Reading - Trang 13 Unit 2 VBT Tiếng Anh 9 mới

Read the following paragraph and complete it with one suitable word in each blank.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following paragraph and complete it with one suitable word in each blank.

(Đọc đoạn văn dưới đây và điền từ thích hợp vào mỗi chỗ trống.)

City in the sky

Dubai, in the United Arab Emirates, is (1) _______ from other cities. It is a city of glass skyscrapers (2) ________ the desert. One of these is the incredible Burj Khalifa skyscraper. It is 828 metres (3) _________ and has got more than 160 floors. You can see it from about 100 kilometres away. The temperature in the desert is sometimes 50oC, but it’s (4) _________ inside this modern building.

This amazing skyscraper is large (5) ________ for 25,000 people. It has got (6) ________ luxury hotel, offices, restaurants, swimming pools, libraries, a gym and 900 expensive flats. From the visitor area (7) _______ the 124th floor, the cars in the streets below are tiny. The tower (8) _______ got 57 very fast lifts, but there are also lots of stairs if you’ve got lots of energy!

In the Burj Khalifa area there are parks and a large lake. There is big shopping centre (9) _______ to the tower.

This enormous building has got over 1,200 luxury shops. The city of Dubai is fantastic place, but only (10) ______ you are very rich and you like shopping. 

Lời giải chi tiết:

Dubai, in the United Arab Emirates, is different from other cities. It is a city of glass skyscrapers in the desert. One of these is the incredible Burj Khalifa skyscraper. It is 828 metres high and has got more than 160 floors. You can see it from about 100 kilometres away. The temperature in the desert is sometimes 50oC, but it’s cool inside this modern building.

This amazing skyscraper is large enough for 25,000 people. It has got a luxury hotel, offices, restaurants, swimming pools, libraries, a gym and 900 expensive flats. From the visitor area on the 124th floor, the cars in the streets below are tiny. The tower has got 57 very fast lifts, but there are also lots of stairs if you’ve got lots of energy!

In the Burj Khalifa area there are parks and a large lake. There is big shopping centre next to the tower.

This enormous building has got over 1,200 luxury shops, the city of Dubai is a fantastic place, but only if you are very rich and you like shopping.

Giải chi tiết

1. Dubai, in the United Arab Emirates, is (1) _______ from other cities.

Lời giải:

Cụm từ: be different from: khác với

=> Dubai, in the United Arab Emirates, is different from other cities.

Tạm dịch: Dubai, thuộc các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, khác biệt với những thành phố khác.

2. It is a city of glass skyscrapers (2) ­­­_________ the desert.

Lời giải:

in + N chỉ địa điểm: trong/trên…

in the desert: trên sa mạc

=> It is a city of glass skyscrapers in the desert.

Tạm dịch: Nó là một thành phố với những tòa cao ốc sáng kính trên sa mạc.

3. It is 828 metres _______ and has got more than 160 floors.

Lời giải:

Khi miêu tả kích thước, dùng cấu trúc:

S+ to be + đơn vị (độ dài / độ sâu / độ rộng / độ cao,..) + tính từ (long/ deep/ wide/ high,…)

“828 metres” dùng để chỉ độ cao của “skyscraper” => cần một tính từ chỉ độ cao theo sau

=> It is 828 metres high and has got more than 160 floors.

Tạm dịch: Nó cao 828m và có hơn 160 tầng.

4. The temperature in the desert is sometimes 50oC, but it’s _____ inside this modern building.

Lời giải:

Từ cần điền đứng sau động từ tobe, chỗ cần điền có thể là tính từ hoặc Ved/Ving/V3

Vế phía trước: “the temperature… is sometimes 50oC” (nhiệt độ thỉnh thoảng là 50oC), vế phía sau có từ “but” (nhưng) => từ cần điền phải diễn tả sự tương phản:

=> The temperature in the desert is sometimes 50oC, but it’s cool inside this modern building.

Tạm dịch: Nhiệt độ ở sa mạc thỉnh thoảng là 50oC, nhưng bên trong tòa nhà hiện đại này thì lạnh.

