Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 3

In pairs: Look at the picture. How is this future city different from cities of the present? What current problems might this city solve? a. Listen to students in a class. What does the class think is the most important problem to fix? b. Now, listen and complete the table. c. In pairs: Does your town or city have these problems? Which ones? What are some possible solutions?

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Let's Talk!

In pairs: Look at the picture. How is this future city different from cities of the present? What current problems might this city solve?

(Nhìn vào bức tranh. Thành phố tương lai này khác với các thành phố hiện tại như thế nào? Thành phố này có thể giải quyết những vấn đề hiện tại nào?)

Lời giải chi tiết:

The transportation revolution will be based on autonomous and electric vehicles; gasoline and diesel power will completely disappear. Trees will be planted more and planted everywhere. Robots will appear more such as: sweeping robots, driving robots, virtual assistants to help people handle work...

(Cách mạng giao thông vận tải sẽ dựa trên nền tảng của các phương tiện tự động đó và chạy bằng điện; xăng dầu và năng lượng diesel sẽ hoàn toàn mất biến. Cây xanh sẽ được trồng nhiều hơn và trồng ở mọi nơi. Người máy sẽ xuất hiện nhiều hơn như: robot quét nhà, robot lái xe, trợ lý ảo giúp con người xử lý công việc...)

This city will solve problems related to environmental pollution, fossil fuels will be replaced by fuels from nuclear energy, hydroelectricity, solar power, wind power, etc.

(Thành phố này sẽ giải quyết vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường, nhiên liệu hóa thạch được thay thế bằng nhiên liệu từ năng lượng hạt nhân, thủy điện, điện mặt trời, điện gió,..). 

Listening a

a. Listen to students in a class. What does the class think is the most important problem to fix?

(Lắng nghe học sinh trong một lớp học. Cả lớp nghĩ vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục là gì?)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Teacher: Good morning class. Today we are going to talk about problems we can find in cities and then discuss some solutions.

Students: OK.

Teacher: So can anyone tell me a common problem of cities? Chris?

Chris: Yes. I think congestion is a big problem. My dad gets so angry when we drive anywhere.

Teacher: That's a good idea. There are so many vehicles in most cities, it can take too long to get to places. How do you think we could fix that? Jennifer?

Jennifer: What if we banned cars and buses?

Teacher: That could work?

Chris: I think people need them. I think building a subway would help if people use it and there will be less people driving some very good ideas.

Teacher: What other problems can you think of? Yes, Nancy.

Nancy: I think crime is a problem. My mom got her purse stolen a month ago.

Teacher: Great idea. Crime is a problem in lots of big cities. How do you think we could improve it?

Nancy: I think there should be more security cameras. It would help the police catch the criminals.

Student: And there should be more police officers.

Teacher: Both good ideas. Thank you. What other problems?

Student: Pollution?

Student: Yeah, pollution

Teacher: OK, how can we reduce pollution?

Student: We could use renewable energy instead of fossil fuels

Student: And have fewer vehicles in town.

Teacher: Great. So which of these do you think is the most important problem for us to fix? Hands up for congestion, three people, and crime. Five. Finally, pollution, three. Okay, crime it is. So, what other solutions?

Tạm dịch:

Giáo viên: Chào buổi sáng cả lớp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về những vấn đề chúng ta có thể tìm thấy ở các thành phố và sau đó thảo luận về một số giải pháp.

Học sinh: Được.

Giáo viên: Vậy ai có thể cho tôi biết một vấn đề chung của các thành phố? Chris?

Chris: Vâng. Tôi nghĩ tắc nghẽn là một vấn đề lớn. Bố tôi rất tức giận khi chúng tôi lái xe đi bất cứ đâu.

Sư phụ: Đó là một ý kiến hay. Có rất nhiều phương tiện ở hầu hết các thành phố, có thể mất quá nhiều thời gian để đến các địa điểm. Làm thế nào để bạn nghĩ rằng chúng ta có thể khắc phục điều đó? Jennifer?

Jennifer: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cấm ô tô và xe buýt?

Giáo viên: Điều đó có thể làm việc?

