Reading - Trang 23 Unit 9 VBT Tiếng Anh 9 mới

Read the following passage, then answer the questions by choosing the best option A, B, C, or D.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Read the following passage, then answer the questions by choosing the best option A, B, C, or D. (Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách chọn A, B, C hoặc D.)

My most favorite subject is English, which is today one of the most important languages and it is spoken and understood in all parts of the world.

English has become an international language for a variety of reasons. One of the most important of those is that the English people have been well-known for their knowledge of science, medicine, engineering, government and all other matters that are useful for the progress of the human race. It is thanks to the scientists of England that the motor-engine has become the most
important machine in the world today.

The thirst for knowledge of the English scholars has contributed to the progress of man in almost all fields of his activity. Thousands of books have been written by such scholars on almost every subject that one can think of. Thus, people whose mother tongue is not English have learnt English with great interest as a means of acquiring knowledge of all human affairs.

As a result of this interest, English is used almost everywhere in the world. It is used in all the important meetings and conferences in the United Nations. It is also used in all leading universities in the world and in international trade and commerce. As it is used so widely, English has indeed become a very rich language. People of all the countries of the world have contributed new ideas and thoughts to this language. Thus, more and more new words are being
created to make this language more and more useful for the communication of ideas and information among the peoples of the world.

 

1. English is the most important language in the world because _______.
A. it is spoken and understood in all parts of the world.
B. it is my favorite subject.
C. it is used in meetings.
D. it is used in all leading universities.

 

2. The motor-engine has become the most important machine in the world today thanks to _____. 
A. the people all over the world                     B. the scientists of England
C. the United Nations                                     D. the Americans


3. Thousands of books ………..
A. have been sold by English scholars on almost every subject
B. were written in English
C. were read by English scholars
D. have been written by English scholars on almost every subject that one can think of

 

4. Because English is used so widely, _______.
A. it has become a very rich language.
B. it has become a very interesting language.
C. it has indeed become a very poor language.
D. it has become a very useless language.

 

5. Why do people whose mother tongue is not English have learnt English with great interest?
A. Because it is a means of doing everything for all human affairs.
B. Because it is an international language.
C. Because it is a means of acquiring knowledge of all human affairs.
D. Because it is a means of practicing what people have achieved in their jobs.

Phương pháp giải:

Tạm dịch

Môn học yêu thích nhất của tôi là tiếng Anh, ngày nay là một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất và nó được nói và hiểu ở mọi nơi trên thế giới.

Tiếng Anh đã trở thành một ngôn ngữ quốc tế vì nhiều lý do. Một trong những điều quan trọng nhất là người Anh đã nổi tiếng về kiến thức về khoa học, y học, kỹ thuật, chính phủ và tất cả các vấn đề khác hữu ích cho sự tiến bộ của loài người. Nhờ các nhà khoa học của Anh mà động cơ máy đã trở nên quan trọng nhất trên thế giới hiện nay.

Khát khao kiến thức của các học giả người Anh đã góp phần vào sự tiến bộ của con người trong hầu hết các lĩnh vực hoạt động của mình. Hàng ngàn cuốn sách được viết bởi các học giả về hầu hết mọi chủ đề mà người ta có thể nghĩ ra. Do đó, những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đã học tiếng Anh rất quan tâm như một phương tiện để có được kiến thức về tất cả các vấn đề của con người.

Do sự quan tâm này, tiếng Anh được sử dụng ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Nó được sử dụng trong tất cả các cuộc họp và hội nghị quan trọng tại Liên Hợp Quốc. Nó cũng được sử dụng trong tất cả các trường đại học hàng đầu trên thế giới và trong thương mại và thương mại quốc tế. Vì nó được sử dụng rất rộng rãi, tiếng Anh thực sự đã trở thành một ngôn ngữ rất phong phú. Người dân của tất cả các quốc gia trên thế giới đã đóng góp những ý tưởng và suy nghĩ mới cho ngôn ngữ này. Vì vậy, ngày càng có nhiều từ mới được tạo ra để làm cho ngôn ngữ này ngày càng hữu ích hơn cho việc truyền đạt ý tưởng và thông tin giữa các dân tộc trên thế giới.

Lời giải chi tiết:

1. 

Lời giải:

English is the most important language in the world because (Tiếng Anh là ngôn ngữ quan trọng nhất trên thế giới vì)

Thông tin: My most favorite subject is English, which is today one of the most important languages and it is spoken and understood in all parts of the world.

(Môn học yêu thích nhất của tôi là tiếng Anh, ngày nay là một trong những ngôn ngữ quan trọng nhất và nó được nói và hiểu ở mọi nơi trên thế giới.)

Đáp ánA. it is spoken and understood in all part of the world.

( nó được nói và hiểu ở mọi nơi trên thế giới )


2. 