5. This amazing skyscraper is large ________ for 25,000 people.

Lời giải:

Cấu trúc: S + tobe + adj + enough + for O + to V (đủ để làm gì)

=> This amazing skyscraper is large enough for 25,000 people.

Tạm dịch: Tòa nhà chọc trời này đủ lớn để chứa 25,000 người.

6. It has got _______ luxury hotel, offices, restaurants, swimming pools, libraries, a gym and 900 expensive flats.

Lời giải:

Chỗ cần điền còn thiếu một mạo từ, “luxury hotel” là danh từ đếm được số ít => dùng mạo từ “a”

=> It has got a luxury hotel, offices, restaurants, swimming pools, libraries, a gym and 900 expensive flats.

Tạm dịch: Nó gồm một khách sạn sang trọng, văn phòng, nhà hàng, bể bơi, thư viện, phòng tập thể dục và 900 căn hộ đắt tiền.

7. From the visitor area _____ the 124th floor, the cars in the streets below are tiny.

Lời giải:

Dùng giới từ “on” cho “floor” (tầng) (on the floor, on the 1st floor,…)

Đáp án: From the visitor area on the 124th floor, the cars in the streets below are tiny.

Tạm dịch: Nhìn từ khu vực tham quan ở tầng 124 xuống, những chiếc ô tô trên đường phố bé tí hon.

8. The tower ________ got 57 very fast lifts, but there are also lots of stairs if you’ve got lots of energy!

Lời giải:

Sau chỗ cần điền là một V3 (got), ngữ cảnh của câu đang ở hiện tại (there are…) => dùng thì hiện tại hoàn thành.

Công thức: have/has + Ved/V3. “The tower” là danh từ số ít => dùng “has”

Đáp án: The tower has got 57 very fast lifts, but there are also lots of stairs if you’ve got lots of energy!

Tạm dịch: Tòa tháp có 57 thang máy với tốc độ siêu nhanh, nhưng cũng có cầu thang bộ nếu bạn có nhiều năng lượng!

9. There is big shopping centre _________ to the tower.

Lời giải:

Giới từ chỉ vị trí “next to”: bên cạnh

Đáp án: There is big shopping centre next to the tower.

Tạm dịch: Có một trung tâm mua sắm lớn nằm bên cạnh tòa tháp.

10. The city of Dubai is a fantastic place, but only ­­­_______ you are very rich and you like shopping.

Lời giải:

If + clause: nếu…

Đáp án: the city of Dubai is a fantastic place, but only if you are very rich and you like shopping.

Tạm dịch: Thành phố Dubai là một nơi tuyệt vời, nhưng chỉ khi bạn rất giàu và bạn thích mua sắm.

Tạm dịch đoạn văn

Dubai, thành phố thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, khác biệt các thành phố khác. Đó là một thành phố của những tòa nhà chọc trời bằng kính nằm trên sa mạc. Một trong số đó là tòa nhà chọc trời Burj Khalifa cao đáng kinh ngạc. Nó cao 828 mét và có hơn 160 tầng. Bạn có thể thấy nó dù ở cách xa 100 km. Nhiệt độ ở sa mạc đôi khi lên tới 50oC, nhưng bên trong tòa nhà hiện đại này vẫn mát mẻ.
Tòa nhà chọc trời tuyệt vời này đủ lớn để chứa 25.000 người. Nó gồm một khách sạn sang trọng, văn phòng, nhà hàng, bể bơi, thư viện, phòng tập thể dục và 900 căn hộ đắt tiền. Nhìn từ khu vực tham quan ở tầng 124 xuống, những chiếc ô tô trên đường phố bé tí hon. Tòa tháp có 57 thang máy với tốc độ siêu nhanh, nhưng cũng có cầu thang bộ nếu bạn có nhiều năng lượng!
Trong khuôn viên Burj Khalifa có công viên và một hồ nước lớn. Có một trung tâm mua sắm lớn nằm bên cạnh tòa tháp.

Tòa nhà khổng lồ này đã có hơn 1.200 cửa hàng sang trọng. Thành phố Dubai là một nơi tuyệt vời, nhưng chỉ khi bạn rất giàu và bạn thích mua sắm.

Bài 2

Task 2. Read the letter and answer the questions below.

(Đọc lá thư và trả lời câu hỏi dưới đây.)

Hi Mary,

I’m in the Canadian city of Montreal with my brother. It’s a fantastic city. My aunt lives here and we’re with her for a week.

Montreal is a very interesting place. It’s the biggest bilingual city in the world - a lot of people speak English and French. People speak to me in French in the shops, but when I don’t understand they speak in perfect English. My brother speaks French fluently. He uses his French everyday but he doesn’t understand some Canadian French words.

Montreal is very friendly and there are people from many different countries. We go to Italian cafes in the “Italy” part of the city or to Chinese restaurants in the “Chinatown” area. My favorite place is the Mount Royal Park - it’s got an amazing view of the city.

Lots of love,

Sally

 

1. How many nationalities and languages are mentioned in the letter?

 

2. Why does Sally say Montreal is the biggest bilingual city in the world?

 

3. How long are she and her brother with her aunt?

 

4. What does Sally think of Montreal?

 

5. Why does Sally like the Mount Royal Park?

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Chào Mary

Tớ đang ở thành phố Montreal của Canada với anh trai tớ. Nó là một thành phố tuyệt vời. Dì tớ sống ở đây và chúng tớ đến nhà dì ấy chơi một tuần.
Montreal là một nơi rất thú vị. Đó là thành phố nói 2 thứ tiếng lớn nhất thế giới - rất nhiều người nói tiếng Anh và tiếng Pháp. Mọi người nói chuyện với tớ bằng tiếng Pháp trong các cửa hàng, nhưng khi tớ không hiểu thì họ nói bằng tiếng Anh rất thành thạo. Anh tớ nói tiếng Pháp trôi chảy. Anh ấy sử dụng tiếng Pháp hàng ngày nhưng anh ấy không hiểu một số từ tiếng Pháp của Canada.
Montreal là một thành phố thân thiện và có những người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Chúng tớ đến các quán cà phê ở khu phố dành cho người Ý, nhà hàng Trung Hoa trong các khu phố Tàu. Địa điểm yêu thích của tớ là Công viên Núi Hoàng gia - nó là nơi tuyệt vời để nhìn ngắm thành phố.

Thương mến,
Sally

Lời giải chi tiết:

1. How many nationalities and languages are mentioned in the letter?

Đáp ánThere are 6 nationalities and languages mentioned in the letter.

Lời giải:

Nationalities: Canadian (ca-na-da), Italian (Ý), Chinese (Trung Quốc)

Languages: English (tiếng Anh), French (tiếng Pháp), Canadian French (tiếng Pháp Canada)

Tạm dịch: Có bao nhiêu quốc tịch và ngôn ngữ được đề cập trong lá thư?

               - Có 6 quốc tịch và ngôn ngữ được đề cập đến trong lá thư.

2. Why does Sally say Montreal is the biggest bilingual city in the world?

Đáp ánBecause a lot of people speak English and French.

Thông tin: (đoạn 2) "It’s the biggest bilingual city in the world - a lot of people speak English and French."

Tạm dịch: Tại sao Sally lại nói rằng Montreal là thành phố nói 2 ngôn ngữ lớn nhất trên thế giới?

              - Bởi vì nhiều người nói tiếng Anh và tiếng Pháp.

3. How long are she and her brother with her aunt?

Đáp ánShe and her brother are with her aunt for a week.

Thông tin: My aunt lives here and we’re with her for a week.

Tạm dịch: Cô ấy và anh trai cô ấy ở lại nhà dì trong bao lâu?

             - Cô ấy và anh trai cô ấy sống ở nhà gì một tuần. 

4. What does Sally think of Montreal?

Đáp án: She thinks it is fantastic.

Thông tin: "I’m in the Canadian city of Montreal with my brother. It’s a fantastic city."

Tạm dịch: Sally nghĩ gì về Montreal?

            - Cô ấy nghĩ rằng nó rất tuyệt 

5. Why does Sally like the Mount Royal Park?

Đáp án: Because it’s got an amazing view of the city.

Thông tin: My favorite place is the Mount Royal Park - it’s got an amazing view of the city.

Tạm dịch: Tại sao Sally thích Công viên Mount Royal?

 

             - Bởi vì nó là nơi tuyệt vời để nhìn ngắm thành phố.

Bài 3

Task 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.

(Chọn đáp án A, B, C hoặc D cho mỗi chỗ trống để hoàn thành đoạn văn)

Brighton is a city (1) ______ the south of England. It’s got a population of (2) _______ 160,000 and its location has (3) _______ it a popular destination for tourists.

Brighton is 85 kilometres from London. It’s about an hour on the train. It (4) _______ over 8.5 million visitors annually and is the most popular seaside destination in the UK for oversea tourists.

I like Brighton because it’s a (5) _______place and it’s very pretty. There are some really old buildings and it’s got some nice parks. For tourists, there are a (6) _______ interesting shopping areas, good restaurants, large cultural, music and arts scene. Brighton is home (7) _______ many independent record labels such as FatCat Records and Memorials of Distinction. Brighton (8) _______ several railway stations, many bus routes, coach services and taxis. In spring and summer, thousands of students from all over Europe gather (9) _______ language courses at many language schools here.

Every time I come here, my favorite places are the beach and the aquarium. For me, Brighton is one of (10) _______ beautiful cities in the world.

1. A. in                     B. on                           C. of                         D. up

2. A. which               B. about                       C. approximate         D. near

3. A. turned              B. started                     C. made                   D. converted

4. A. takes               B. calls                          C. invites                 D. attracts

5. A. interested        B.  friendly                   C. friend                   D. beautifully

6. A. many               B. lots of                     C. lot of                    D. much

7. A. to                   B. of                            C. in                         D. on

8. A. has                  B. is                           C. makes                   D. carries

9. A. attend             B. to attend                 C. attending              D. attended

Giải chi tiết

1. Brighton is a city (1) ______ the south of England.

Lời giải:

in + danh từ chỉ hướng: ở phía…

=> Brighton is a city in the south of England.

Tạm dịch: Brighton là một thành phố ở phía nam nước Anh.

Đáp án: A

2. It’s got a population of (2) _______ 160,000…

Lời giải:

about + N chỉ đơn vị: khoảng…

approximately + N chỉ đơn vị: gần bằng (không dùng “approximate”)

near + N chỉ vị trí: gần…

=> It’s got a population of about 160,000…

Tạm dịch: Dân số của thành phố này khoảng 160,000 người…

Đáp án: B

 3. …and its location has (3) _______ it a popular destination for tourists.

Lời giải:

make + O + N: khiến cái gì/ ai đó trở thành....

=> …and its location has made it a popular destination for tourists.

Tạm dịch: vị trí của nó đã làm cho nó trở thành một điểm đến phổ biến cho khách du lịch.

Đáp án: C

4. It (4) _______ over 8.5 million visitors annually…

Lời giải:

annually = every year (hằng năm) => dấu hiệu nhận biết thì hiện tại đơn.

Công thức: S + V-inf (khi S là I, you, we, they, danh từ số nhiều)

                   S + V(s/es) (khi S là he, she, it, danh từ không đếm được, danh từ số ít)

=> It attracts over 8.5 million visitors annually…

Tạm dịch: Thành phố này thu hút hơn 8,5 triệu du khách hàng năm…

Đáp án: D

5. I like Brighton because it’s a (5) _______place…

Lời giải:

Trước từ cần điền là một danh từ => cần một tính từ để bổ nghĩa

interested (adj): bị gây hào hứng (thường dùng cho S là người)

friendly (adj): thân thiện

friend (n): bạn

beautifully (adv): hay, đẹp

=> I like Brighton because it’s a friendly place…

Tạm dịch: Tôi thích Brighton bởi vì nó là một thành phố thân thiện…

Đáp án: B

6. For tourists, there are a (6) _______ interesting shopping areas, good restaurants, large cultural, music and arts scene.