Chris: Tôi nghĩ mọi người cần chúng. Tôi nghĩ việc xây dựng một đường tàu điện ngầm sẽ hữu ích nếu mọi người sử dụng nó và sẽ có ít người thúc đẩy một số ý tưởng rất hay.

Giáo viên: Những vấn đề khác bạn có thể nghĩ ra? Vâng, Nancy.

Nancy: Tôi nghĩ tội phạm là một vấn đề. Mẹ tôi bị mất ví một tháng trước.

Sư phụ: Ý kiến hay. Tội phạm là một vấn đề ở nhiều thành phố lớn. Làm thế nào để bạn nghĩ rằng chúng ta có thể cải thiện nó?

Nancy: Tôi nghĩ nên có nhiều camera an ninh hơn. Nó sẽ giúp cảnh sát bắt bọn tội phạm.

Sinh viên: Và nên có nhiều cảnh sát hơn.

Sư phụ: Cả hai ý kiến đều hay. Cảm ơn. Những vấn đề khác?

Học sinh: Ô nhiễm?

Sinh viên: Ừ, ô nhiễm

Giáo viên: OK, làm thế nào chúng ta có thể giảm thiểu ô nhiễm?

Học sinh: Chúng ta có thể sử dụng năng lượng tái tạo thay vì nhiên liệu hóa thạch

Sinh viên: Và có ít phương tiện hơn trong thị trấn.

Giáo viên: Tuyệt vời. Vậy bạn nghĩ vấn đề nào trong số này là vấn đề quan trọng nhất để chúng tôi khắc phục? Bó tay vì ùn tắc, ba người, và tội ác. Năm. Cuối cùng là ô nhiễm, ba. Được rồi, đó là tội phạm. Vì vậy, những giải pháp khác là gì?

Lời giải chi tiết:

The class thinks the most important problem to fix is crime.

(Cả lớp nghĩ rằng vấn đề quan trọng nhất cần khắc phục là tội phạm.)

Listening b

b. Now, listen and complete the table.

(Bây giờ, lắng nghe và hoàn thành bảng.)

Lời giải chi tiết:

Listening c

c. In pairs: Does your town or city have these problems? Which ones? What are some possible solutions?

(Thị trấn hoặc thành phố của bạn có những vấn đề này không? Cái nào? Một số giải pháp có thể là gì?)

Lời giải chi tiết:

My city is having the same problem as above. Traffic congestion is Hanoi's largest issue, especially during rush hour when there are typically enormous queues of cars on the road. It’s a complete waste of time and money, in my opinion.

(Thành phố của tôi cũng đang gặp vấn đề tương tự như trên. Ùn tắc giao thông là vấn đề lớn nhất của Hà Nội, đặc biệt là trong giờ cao điểm khi thường có một lượng lớn ô tô xếp hàng dài trên đường. Theo ý kiến của tôi, đó là một sự lãng phí thời gian và tiền bạc.)

In all honesty, it is very difficult to completely solve the traffic congestion during rush hour. But I think that if we could, we should take public transportation rather than our personal vehicles. Because studies indicate that too many cars on the road cause 70% of traffic accidents. The government should also set aside additional funds for modernizing the road system.

(Thực sự mà nói, để giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm là rất khó. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu có thể, chúng ta nên sử dụng phương tiện công cộng thay vì phương tiện cá nhân. Vì các nghiên cứu chỉ ra rằng có quá nhiều ô tô trên đường gây ra 70% số vụ tai nạn giao thông. Chính phủ cũng nên dành thêm kinh phí để hiện đại hóa hệ thống đường bộ.)

Reading a

a. Some students created model "cities of the future" which solve the problems of current cities. Then they wrote a report about how their solutions will help. Read Jessica's report and circle the three main problems Queen's Town has solved.

(Một số sinh viên đã tạo ra mô hình "thành phố của tương lai" để giải quyết các vấn đề của các thành phố hiện tại. Sau đó, họ đã viết một báo cáo về cách các giải pháp của họ sẽ giúp ích. Đọc báo cáo của Jessica và khoanh tròn ba vấn đề chính mà Queen's Town đã giải quyết.)

cheap houses                                       slow subway trains                

(nhà giá rẻ)                                         (tàu điện ngầm chậm)

dangerous taxis                                   use of non-renewable energy 

(taxi nguy hiểm)                                  (sử dụng năng lượng không thể tái tạo)

expensive houses                                expensive transportation        

(nhà ở đắt tiền)                                   (giao thông đắt tiền)

congestion                                           eco-friendly cities

(tắc nghẽn)                                          (thành phố thân thiện với môi trường)

MY MODEL "CITY OF THE FUTURE"

My model city is called Queen's Town. I wanted to create a town that solved a lot of modern problems. Having spent a long time researching current cities, I understand the problems they have. Queen's Town has solved many of these problems using new technology and ideas.

