Story - Unit 4. Animlas - Tiếng Anh 2 - Explore Our World

Story - Unit 4 SGK Tiếng Anh 2 Explore our world (Cánh diều)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 13. Listen to the story. Then read. (Lắng nghe câu chuyện. Sau đó đọc.) track B72

 

Lời giải chi tiết:

1. 

Look, Teddy. The giraffe is walking.

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con hươu cao cổ đang đi bộ.

2. 

Look, Teddy. The lion is running.

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con sư tử đang chạy.

3. 

Look, Teddy. The hippo is drinking.

Tạm dịch: Nhìn kìa, Teddy. Con hà mã đang uống rượu.

4. 

Oh, no! The monkey is eating my ice cream!

Tạm dịch: Ôi không! Con khỉ đang ăn kem của tôi!

Bài 2

Task 14. Do you like the story? Circle. (Bạn có thích câu chuyện này không? Khoanh tròn)

 

Lời giải chi tiết:

(chưa có lời giải) 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close