Lời giải:

a lot of = lots of + N không đếm được/ N đếm được số nhiều: nhiều…

many + N đếm được số nhiều: nhiều…

much + N không đếm được: nhiều…

Vì trước từ cần điền đã có “a” nên không thể dùng “many”, “much”, “lots of”

=> For tourists, there are a lot of interesting shopping areas, good restaurants, large cultural, music and arts scene.

Tạm dịch: Đối với khách du lịch, có rất nhiều khu vực mua sắm thú vị, nhà hàng ngon, khung cảnh văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật lớn.

Đáp án: C

7. Brighton is home (7) _______ many independent record labels such as FatCat Records and Memorials of Distinction.

Lời giải:

Cấu trúc: be home to + N: là nơi có…

=> Brighton is home to many independent record labels such as FatCat Records and Memorials of Distinction.

Tạm dịch: Brighton là nơi có nhiều hãng thu âm độc lập như hãng FatCat Records và hãng Memorials of Distinction.

Đáp án: A

8. Brighton (8) _______ several railway stations, many bus route, coach services and taxis.

Lời giải:

have (v): có

is (be) (v): thì, là

make (v): làm

carry (v): mang, vác

=> Brighton has several railway stations, many bus route, coach services and taxis.

Tạm dịch: Brighton có nhiều ga đường sắt, nhiều tuyến xe buýt, dịch vụ xe khách và taxi.

Đáp án: A

9. In spring and summer, thousands of students from all over Europe gather (9) _______ language courses at many language schools here.

Lời giải:

Clause + to + V-inf: chỉ mục đích

=> In spring and summer, thousands of students from all over Europe gather to attend language courses at many language schools here.

Tạm dịch: Vào mùa xuân và mùa hè, hàng ngàn sinh viên từ khắp châu Âu tụ hội để tham gia các khóa học ngôn ngữ tại nhiều trường ngôn ngữ ở đây.

Đáp án: B

10. For me, Brighton is one of (10) _______ beautiful cities in the world.

Lời giải:

Sử dụng tính từ so sánh hơn nhất trong cụm “one of…” (một trong những…nhất)

one of + the most + long adj + N đếm được số nhiều

one of + the + short adj-est + N đếm được số nhiều

=> For me, Brighton is one of the most beautiful cities in the world.

Tạm dịch: Đối với tôi, Brighton là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới.

Đáp án: D

Tạm dịch đoạn văn

Brighton là một thành phố ở phía nam nước Anh. Dân số của thành phố này khoảng 160.000 người và vị trí của nó đã làm cho nó trở thành một điểm đến phổ biến cho khách du lịch.
Brighton cách London 85 km. Nếu đi tàu thì mất khoảng một giờ. Thành phố này thu hút hơn 8,5 triệu du khách hàng năm và là điểm đến bên bờ biển nổi tiếng nhất ở Anh đối với khách du lịch nước ngoài.
Tôi thích Brighton bởi vì nó là một thành phố thân thiện và nó rất đẹp. Ở đó có những tòa nhà cổ kính và những công công viên đẹp. Đối với khách du lịch, có rất nhiều khu vực mua sắm thú vị, nhà hàng ngon, khung cảnh văn hóa, âm nhạc và nghệ thuật lớn. Brighton là nơi có nhiều hãng thu âm độc lập như hãng FatCat Records và hãng Memorials of Distinction. Brighton có nhiều ga đường sắt, nhiều tuyến xe buýt, dịch vụ xe khách và taxi. Vào mùa xuân và mùa hè, hàng ngàn sinh viên từ khắp châu Âu tụ hội để tham gia các khóa học ngôn ngữ tại nhiều trường ngôn ngữ ở đây.
Mỗi lần tôi đến đây, những địa điểm yêu thích của tôi là bãi biển và thủy cung. Đối với tôi, Brighton là một trong những thành phố đẹp nhất thế giới.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close