The first thing that makes Queen's Town better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings. They were constructed with a 3D printer. There will be enough for everyone, so there will be no homeless people, and everyone will have more money.

The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in the city very quickly. In addition, there are sell-driving taxis for  shorter journeys. They will be used all over the city. They are safer and cheaper, than normal taxis. They look really cool, too!

Another thing that makes Queen's Town so good is how clean the air is. There will be very little pollution. Having understood the environmental effects of fossil fuels, I put solar panels on the sides of every building. Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly.

Queen's Town will be a wonderful place to live because of these modern solutions. I think everyone will love it!

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

MÔ HÌNH CỦA TÔI "THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI"

Thành phố kiểu mẫu của tôi được gọi là Queen's Town. Tôi muốn tạo ra một thị trấn giải quyết được nhiều vấn đề hiện đại. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu các thành phố hiện nay, tôi hiểu những vấn đề mà họ gặp phải. Queen's Town đã giải quyết được nhiều vấn đề này bằng cách sử dụng công nghệ và ý tưởng mới.

Điều đầu tiên làm cho Queen's Town tốt hơn là nhà ở. Nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố, tôi đã xây dựng rất nhiều tòa nhà chung cư giá cả phải chăng. Chúng được chế tạo bằng máy in 3D. Sẽ có đủ cho tất cả mọi người, vì vậy sẽ không còn người vô gia cư, và mọi người sẽ có nhiều tiền hơn.

Cải tiến tiếp theo là giao thông vận tải. Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới. Có một tàu điện ngầm đưa mọi người đến mọi nơi trong thành phố rất nhanh chóng. Ngoài ra, còn có bán lái xe taxi cho những hành trình ngắn hơn. Chúng sẽ được sử dụng trên toàn thành phố. Chúng an toàn hơn và rẻ hơn so với taxi bình thường. Họ trông thực sự mát mẻ, quá!

Một điều nữa khiến Queen's Town trở nên tuyệt vời là không khí trong lành. Sẽ có rất ít ô nhiễm. Hiểu được tác động môi trường của nhiên liệu hóa thạch, tôi đặt các tấm pin mặt trời ở các mặt của mỗi tòa nhà. Sử dụng năng lượng tái tạo rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn nhiều.

Queen's Town sẽ là một nơi tuyệt vời để sống nhờ những giải pháp hiện đại này. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó!

Lời giải chi tiết:

The three main problems Queen's Town has solved: congestion, use of non-renewable energy, expensive houses

(Ba vấn đề chính Queen's Town đã giải quyết: tắc nghẽn, sử dụng năng lượng không tái tạo, nhà ở đắt đỏ)

Thông tin:

The first thing that makes Queen's Town better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings…

(Điều đầu tiên làm cho Queen's Town tốt hơn là nhà ở. Nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố, tôi đã xây dựng rất nhiều tòa nhà chung cư giá cả phải chăng…)

The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems.

Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly…

(Cải tiến tiếp theo là giao thông vận tải. Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới.)

(…Sử dụng năng lượng tái tạo rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn nhiều…)

Reading b

b. Now, read and circle True, False, or Doesn't say.

(Bây giờ, hãy đọc và khoanh tròn Đúng, Sai hoặc Không nói.)

1. House prices will be lower in Queen's Town compareu to current cities.

(Giá nhà ở Queen's Town sẽ thấp hơn so với các thành phố hiện tại.)

2. Jessica made homes with a 3D printer.

(Jessica làm nhà bằng máy in 3D.)

3. People will use the subway more than the taxis.

(Mọi người sẽ sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn taxi.)

4. Normal taxis have cheaper fares than self-driving taxis.

(Taxi bình thường có giá cước rẻ hơn taxi tự lái.)

5. There will be very little water pollution in Queen's Town.

(Sẽ có rất ít ô nhiễm nước ở Queen's Town.)

Lời giải chi tiết:

1. True

Thông tin: Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings.

(Nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố, tôi đã xây dựng rất nhiều tòa nhà chung cư giá cả phải chăng.)

2. True

Thông tin: They were constructed with a 3D printer.

(Chúng được chế tạo bằng máy in 3D.)

3. Doesn’t say

Thông tin: Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in the city very quickly.

(Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới. Có một tàu điện ngầm đưa mọi người đến mọi nơi trong thành phố rất nhanh chóng.)

=> Đoạn văn không nói tới vấn đề: People will use the subway more than the taxis. (Mọi người sẽ sử dụng tàu điện ngầm nhiều hơn taxi.)

4. False

Thông tin: In addition, there are sell-driving taxis for  shorter journeys. They will be used all over the city. They are safer and cheaper, than normal taxis.

(Ngoài ra, còn có bán lái xe taxi cho những hành trình ngắn hơn. Chúng an toàn hơn và rẻ hơn so với taxi bình thường.)

5. Doesn’t say

Thông tin: Another thing that makes Queen's Town so good is how clean the air is.

(Một điều nữa khiến Queen's Town trở nên tuyệt vời là không khí trong lành.)

=> Đoạn văn không đề cập đến vấn đề ô nhiễm nước.

Reading c

c. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


MY MODEL "CITY OF THE FUTURE"

My model city is called Queen's Town. I wanted to create a town that solved a lot of modern problems. Having spent a long time researching current cities, I understand the problems they have. Queen's Town has solved many of these problems using new technology and ideas.

The first thing that makes Queen's Town better is the housing. Having heard about the high house prices in many cities, I built lots of affordable apartment buildings. They were constructed with a 3D printer. There will be enough for everyone, so there will be no homeless people, and everyone will have more money.

The next improvement is the transportation. Having seen how congested many cities are, I introduced several new transportation systems. There is a subway that takes people anywhere in the city very quickly. In addition, there are sell-driving taxis for  shorter journeys. They will be used all over the city. They are safer and cheaper, than normal taxis. They look really cool, too!

Another thing that makes Queen's Town so good is how clean the air is. There will be very little pollution. Having understood the environmental effects of fossil fuels, I put solar panels on the sides of every building. Using renewable energy is cheaper and much more eco-friendly.

Queen's Town will be a wonderful place to live because of these modern solutions. I think everyone will love it!

Tạm dịch:

MÔ HÌNH CỦA TÔI "THÀNH PHỐ TƯƠNG LAI"

Thành phố kiểu mẫu của tôi được gọi là Queen's Town. Tôi muốn tạo ra một thị trấn giải quyết được nhiều vấn đề hiện đại. Trải qua một thời gian dài nghiên cứu các thành phố hiện nay, tôi hiểu những vấn đề mà họ gặp phải. Queen's Town đã giải quyết được nhiều vấn đề này bằng cách sử dụng công nghệ và ý tưởng mới.

Điều đầu tiên làm cho Queen's Town tốt hơn là nhà ở. Nghe nói về giá nhà cao ở nhiều thành phố, tôi đã xây dựng rất nhiều tòa nhà chung cư giá cả phải chăng. Chúng được chế tạo bằng máy in 3D. Sẽ có đủ cho tất cả mọi người, vì vậy sẽ không còn người vô gia cư, và mọi người sẽ có nhiều tiền hơn.

Cải tiến tiếp theo là giao thông vận tải. Sau khi chứng kiến mức độ tắc nghẽn của nhiều thành phố, tôi đã giới thiệu một số hệ thống giao thông mới. Có một tàu điện ngầm đưa mọi người đến mọi nơi trong thành phố rất nhanh chóng. Ngoài ra, còn có bán lái xe taxi cho những hành trình ngắn hơn. Chúng sẽ được sử dụng trên toàn thành phố. Chúng an toàn hơn và rẻ hơn so với taxi bình thường. Họ trông thực sự mát mẻ, quá!

Một điều nữa khiến Queen's Town trở nên tuyệt vời là không khí trong lành. Sẽ có rất ít ô nhiễm. Hiểu được tác động môi trường của nhiên liệu hóa thạch, tôi đặt các tấm pin mặt trời ở các mặt của mỗi tòa nhà. Sử dụng năng lượng tái tạo rẻ hơn và thân thiện với môi trường hơn nhiều.

Queen's Town sẽ là một nơi tuyệt vời để sống nhờ những giải pháp hiện đại này. Tôi nghĩ mọi người sẽ thích nó!

Reading d

d. In pairs: What do you think is the best thing about Queen’s town? Why?

(Theo cặp: Bạn nghĩ điều gì tuyệt nhất về Queen’s town? Tại sao)

Lời giải chi tiết:

I think the best thing about Queen Town is solving the housing problem for people. In big cities, it is often difficult for workers to find suitable and affordable housing. In Queen Town, however, houses have been built in a flexible, modern and affordable way.

(Tôi nghĩ điều tuyện nhất về Queen Town là giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân. Ở thành phố lớn, người lao động thường khó tìm được nhà ở ưng ý và phù hợp với giá tiền. Tuy nhiên, ở Queen Town, những ngôi nhà đã được xây dựng một cách linh hoạt, hiện đại và có giá cả phải chăng.)

Writing a

a. Read about Perfect Participle clauses, then read the report again and underline all the Perfect Participle clauses.

(Đọc về các mệnh đề Phân từ hoàn thành, sau đó đọc lại báo cáo và gạch chân tất cả các mệnh đề Phân từ hoàn thành.)

Writing b

b. Rewrite the sentences using Perfect Participle clauses.

(Viết lại câu sử dụng Mệnh đề phân từ hoàn thành.)

1. Because I had researched a lot about plastic pollution, I banned single-use plastic.

(Vì tôi đã nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa nên tôi đã cấm đồ nhựa dùng một lần.)

2. Because she had read lots about crime before, she had some useful ideas.

(Bởi vì trước đây cô ấy đã đọc rất nhiều về tội phạm nên cô ấy đã có một số ý tưởng hữu ích.)

3. Because the major had learned about energy sources, the major knew exactly what to do.

(Vì thiếu tá đã học về các nguồn năng lượng nên thiếu tá biết chính xác phải làm gì.)

4. As Joey had heard of robot cleaners, Joey bought several of them for his home.

(Vì Joey đã nghe nói về robot lau nhà nên Joey đã mua vài chiếc cho nhà mình.)

5. Because Ultratown researched how dangerous they were, Ultratown stopped people driving cars in the city.

(Vì Ultratown đã nghiên cứu mức độ nguy hiểm của chúng nên Ultratown đã ngăn mọi người lái xe ô tô trong thành phố.)

Lời giải chi tiết:

1. Having researched a lot about plastic pollution, I banned single-use plastic.

(Sau khi nghiên cứu rất nhiều về ô nhiễm nhựa, tôi đã cấm nhựa sử dụng một lần.)

2. Having read lots about crime before, she had some useful ideas.

(Trước đây đã đọc rất nhiều về tội phạm, cô ấy đã có một số ý tưởng hữu ích.)

3. Having learned about energy sources, the major knew exactly what to do.

(Tìm hiểu về các nguồn năng lượng, thiếu tá biết chính xác phải làm gì.)

4. Having heard of robot cleaners, Joey bought several of them for his home.

(Nghe nói về robot lau nhà, Joey đã mua vài chiếc cho ngôi nhà của mình.)

5. Having researched how dangerous they were, Ultratown stopped people driving cars in the city.

(Sau khi nghiên cứu mức độ nguy hiểm của chúng, Ultratown đã ngăn mọi người lái xe ô tô trong thành phố.)

Speaking

In pairs: Discuss common problems in cities and potential solutions to these problems. Complete the table below.

(Nói theo cặp: Thảo luận về các vấn đề phổ biến ở các thành phố và các giải pháp tiềm năng cho những vấn đề này. Hoàn thành bảng dưới đây.)

What do you think are problems in current cities? (Bạn nghĩ vấn đề ở các thành phố hiện nay là gì?)

I think congestion is a big problem. (Tôi nghĩ tắc nghẽn là một vấn đề lớn.)