Lời giải:

The motor-engine has become the most important machine in the world today thanks to

(Động cơ đã trở thành cỗ máy quan trọng nhất trên thế giới hiện nay nhờ vào)

Thông tin: It is thanks to the scientists of England that the motor-engine has become the most
important machine in the world today.

(Nhờ các nhà khoa học của Anh mà động cơ máy đã trở thành quan trọng nhất trên thế giới hiện nay.)

Đáp án: B. the scientists of England. (các nhà khoa học của Anh)


3. 

Lời giải:

Thousands of books (Hàng ngàn cuốn sách…)

Thông tin: Thousands of books have been written by such scholars on almost every subject that one can think of
(Hàng ngàn cuốn sách được viết bởi các học giả về hầu hết mọi chủ đề mà người ta có thể nghĩ ra.)

Đáp án: D. have been written by English scholars on almost every subject that one
can think of.
(được viết bởi các học giả về hầu hết mọi chủ đề mà người ta có thể nghĩ ra.)

 

4. 

Lời giải: Because English is used so widely (Bởi vì tiếng Anh được sử dụng rất rộng rãi)

Thông tin: As it is used so widely, English has indeed become a very rich language.

( Vì nó được sử dụng rất rộng rãi, tiếng Anh thực sự đã trở thành một ngôn ngữ rất phong phú.)

Đáp án: A. It has become a very rich language.

            (nó trở thành một ngôn ngữ rất phong phú )

5. 

Lời giải: Why do people whose mother tongue is not English have learnt English
with great interest?
(Tại sao những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đã học tiếng Anh rất quan tâm?)

Thông tin: People whose mother tongue is not English have learnt English with great interest as a means of acquiring knowledge of all human affairs.

(những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh đã học tiếng Anh rất quan tâm như một phương tiện để có được kiến thức về tất cả các vấn đề của con người.)

Đáp án: C. Because it is a means of acquiring knowledge of all human affairs.
              (bởi vì nó là một phương tiện để có được kiến thức về tất cả các vấn đề của con người.)

Bài 2

Task 2. Read the text and answer the questions.

In countries like the United Kingdom, the USA, and Australia people speak English as a first language. But they don't speak exactly the same English. English sounds different in these countries because people use different pronunciation and there are different words for some things. Americans don't say "football", they say "soccer", and they say "movie", not "film". Some Australians say "G'day", not "Hi", and they don't say “this afternoon", they say “this arvo". In some countries, for example India and some African countries, there are a lot of different languages, so people use English as the official language.

In countries where English isn't a first language, people speak it as a foreign language. People want to study English because it's an international language; it's in films, magazines and pop songs. A lot of people, especially scientists and business people, use English when they work, travel or use a computer.

About 80% of the information on the Internet is in English. A lot of people communicate on the Internet in English too. Some people write a different type of English when they communicate in chat rooms or by instant messages like MSN. They use words like "uok", "thnx" and "cul8r". These words are faster to write than "Are you OK?", "Thanks" and "See you later"!

 

1. In what countries do people speak English as a first language?

 

2. What do some Australians say when they meet someone?

 

3. Why do some countries use English as an official language?

 

4. Why do people all over the world want to learn English?

 

5. Why do many young people use shorter words in messages?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc, người dân nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên. Nhưng họ không nói chính xác tiếng Anh. Tiếng Anh có vẻ khác nhau ở những quốc gia này vì mọi người sử dụng cách phát âm khác nhau và có những từ khác nhau cho một số thứ. Người Mỹ không nói "bóng đá", họ nói "bóng đá" và họ nói "phim" chứ không phải "phim". Một số người Úc nói "G'day", chứ không phải "Hi", và họ không nói là chiều nay ", họ nói là điều này arvo". Ở một số quốc gia, ví dụ Ấn Độ và một số nước châu Phi, có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, vì vậy mọi người sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

Ở những nước mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ đầu tiên, mọi người nói nó như một ngôn ngữ nước ngoài. Mọi người muốn học tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ quốc tế; đó là trong các bộ phim, tạp chí và các bài hát pop. Rất nhiều người, đặc biệt là các nhà khoa học và doanh nhân, sử dụng tiếng Anh khi họ làm việc, đi du lịch hoặc sử dụng máy tính.

Khoảng 80% thông tin trên Internet là tiếng Anh. Rất nhiều người giao tiếp trên Internet bằng tiếng Anh. Một số người viết một loại tiếng Anh khác khi họ giao tiếp trong phòng trò chuyện hoặc bằng tin nhắn tức thời như MSN. Họ sử dụng các từ như "uok", "thnx" và "cul8r". Những từ này viết nhanh hơn "Bạn ổn chứ?", "Cảm ơn" và "Hẹn gặp lại"!

Lời giải chi tiết:

1

Đáp án: In countries like the United Kingdom, the USA, and Australia people speak English as a first language.

Tạm dịch: Ở những nước nào người ta nói tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên?

Ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Úc, người dân nói tiếng Anh như ngôn ngữ đầu tiên.

 

2. 

Đáp ánSome Australians says "G'day" when they meet someone.

Tạm dịch:(Một số người Úc nói gì khi họ gặp ai đó?)

Một số người Úc nói "G'day" khi họ gặp ai đó.

 

3. 

Lời giải:

Why do some countries use English as an official language?

(Tại sao một số quốc gia sử dụng tiếng Anh như một ngôn ngữ chính thức?)

Đáp án: Because in some countries, there are a lot of different languages, people
use English as the official language.

Tạm dịch: 
Bởi vì ở một số quốc gia, có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, mọi người sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức.

 

4.

Lời giải:

Why do people all over the world want to learn English?

(Tại sao mọi người trên khắp thế giới muốn học tiếng Anh?)

Đáp án: People all over the world want to learn English because it's an international
language.

Tạm dịch: Mọi người trên khắp thế giới muốn học tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ quốc tế.

 

5. 

Lời giải:

Why do many young people use shorter words in messages?

(Tại sao nhiều người trẻ sử dụng các từ ngắn hơn trong tin nhắn?)

Đáp ánMany young people use shorter words in messages because these words
are faster to write.

Tạm dịch: Nhiều người trẻ sử dụng các từ ngắn hơn trong tin nhắn vì những từ này nhanh hơn để viết.

Bài 3

Task 3. Choose the correct word A, B, C or D for each gap to complete the following passage.

The English language began (1) England, of course. But when people went from England to (2) countries, they brought their language with them. The first English people to come to North America (3) many things that they did not know about before, especially different kinds of animals and plants. So they took the (4) for these plants and animals from the people (5) were already living in America – the Indians. "Raccoon", "skunk”, “tomato", and tobacco" are all American Indian words.

Other people from Europe also came to America at the (6) time as the English, or even before them - the French, the Dutch, and especially the Spanish. The Spanish (7) the first Europeans to live in the American West. Because of this, many words that tell about the West (8) Spanish, such as "canyon", "mesa", "bronco", and "mustang". Also, many of the Indian words in American English were taken up (9) Spanish first, and then borrowed into English after that. Later on, many other (10) brought words to American English. These words include "cookie" from Dutch, "butter" from French, and "banjo" from Bantu, a West African language.

Lời giải chi tiết:

The English language began (1) in England, of course. But when people went from England to (2) other countries, they brought their language with them. The first English people to come to North America (3) saw many things that they did not know about before, especially different kinds of animals and plants. So they took the (4) words for these plants and animals from the people (5) who were already living in America – the Indians. "Raccoon", "skunk”, “tomato", and tobacco" are all American Indian words.

Other people from Europe also came to America at the (6) same time as the English, or even before them - the French, the Dutch, and especially the Spanish. The Spanish (7) were the first Europeans to live in the American West. Because of this, many words that tell about the West (8) come Spanish, such as "canyon", "mesa", "bronco", and "mustang". Also, many of the Indian words in American English were taken up (9) by Spanish first, and then borrowed into English after that. Later on, many other (10) languages brought words to American English. These words include "cookie" from Dutch, "butter" from French, and "banjo" from Bantu, a West African language.

Tạm dịch:

Ngôn ngữ tiếng Anh bắt đầu ở Anh, tất nhiên. Nhưng khi mọi người đi từ Anh đến các nước khác, họ đã mang theo ngôn ngữ của họ. Những người Anh đầu tiên đến Bắc Mỹ đã nhìn thấy nhiều điều mà trước đây họ không biết, đặc biệt là các loại động vật và thực vật khác nhau. Vì vậy, họ đã lấy lời cho những loài thực vật và động vật này từ những người đã sống ở Mỹ - người Ấn Độ. "Raccoon", "skunk, cà chua" và thuốc lá "đều là những từ tiếng Ấn Độ Mỹ.

Những người khác từ Châu Âu cũng đến Mỹ cùng lúc với người Anh, hoặc thậm chí trước họ - người Pháp, người Hà Lan và đặc biệt là người Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha là những người châu Âu đầu tiên sống ở miền Tây nước Mỹ. Bởi vì điều này, nhiều từ nói về phương Tây đến Tây Ban Nha, chẳng hạn như "hẻm núi", "mesa", "Bronco" và "Mustang". Ngoài ra, nhiều từ Ấn Độ trong tiếng Anh Mỹ đã được người Tây Ban Nha sử dụng (9) trước và sau đó mượn sang tiếng Anh. Sau này, nhiều ngôn ngữ khác đã mang từ ngữ sang tiếng Anh Mỹ. Những từ này bao gồm "cookie" từ tiếng Hà Lan, "bơ" từ tiếng Pháp và "banjo" từ tiếng Bantu, một ngôn ngữ Tây Phi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close