Reading - Trang 52 Unit 6 VBT Tiếng Anh 9 mới

Complete the passage with the words provided in the box.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1. Complete the passage with the words provided in the box.
(Hoàn thành đoạn văn với những từ được đưa ra trong khung)

contributions      customs          thousands           influenced      

ancient              history              outside            unique


The people of Viet Nam have a (1) and fascinating culture that has been shaped by (2) of years of history. Vietnamese culture has been (3) by many other civilizations: the (4) peoples that once inhabited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians. From all these (5) influences, and centuries of war, oppression, and hardship,  they have formed, and maintained their culture. The people of Vietnam are hard-working and feel strong ties to their families. They are well versed in the arts, and have made several (6) to the world of literature. Apart from their painful (7), the Vietnamese people have a culture and many (8), all their own.

Lời giải chi tiết:

Contributions: đóng góp

customs: phong tục

thousands: hàng ngàn

influenced: ảnh hưởng

ancient: xưa

history: lịch sử

outside: ở ngoài

unique: độc nhất

 

Đáp án

The people of Viet Nam have a (1) unique and fascinating culture that has been shaped by (2) thousands of years of history. Vietnamese culture has been (3) influenced by many other civilizations: the (4) ancient peoples that once inhabited the land, the Chinese, the French, and most recently, the Americans and Russians. From all these (5) outside influences, and centuries of war, oppression, and hardship, they have formed, and maintained their culture. The people of Vietnam are hard-working and feel strong ties to their families. They are well versed in the arts, and have made several (6) contributions to the world of literature. Apart from their painful (7) history, the Vietnamese people have a culture and many (8) customs, all their own.

 

Tạm dịch

Người dân Việt Nam có một nền văn hóa độc đáo và hấp dẫn đã được định hình bởi hàng ngàn năm lịch sử. Văn hóa Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi nhiều nền văn minh khác: dân tộc cổ xưa từng sinh sống trên đất liền, người Hoa, người Pháp và gần đây nhất là người Mỹ và người Nga. Từ tất cả những ảnh hưởng bên ngoài và hàng thế kỷ chiến tranh, áp bức và khó khăn, họ đã hình thành và duy trì văn hóa của họ. Người dân Việt Nam rất chăm chỉ và cảm thấy mối quan hệ bền chặt với gia đình họ. Họ rất thành thạo trong nghệ thuật, và đã có nhiều đóng góp cho thế giới văn học. Ngoài lịch sử đau đớn người dân Việt Nam còn có một nền văn hóa và nhiều phong tục, tất cả đều là của riêng họ.

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2. Read and decide whether the statements are True (T) or False (F).
(Đọc và quyết định xem những câu sau đúng hay sai)

Teachers enjoy much respect and prestige in the Vietnamese society. In some countries, teachers have the same social status as their students and as other teachers, even those of richer knowledge and more titles. In other words, in those countries, teachers are only facilitators of students, assisting students in establishing their own way of learning. However, in Viet Nam, for thousand years, teachers have been considered as fathers and mothers of students. Their responsibility is not only confined to the mission of knowledge transmitters but also moral guiders. Students often regard teachers as authorities who embody knowledge, and with such high social status, teachers find it hard to communicate with students as friends. Students, similarly, out of respect and nervousness, sometimes fear to establish a good relationship with teachers.
Yet, in today world, teachers are inclined to come down from their authoritative position to communicate with their students. Therefore, student-teacher relationship is not restricted to respect and admiration but gradually turns to friendliness and accessibility. Annually, Vietnamese Teacher's Day, which falls on November 20th is a special occasion that Vietnamese students could show their deep gratitude for their teachers through their good academic performance, colorful flowers, and best wishes.

