Bài VI.11 trang 103 SBT Vật Lí 12

Giải bài VI.11 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, ngoại, tia X,...) ?

Quảng cáo

Đề bài

Giới hạn quang điện của kẽm là \(0,35\mu m.\)

a) Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng gì (hồng ngoại, tử ngoại, tia \(X,...)?\)

b) Tính công thoát eelectron khỏi kẽm.

c) Có thể dùng một chùm tia laze đỏ cực mạnh, sao cho eelectron có thể hấp thụ liên tiếp hai phôtôn đỏ, đủ năng lượng để bứt ra khỏi tấm kẽm được không? Tại sao?

Cho \(h = 6,{625.10^{ - 34}}J.s;c = {3.10^{^8}}m/s;e = 1,{6.10^{ - 19}}C.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 Sử dụng công thức \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\)

Lời giải chi tiết

a) Giới hạn quang điện này nằm trong vùng ánh sáng tử ngoại

b) Ta có \(A = \dfrac{{hc}}{{{\lambda _0}}} = \dfrac{{6,{{625.10}^{ - 34}}{{.3.10}^8}}}{{0,{{35.10}^{ - 6}}}} = 5,{68.10^{ - 19}}J\)

c) Không thể dùng tia laze đỏ cực mạnh để tạo ra hiện tượng quang điện ở kẽm được. Đó là vì tại mỗi thời điểm, mỗi êlectron ở kẽm chỉ có thế hấp thụ được một phôtôn. Phôtôn ánh sáng đỏ không đủ năng lượng để kích thích êlectron, nên êlectron ở kẽm không hấp thụ phôtôn này. Như vậy, các phôtôn ánh sáng đỏ tuần tự đến gặp một êlectron thì chúng hoàn toàn không bị hấp thụ.

Loigiaihay.com

 • Bài VI.12 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.12 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Tính điện trở của quang điện trở khi không được chiếu sáng và khi được chiếu sáng bằng ánh sáng thích hợp. Điện trở của ampe kế và của micro ampe kế coi như nhỏ không đáng kể.

 • Bài VI.13 trang 104 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.13 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Một chất phát quang được kích thích bằng ánh sáng có bước sóng

 • Bài VI.14 trang 104 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.14 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Bốn vạch quang phổ đỏ, lam, chàm và tím của quang phổ hiđrô ứng với các sự chuyển của các nguyên tử hiđrô từ các trạng thái kích thích M, N, O và P về trạng thái kích thích L

 • Bài VI.15 trang 104 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.15 trang 104 sách bài tập vật lí 12. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là U = 20 kV. Coi vận tốc ban đầu của chùm êlectron phát ra từ catôt bằng 0

 • Bài VI.9, VI.10 trang 103 SBT Vật Lí 12

  Giải bài VI.9, VI.10 trang 103 sách bài tập vật lí 12. Chiếu một chùm ánh sáng tử ngoại đơn sắc, mạnh vào một đám khí hiđrô sao cho có thể đưa các nguyên tử hiđrô lên trạng thái kích thích.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài