Reading - Trang 54 Unit 12 VBT Tiếng Anh 9 mới

Read the passage and choose the best option A, B, C or D to complete it.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the passage and choose the best option A, B, C or D to complete it.

(Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C, D)

Do you ever wish you were more optimistic, someone who always (1) to be successful? Having someone around who always (2) the worst isn't really a lot of fun, we all know someone who sees a single cloud on a sunny day and says "It looks like rain". But if you catch yourself thinking such things, it's important to do something (3) it.

You can change your view of life, (4) to psychologists. It only takes a little effort, and you'll find life more rewarding as a result. Optimism, they say, is partly about self-respect and confidence, but it's also a more positive way of looking at life and all it has to (5) Optimists are more (6) to start new projects and are generally more prepared to take risks.

Upbringing is obviously very important in forming your attitude to the world. Some people are brought up to depend too much on others and grow up forever blaming other people when anything (7) wrong. Most optimists, on the (8) hand, have been brought up not to (9) failure as the end of the world - they just (10) with their lives.

Lời giải chi tiết:

Do you ever wish you were more optimistic, someone who always (1) expected to be successful? Having someone around who always (2) fears the worst isn't really a lot of fun, we all know someone who sees a single cloud on a sunny day and says "It looks like rain". But if you catch yourself thinking such things, it's important to do something (3) about it.

You can change your view of life, (4) according to psychologists. It only takes a little effort, and you'll find life more rewarding as a result. Optimism, they say, is partly about self-respect and confidence, but it's also a more positive way of looking at life and all it has to (5) offer.  Optimists are more (6) likely to start new projects and are generally more prepared to take risks.

Upbringing is obviously very important in forming your attitude to the world. Some people are brought up to depend too much on others and grow up forever blaming other people when anything (7) goes wrong. Most optimists, on the (8) other hand, have been brought up not to (9) regard failure as the end of the world - they just (10) get on with their lives.

Tạm dịch

Bạn có bao giờ ước mình lạc quan hơn, một người luôn mong muốn thành công? Có một người xung quanh luôn lo sợ điều tồi tệ nhất thực sự không có nhiều niềm vui, chúng ta đều biết ai đó nhìn thấy một đám mây vào một ngày nắng và nói "Trông như sắp mưa". Nhưng nếu bạn cảm thấy mình nghĩ những điều như vậy, điều quan trọng là phải làm gì đó với nó.

Bạn có thể thay đổi quan điểm của bạn về cuộc sống, theo các nhà tâm lý học. Chỉ cần một chút nỗ lực và kết quả là bạn sẽ thấy cuộc sống bổ ích hơn. Sự lạc quan, họ nói, một phần là về lòng tự trọng và sự tự tin, nhưng đó cũng là một cách nhìn tích cực hơn về cuộc sống và tất cả những gì nó có. Những người lạc quan có nhiều khả năng bắt đầu các dự án mới và thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro hơn.

Giáo dục rõ ràng là rất quan trọng trong việc hình thành thái độ của bạn với thế giới. Một số người được nuôi dưỡng để phụ thuộc quá nhiều vào người khác và lớn lên mãi mãi đổ lỗi cho người khác khi có bất cứ điều gì xảy ra. Mặt khác, hầu hết những người lạc quan đã được đưa lên không coi thất bại là ngày tận thế - họ chỉ tiếp tục cuộc sống của họ.

Bài 2

Task 2. Read the text. Then choose True (T)/ False (F)/ NOT GIVEN (NG) statements.
(Đọc bài khóa. Chọn T (đúng), F (sai) hoặc NG (không được đề cập đến cho mỗi câu.)

I am interested in this job because I am currently looking for an opportunity to use the skills I learnt in my college. I have recently completed a 16-week part-time accounting course (AAT Level 2 Certificate). The course covered book-keeping, recording income and receipts and basic costing. We used a wide range of computer packages, and I picked up the accounting skills easily. I was able to work alone with very little extra help. I passed the course with merit. I believe my success was due to my thorough work, my numeracy skills and my attention to detail. During the course, I had experience of working to deadlines and working under pressure. Although this was sometimes stressful, I always completed my work on time.

Unfortunately, the course did not include a work placement, so I have not practiced my skills in a business setting, and I am now looking for an opportunity to do so. I am particularly looking for a job in a small company such as yours, as I believe I will be able to interact with a wider range of people, and as a result, learn more skills. I would like to progress within a company and gain more responsibilities over the years.

Although I do not have work experience in finance, I have experience in working in an office environment. Before starting the accounting course, I worked for 6 months in a recruitment office as a receptionist. My duties involved meeting and greeting clients and visitors, taking phone calls, audio and copy typing and checking stock. I also had to keep the petty cash and mail records. Through this work, I developed my verbal and written communication skills. I had to speak confidently to strangers and deliver clear messages. I enjoyed working in a team environment. I believe the office appreciated my friendly manner and efficient work.

1. The candidate has a university degree in accounting.

2. The candidate worked with an accounting firm as a receptionist.

3. The candidate is familiar with some accounting software.

4. The candidate has worked as part of a team in an office environment.

5. The candidate has experience of record-keeping.

6. The candidate has a Maths qualification.

7. The candidate intends to study a further accounting course.

8. The candidate believes herself to be a careful worker.

9. Deadlines do not stress the candidate.

10. The candidate is applying for a job in a large firm.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tôi quan tâm đến công việc này bởi vì tôi hiện đang tìm kiếm một cơ hội để sử dụng các kỹ năng tôi học được ở trường đại học. Gần đây tôi đã hoàn thành khóa học kế toán bán thời gian 16 tuần (Chứng chỉ AAT cấp 2). Khóa học bao gồm lưu giữ sổ sách, ghi lại thu nhập và biên lai và chi phí cơ bản. Chúng tôi đã sử dụng một loạt các gói máy tính và tôi đã nắm bắt được các kỹ năng kế toán một cách dễ dàng. Tôi đã có thể làm việc một mình với rất ít sự giúp đỡ. Tôi đã vượt qua khóa học với công đức. Tôi tin rằng thành công của tôi là nhờ vào công việc kỹ lưỡng, kỹ năng tính toán và sự chú ý của tôi đến từng chi tiết. Trong suốt khóa học, tôi đã có kinh nghiệm làm việc đến thời hạn và làm việc dưới áp lực. Mặc dù điều này đôi khi rất căng thẳng, tôi luôn hoàn thành công việc đúng hạn.

Thật không may, khóa học không bao gồm một vị trí làm việc, vì vậy tôi đã không thực hành các kỹ năng của mình trong môi trường kinh doanh và bây giờ tôi đang tìm kiếm một cơ hội để làm điều đó. Tôi đặc biệt tìm kiếm một công việc trong một công ty nhỏ như của bạn, vì tôi tin rằng tôi sẽ có thể tương tác với nhiều người hơn và kết quả là học được nhiều kỹ năng hơn. Tôi muốn tiến bộ trong một công ty và có thêm trách nhiệm trong những năm qua.

Mặc dù tôi không có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, tôi có kinh nghiệm làm việc trong môi trường văn phòng. Trước khi bắt đầu khóa học kế toán, tôi đã làm việc 6 tháng trong một văn phòng tuyển dụng như một nhân viên tiếp tân. Nhiệm vụ của tôi liên quan đến việc gặp gỡ và chào hỏi khách hàng và khách truy cập, nhận các cuộc gọi điện thoại, âm thanh và sao chép gõ và kiểm tra chứng khoán. Tôi cũng phải giữ tiền lẻ và hồ sơ. Thông qua công việc này, tôi đã phát triển kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản của mình. Tôi đã phải tự tin nói chuyện với người lạ và đưa ra những thông điệp rõ ràng. Tôi thích làm việc trong môi trường nhóm. Tôi tin rằng văn phòng đánh giá cao cách thân thiện và làm việc có hiệu quả của tôi.

1. 

Tạm dịch:

Ứng viên có bằng đại học về kế toán.

=>  Chưa đúng với nội dung của bài

Thông tin: "I have recently completed a 16-week part-time accounting course... "

Gần đây tôi đã hoàn thành khóa học kế toán bán thời gian 16 tuần.

Đáp án: F (FALSE)

 

2. 

Tạm dịch: Ứng viên đã làm một nhân viên tiếp tân ở một công ty kế toán.

=>  Chưa đúng với nội dung của bài.

Thông tin: "Before starting the accounting course, I worked for 6 months in a recruitment office as a receptionist. "

Trước khi bắt đầu khóa học kế toán, tôi đã làm việc 6 tháng trong một văn phòng tuyển dụng như một nhân viên tiếp tân

Đáp án: F (FALSE)

 

3. 

Tạm dịch: Ứng viên quen thuộc với một số phần mềm kế toán.

=> Đúng với nội dung của bài

Thông tin: "We used a wide range of computer packages, and I picked up the accounting skills easily."

Chúng tôi đã sử dụng một loạt các gói máy tính và tôi đã nắm bắt được các kỹ năng kế toán một cách dễ dàng.

Đáp án: T (TRUE)

 

4. 

Tạm dịch:

Ứng viên đã làm việc theo nhóm trong môi trường văn phòng.