 

1. In some countries, teachers have the same social status as their students.

2. In Viet Nam, teachers have been considered as fathers and mothers of students.

3. Their responsibility is confined to the mission of knowledge transmitters.

4. Student-teacher relationship is restricted to respect and admiration.

5. Vietnamese Teacher's Day, which falls on November 20th is a special occasion.

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

Giáo viên được hưởng nhiều sự tôn trọng và uy tín trong xã hội Việt Nam. Ở một số quốc gia, giáo viên có địa vị xã hội giống như học sinh của họ và như các giáo viên khác, ngay cả những người có kiến thức phong phú hơn và nhiều chức danh hơn. Nói cách khác, ở những quốc gia đó, giáo viên chỉ là người hỗ trợ sinh viên, hỗ trợ sinh viên thiết lập cách học riêng. Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong hàng ngàn năm, giáo viên đã được coi là cha và mẹ của học sinh. Trách nhiệm của họ không chỉ giới hạn trong sứ mệnh của những người truyền thụ kiến thức mà còn là những người hướng dẫn đạo đức. Học sinh thường coi giáo viên là những người có thẩm quyền thể hiện kiến thức và với địa vị xã hội cao như vậy, giáo viên khó giao tiếp với học sinh như bạn bè. Học sinh, tương tự, vì tôn trọng và lo lắng, đôi khi sợ hãi để thiết lập một mối quan hệ tốt với giáo viên.

Tuy nhiên, trong thế giới ngày nay, các giáo viên có xu hướng đi xuống từ vị trí có thẩm quyền của họ để giao tiếp với học sinh của họ. Do đó, mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên không bị giới hạn trong sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà dần dần chuyển sang sự thân thiện và khả năng tiếp cận. Hàng năm, Ngày nhà giáo Việt Nam, rơi vào ngày 20 tháng 11 là một dịp đặc biệt mà học sinh Việt Nam có thể thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với giáo viên của họ thông qua thành tích học tập tốt, hoa đầy màu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.

 

1. Tạm dịch: Ở một số quốc gia, giáo viên có địa vị xã hội giống như học sinh của họ.

Thông tin: In some countries, teachers have the same social status as their students and as other teachers, even those of richer knowledge and more titles.

(Ở một số quốc gia, giáo viên có địa vị xã hội giống như học sinh của họ và như các giáo viên khác, ngay cả những người có kiến thức phong phú hơn và nhiều chức danh hơn.)

=> Đúng với nội dung của bài (True)

2. Tạm dịch: Ở Việt Nam, giáo viên đã được coi là cha và mẹ của học sinh.

Thông tin: However, in Viet Nam, for thousand years, teachers have been considered as fathers and mothers of students.

(Tuy nhiên, ở Việt Nam, trong hàng ngàn năm, giáo viên đã được coi là cha và mẹ của học sinh.)

=> Đúng với nội dung của bài (True)

3. Tạm dịch: Trách nhiệm của họ chỉ giới hạn trong nhiệm vụ của những người truyền thụ kiến thức.

Thông tin: Their responsibility is not only confined to the mission of knowledge transmitters but also moral guiders.

(Trách nhiệm của họ không chỉ giới hạn trong sứ mệnh của những người truyền thụ kiến thức mà còn là những người hướng dẫn đạo đức.)

=> Không đúng với nội dung của bài ( False)

4. Tạm dịch: Mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên bị hạn chế trong sự tôn trọng và ngưỡng mộ.

Thông tin: Therefore, student-teacher relationship is not restricted to respect and admiration but gradually turns to friendliness and accessibility.

(Do đó, mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên không bị giới hạn trong sự tôn trọng và ngưỡng mộ mà dần dần chuyển sang sự thân thiện và khả năng tiếp cận.)

=> Không đúng với nội dung của bài (False)

5. Tạm dịch: Ngày nhà giáo Việt Nam, rơi vào ngày 20 tháng 11 là một dịp đặc biệt.

Thông tin:  Annually, Vietnamese Teacher's Day, which falls on November 20th is a special occasion that Vietnamese students could show their deep gratitude for their teachers through their good academic performance, colorful flowers, and best wishes.

(Hàng năm, Ngày nhà giáo Việt Nam, rơi vào ngày 20 tháng 11 là một dịp đặc biệt mà học sinh Việt Nam có thể thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với giáo viên của họ thông qua thành tích học tập tốt, hoa đầy màu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất.)

=> Đúng với nội dung của bài (True)

Bài 3

Task 3. Read carefully and match a -e with a suitable paragraph 1-5
(Đọc cẩn thận và nối a-e vào mỗi đoạn từ 1-5)

a. Education has enabled women to be knowledgeable and skillful to face the challenges in life.

b. Most women today have more than a role.

