn một số từ Bài 8. Ghi lại những ý tưởng hay nhất của bạn.)

If you're a young person who wants to move around independently, driving will be really useful for you.

(Nếu bạn là một người trẻ muốn tự mình di chuyển thì lái xe sẽ thực sự hữu ích cho bạn.)


Lời giải chi tiết:

If you're a young people who wants to have a stable future, choosing a career will be really useful for you.

(Nếu bạn là một người trẻ muốn có một tương lai ổn định thì việc lựa chọn nghề nghiệp sẽ thực sự hữu ích cho bạn.)

Preparation

You're going to deliver a presentation with your partner about becoming independent. Turn to page 126 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

(Bạn sẽ thuyết trình với đối tác của mình về việc trở nên độc lập. Hãy lật sang trang 126 và sử dụng Mô hình Trình bày để giúp bạn viết kịch bản và thẻ gợi ý của riêng mình.)

Your presentation should include:

Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm:

Lời giải chi tiết:

Hi, everyone. Today, I am going to talk about three things that young people can do to become more independent. If you plan to go to university or get a job, this presentation could be useful for you.

First, I want to talk to you about setting a budget. If you have an allowance or a part-time job, a budget will help you manage your money. It's important to set a budget because it will tell you how much money you can spend and save.

Next, I will talk about transportation. Having your own transportation is really useful for young people who want to move around the town or city independently. However, cars and motorbikes are very expensive to buy, so most young people can't afford them. You can still be independent by using public transportation, and it's really cheap, too!

Finally, let's talk about cooking. Cooking is really useful for young people who are studying at university. Many young people think it's difficult to cook, but actually it's easy to learn some basic recipes online. So, there you have it. Three ways that young people can be more independent. I hope this presentation helps you.

Tạm dịch:

Chào mọi người. Hôm nay, tôi sẽ nói về ba điều mà những người trẻ tuổi có thể làm để trở nên độc lập hơn. Nếu bạn dự định học đại học hoặc kiếm việc làm, bài thuyết trình này có thể hữu ích cho bạn.

Đầu tiên, tôi muốn nói chuyện với bạn về việc thiết lập ngân sách. Nếu bạn có một khoản trợ cấp hoặc một công việc bán thời gian, ngân sách sẽ giúp bạn quản lý tiền của mình. Việc thiết lập ngân sách là rất quan trọng vì nó sẽ cho bạn biết số tiền bạn có thể chi tiêu và tiết kiệm.

Tiếp theo, tôi sẽ nói về giao thông vận tải. Có phương tiện di chuyển của riêng bạn thực sự hữu ích cho những người trẻ tuổi muốn di chuyển quanh thị trấn hoặc thành phố một cách độc lập. Tuy nhiên, ô tô và xe máy rất đắt tiền để mua, vì vậy hầu hết những người trẻ tuổi không thể mua được. Bạn vẫn có thể độc lập bằng cách sử dụng phương tiện giao thông công cộng và nó cũng rất rẻ!

Cuối cùng, hãy nói về nấu ăn. Nấu ăn thực sự hữu ích cho các bạn trẻ đang học đại học. Nhiều bạn trẻ nghĩ nấu ăn khó nhưng thực ra học một số công thức cơ bản trên mạng lại rất dễ. Vì vậy, có bạn có nó. Ba cách mà những người trẻ tuổi có thể độc lập hơn. Tôi hy vọng bài trình bày này sẽ giúp bạn.

Practice a

a. Practice your presentation with a partner. Remember to use the phrases in the Presentation Skill box.

(Thực hành bài thuyết trình của bạn với một đối tác. Hãy nhớ sử dụng các cụm từ trong hộp Kỹ năng thuyết trình.)

Practice b

b. Look at the Feedback form. Discuss how you could improve your presentation and practice again.

(Nhìn vào biểu mẫu Phản hồi. Thảo luận về cách bạn có thể cải thiện bài thuyết trình của mình và thực hành lại.)

Presentation and Feedback a

a. Now, join two other pairs. Take turns delivering your presentations.

(Bây giờ, tham gia hai cặp khác. Thay phiên nhau trình bày bài thuyết trình của bạn.)

Listeners: Take turns asking one question at the end. (Người nghe: Thay phiên nhau đặt một câu hỏi ở cuối.)

Presenter: Answer the questions. (Người thuyết trình: Trả lời các câu hỏi.)

Do you have your own motorbike? (Bạn có xe máy của riêng bạn?)

No, I use public transportation. It lets me travel independently.

(Không, tôi sử dụng phương tiện giao thông công cộng. Đó là nó cho phép tôi đi du lịch độc lập.)

Lời giải chi tiết:

Can you cook? (Bạn có biết nấu ăn không?)

I know how to cook some healthy food. (Tôi biết nấu một số món ăn tốt cho sức khỏe.)

Presentation and Feedback b

b. Listeners: Take turns giving feedback using the form below. Say one thing you liked and one thing the presenter can improve next time.

(Người nghe: Thay phiên nhau đưa ra phản hồi bằng cách sử dụng biểu mẫu bên dưới. Nói một điều bạn thích và một điều mà người thuyết trình có thể cải thiện vào lần tới.)

Your ideas were good, but you should say who they are useful for.

(Ý tưởng của bạn là tốt, nhưng bạn nên nói chúng hữu ích cho ai.)


Presentation and Feedback c

c. Which groups had the best solutions to their town's problems? Discuss with your group.

(Những nhóm nào có giải pháp tốt nhất cho các vấn đề của thị trấn của họ? Thảo luận với nhóm của bạn.)

Their ideas were the most useful for me because I want to get a part-time job, too.

(Ý tưởng của họ là hữu ích nhất đối với tôi vì tôi cũng muốn kiếm một công việc bán thời gian.)

  • Tiếng Anh 11 Project 4

    a. Look at the pictures of technological improvements to a city. Discuss what they are and why they would improve a city. b. Listen to a technology advisor speaking to the mayor of a city and circle Yes or No. What should the advisor have done differently? c. Now, listen to the same mayor talking to a different advisor I fill in the blanks.

  • Tiếng Anh 11 Project 2

    a. Listen to Joe and Emma giving a presentation about air pollution in their town and circle the phrases you hear. b. In pairs: Practice pointing to and talking about the graphs. In pairs: Choose a name for a town and complete the table about CO2 emissions and deforestation. Note two possible solutions. a. You're going to deliver a presentation with a friend about causes of air pollution in your town and potential solutions. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your

  • Tiếng Anh 11 Project 1

    a. Listen to Bill giving a presentation about his lifestyle goal and match the sentence halves. b. Now, listen and put the contents of Bill's presentation in the correct order. Decide on a lifestyle goal you want to reach. Think of two healthy actions that will help you reach it, how often to do them, and their effects. You are going to deliver a presentation about a lifestyle goal. Turn to page 125 and use the Presentation Model to help you write your own script and cue cards.

Quảng cáo

2K7 tham gia ngay group để nhận thông tin thi cử, tài liệu miễn phí, trao đổi học tập nhé!

close