The sounds of English - Unit 1: Stories - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Tổng hợp giải các bài tập The sounds of English - Unit 1: Stories Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 11

11. Listen and say. Listen again and trace.

(Nghe và nói. Nghe lại và tô chữ.) 

- queen: nữ hoàng, hoàng hậu

- want: muốn, mong muốn

- king: vua, đức vua

Bài 12

12. Listen and chant.

(Nghe và hát theo nhịp.) 

The prince wants silver.

(Hoàng tử muốn bạc.)

The queen wants gold.

(Hoàng hậu muốn vàng.)

The king wants a crown.

(Đức vua muốn có một chiếc vương miện.)

of silver and gold!

(bằng bạc và vàng!)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close