How could it be improved? (Làm thế nào nó có thể được cải thiện?)

I think having more public transportation would help. (Tôi nghĩ rằng có nhiều phương tiện giao thông công cộng hơn sẽ giúp ích.)

 

Lời giải chi tiết:

Let’s Write

Now, think about three particular problems of big cities. Design a city which can solve these problems. Write a report of your designed city. Use the Writing Skill box, the reading model, and your speaking notes to help you. Write 150-180 words.

 (Bây giờ, hãy nghĩ về ba vấn đề cụ thể của các thành phố lớn. Thiết kế một thành phố có thể giải quyết những vấn đề này. Viết báo cáo về thành phố được thiết kế của bạn. Sử dụng hộp Kỹ năng viết, mô hình đọc và ghi chú nói của bạn để giúp bạn. Viết 150-180 từ.)

Lời giải chi tiết:

The city I created is called Ultratown. It uses some amazing technology and is really eco-friendly. Having researched a lot about current cities, I made a great city.

The first thing that makes Ultratown so good is that it is very high-tech and safe. Having seen the problems with crime in other cities, I introduced robot police officers in my city. Everyone will feel much safer in Ultratown.

The next great thing is that it uses the best energy sources. Having learned about pollution, I had Ultratown use only solar and hydroelectric power. These energy sources are good for the environment and they will save the city's money. I think solar panels look cool, too.

Another great thing is how safe it is. Having learned from other cities, I banned cars and buses. They cause lots of traffic accidents. Everyone will ride bicycles in Ultratown. It will be safer to walk on the streets and the air will be cleaner, too.

I think Ultratown will be a great place for everyone!

Tạm dịch:

Thành phố tôi tạo ra có tên là Ultratown. Nó sử dụng một số công nghệ tuyệt vời và thực sự thân thiện với môi trường. Sau khi nghiên cứu rất nhiều về các thành phố hiện tại, tôi đã tạo ra một thành phố tuyệt vời.

Điều đầu tiên khiến Ultratown trở nên tuyệt vời là nó rất công nghệ cao và an toàn. Nhận thấy các vấn đề về tội phạm ở các thành phố khác, tôi đã giới thiệu các sĩ quan cảnh sát người máy ở thành phố của mình. Mọi người sẽ cảm thấy an toàn hơn nhiều ở Ultratown.

Điều tuyệt vời tiếp theo là nó sử dụng những nguồn năng lượng tốt nhất. Sau khi tìm hiểu về ô nhiễm, tôi đã yêu cầu Ultratown chỉ sử dụng năng lượng mặt trời và thủy điện. Những nguồn năng lượng này tốt cho môi trường và chúng sẽ tiết kiệm tiền của thành phố. Tôi nghĩ các tấm pin mặt trời trông cũng rất tuyệt.

Một điều tuyệt vời nữa là nó an toàn như thế nào. Rút kinh nghiệm từ các thành phố khác, tôi đã cấm ô tô và xe buýt. Họ gây ra rất nhiều vụ tai nạn giao thông. Mọi người sẽ đi xe đạp ở Ultratown. Sẽ an toàn hơn khi đi bộ trên đường phố và không khí cũng trong lành hơn.

Tôi nghĩ Ultratown sẽ là một nơi tuyệt vời cho tất cả mọi người!

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 2

  In pairs: What is happening in the picture? Do you think your city or town will ever have a restaurant like this? Why not? a. Match the underlined words to the definitions. Listen and repeat. b. In pairs: What chores at home do you do by hand? What things do machines and computers help people do? a. Read the magazine interview. What effect will automation have on cities? b. Now, read and answer the questions.

 • Tiếng Anh 11 Unit 10 Lesson 1

  In pairs: What's the problem in the picture? Do you use public transportation? Why (not)? a. Find the words from the passage that match the definitions below. Listen and repeat. b. In pairs: Talk about the public transportation where you live, or in a place you know. a. Listen to city planners talking about a new form of public transportation. Do they all think it will have more advantages or disadvantages?b. Now, listen and match.

 • Luyện tập từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn Smart World

 • Tiếng Anh 11 iLearn Unit 10 Từ vựng

  Tổng hợp từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 11 iLearn

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close