=> Đúng với nội dung của bài

Thông tin: "I enjoyed working in a team environment"

Tôi thích làm việc trong môi trường nhóm.

Đáp án: T (TRUE)

 

5. 

Tạm dịch:

Ứng viên có kinh nghiệm lưu trữ hồ sơ.

=> Đúng với nội dung của bài

Thông tin:  "My duties involved meeting and greeting clients and visitors, taking phone calls, audio and copy typing and checking stock. I also had to keep the petty cash and mail records."

Nhiệm vụ của tôi liên quan đến việc gặp gỡ và chào hỏi khách hàng và khách truy cập, nhận các cuộc gọi điện thoại, âm thanh và sao chép gõ và kiểm tra chứng khoán. Tôi cũng phải giữ tiền lẻ và hồ sơ.

Đáp án: T (TRUE)

 

6. 

Tạm dịch:

Ứng viên có trình độ Toán.

=> Chưa có đủ thông tin trong bài để xác định

Đáp án: NG (NOT GIVEN)

 

7. 

Tạm dịch:

Ứng viên dự định học thêm một khóa học kế toán.

=> Chưa có đủ thông tin trong bài để xác định

Đáp án: NG (NOT GIVEN)

 

8. 

Tạm dịch: Ứng viên tin rằng mình là một nhân viên cẩn thận.

=> Đúng với nội dung của bài

Thông tin:

Đáp án: T (TRUE)

 

9. 

Tạm dịch: Thời hạn không làm ứng viên cảm thấy căng thằng.

=>  Chưa đúng với nội dung của bài

Đáp án: F (FALSE)

 

10. 

Tạm dịch:

Ứng viên đang xin việc trong một công ty lớn.

=> Chưa đúng với nội dung của bài

Đáp án: F (FALSE)

Bài 3

Task 3. Match the information of column B by writing the letters in the parenthesis of column A. The answers can be used one, several or no time. (Nối thông tin ở cột B bằng viết những kí tự ở cột A. Câu trả lời có thể được sử dụng một, một vài hoặc không lần nào.)

The Search For the Perfect Job

This is the story of Nathan's search for the perfect job. He had just graduated from high school when he started his quest. His first job was as a waiter. He didn't mind serving food, but what bothered him was that sometimes the clients got angry at him, so he quit. After that, he tried to work as a mechanic. He didn't know very much about cars, but he learned quickly. Nathan loved that job. Nevertheless, he found its flaw: he didn't like getting grease on his hands. Later on, Nathan tried working as a chef. That job didn't last very long since he was not a good cook. He was fired on his third day. Soon after that, he decided to try becoming a police officer. Big mistake! He soon realized that the training was very tough. He wasn't strong enough for that kind of job. Other than that, he had a big discipline problem; he was constantly getting into fights with other people, so he was kicked out of the police academy. After all these experiences, Nathan came to the conclusion that the perfect job does not exist.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Tìm kiếm công việc hoàn hảo

Đây là câu chuyện về việc tìm kiếm công việc hoàn hảo của Nathan. Anh vừa tốt nghiệp trung học khi bắt đầu nhiệm vụ. Công việc đầu tiên của anh là làm bồi bàn. Anh ta không ngại phục vụ thức ăn, nhưng điều khiến anh ta bận tâm là đôi khi các khách hàng tức giận với anh ta, vì vậy anh ta đã bỏ việc. Sau đó, anh cố gắng làm thợ. Anh không biết nhiều về xe hơi, nhưng anh học rất nhanh. Nathan yêu công việc đó. Tuy nhiên, anh ta đã tìm thấy lỗ hổng của nó: anh ta không thích bị dính dầu mỡ trên tay. Sau đó, Nathan đã cố gắng làm việc như một đầu bếp. Công việc đó đã không kéo dài rất lâu vì anh không phải là một đầu bếp giỏi. Anh ta đã bị sa thải vào ngày thứ ba của mình. Ngay sau đó, anh quyết định thử trở thành một sĩ quan cảnh sát. Sai lầm lớn! Anh sớm nhận ra rằng việc đào tạo rất khó khăn. Anh ta không đủ sức cho loại công việc đó. Ngoài ra, anh ta có một vấn đề kỷ luật lớn; anh ta liên tục đánh nhau với người khác, nên bị đuổi khỏi học viện cảnh sát. Sau tất cả những kinh nghiệm này, Nathan đã đi đến kết luận rằng công việc hoàn hảo không tồn tại.

Đáp án

1-b                   2-g                   3-f                   4-e                   5-c

6-b                   7-j                    8-a                   9-g                   10-d

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close