C. Moreover, in any tertiary level of education, women play a main role.

d. They are becoming more independent and are very competitive even in the corporate world.

e. They are able to care for their children better.

... Time has changed a lot. Viet Nam has joined the ASEAN International community. Not only men but also women are taking a positive role in society. They are seen on a par with men and because of liberalization, women have the rights to vote and say. Today, women are more mature than men. (1) ____

Education has played a significant role towards the welfare of women. (2) ________

Women are considered the weaker gender, have more feminine features and motherly instincts like patience, love, care and understanding. Therefore, they are good educators in molding the future leaders of tomorrow. (3)__________.

In fact, women are good role models for future mothers. (4)_________

They are a mother, a wife and a breadwinner. They are on the move all the time. As a mother, the woman knows her children's needs. As mothers have their own natural instincts, (5) _________

They teach, train and guide the lives of their innocent children to learn and adapt to the challenges in life. These are rather marvelous for a woman....

Lời giải chi tiết:

... Time has changed a lot. Viet Nam has joined the ASEAN International community. Not only men but also women are taking a positive role in society. They are seen on a par with men and because of liberalization, women have the rights to vote and say. Today, women are more mature than men. (1) They are becoming more independent and are very competitive even in the corporate world.

Education has played a significant role towards the welfare of women. (2) Education has enabled women to be knowledgeable and skillful to face the challenges in life.

Women are considered the weaker gender, have more feminine features and motherly instincts like patience, love, care and understanding. Therefore, they are good educators in molding the future leaders of tomorrow. (3). Moreover, in any tertiary level of education, women play a main role.

In fact, women are good role models for future mothers. (4) Moreover, in any tertiary level of education, women play a main role.

They are a mother, a wife and a breadwinner. They are on the move all the time. As a mother, the woman knows her children's needs. As mothers have their own natural instincts, (5) they are able to care for their children better.

They teach, train and guide the lives of their innocent children to learn and adapt to the challenges in life. These are rather marvelous for a woman....

Tạm dịch:

... Thời gian đã thay đổi rất nhiều. Việt Nam đã tham gia cộng đồng quốc tế ASEAN. Không chỉ đàn ông mà cả phụ nữ cũng đang đóng một vai trò tích cực trong xã hội. Họ được nhìn nhận ngang hàng với đàn ông và vì tự do hóa, phụ nữ có quyền bỏ phiếu và nói. Ngày nay, phụ nữ trưởng thành hơn đàn ông. Họ đang trở nên độc lập hơn và rất cạnh tranh ngay cả trong thế giới doanh nghiệp.

Giáo dục đã đóng một vai trò quan trọng trong phúc lợi của phụ nữ. Giáo dục đã cho phép phụ nữ có kiến thức và khéo léo để đối mặt với những thách thức trong cuộc sống.

Phụ nữ được coi là giới tính yếu hơn, có nhiều đặc điểm nữ tính và bản năng làm mẹ như kiên nhẫn, yêu thương, chăm sóc và thấu hiểu. Do đó, họ là những nhà giáo dục giỏi trong việc nhào nặn các nhà lãnh đạo tương lai của ngày mai. Hơn nữa, trong bất kỳ cấp độ giáo dục đại học nào, phụ nữ đóng vai trò chính.

Trên thực tế, phụ nữ là hình mẫu tốt cho các bà mẹ tương lai. Hơn nữa, trong bất kỳ cấp độ giáo dục đại học nào, phụ nữ đóng vai trò chính.

Họ là một người mẹ, một người vợ và một trụ cột gia đình. Họ đang di chuyển tất cả các thời gian. Là một người mẹ, người phụ nữ biết nhu cầu của con mình. Vì các bà mẹ có bản năng tự nhiên của riêng mình, họ có thể chăm sóc con tốt hơn.

Họ dạy dỗ, huấn luyện và hướng dẫn cuộc sống của những đứa trẻ ngây thơ của chúng để học hỏi và thích nghi với những thách thức trong cuộc sống. Đây là khá tuyệt vời cho một người phụ nữ ....

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close