Giải bài tập 8 trang 73 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

Ngày 28/9/2018, sau trận động đất 7,5 độ Richter, cơn sóng thần (Tiếng Anh là Tsunami) cao hơn 6m đã tràn vào đảo Sulawesicuar (Indonesia) và tàn phá thành phố Palu gây thiệt hại vô cùng to lớn. Tốc độ cơn sóng thần v (m/s) và chiều sâu đại dương d (m) của nơi bắt đầu sóng thần liên hệ bởi công thức (v = sqrt {dg} ), trong đó (g = 9,81,,m/s_{}^2). a. Hãy tính tốc độ cơn sóng thần xuất phát từ Thái Bình Dương, ở độ sâu trung bình 400m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét trên giây

Quảng cáo

Đề bài

Ngày 28/9/2018, sau trận động đất 7,5 độ Richter, cơn sóng thần (Tiếng Anh là Tsunami) cao hơn 6m đã tràn vào đảo Sulawesicuar (Indonesia) và tàn phá thành phố Palu gây thiệt hại vô cùng to lớn. Tốc độ cơn sóng thần v (m/s) và chiều sâu đại dương d (m) của nơi bắt đầu sóng thần liên hệ bởi công thức \(v = \sqrt {dg} \), trong đó \(g = 9,81\,\,m/s_{}^2\).

a. Hãy tính tốc độ cơn sóng thần xuất phát từ Thái Bình Dương, ở độ sâu trung bình 400m (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét trên giây).

b. Theo tính toán của các nhà khoa học địa cất, tốc độ cơn sóng thần ngày 28/9/2018 là 800km/h, hãy tính chiều sâu đại dương của nơi tâm chấn động đất gây ra sóng thần (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thay số vào công thức để tìm ra yêu cầu của bài toán.

Đổi km/h sang m/s: \(x km/h = \frac{x.1000}{60.60} = \frac{x.1000}{3600} m/s\)

Lời giải chi tiết

a. Tốc độ cơn sóng thần xuất phát từ Thái Bình Dương ở độ sâu trung bình 400m là:

\(v = \sqrt {400.9,81}  \approx 62,64\left( {m/s} \right)\).

b. Đổi \(800km/h = \frac{2000}{9} m/s\)

Theo bài ra ta có: \(\frac{2000}{9} = \sqrt {d.9,81}\) suy ra \(\left(\frac{2000}{9}\right)^2 = d.9,81\)

Chiều sâu đại dương của nơi tâm chấn động đất gây ra sóng thần ngày 28/9/2018 là:

\(d = \frac{\left(\frac{2000}{9}\right)^2}{{9,81}} \approx 5034\left( m \right)\).

 • Giải bài tập 9 trang 73 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Khi bay vào không gian, trọng lượng P(N) của một phi hành gia ở vị trí cách mặt đất một độ cao h(m) được tính theo công thức: (P = frac{{28014.10_{}^{12}}}{{left( {64.10_{}^5 + h} right)_{}^2}}). a. Trọng lượng của phi hành gia là bao nhiêu Newton khi cách mặt đất 10 000 m (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)? b. Ở độ cao bao nhiêu mét thì trọng lượng của phi hành gia là 619N (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

 • Giải bài tập 10 trang 73 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Áp suất (Pleft( {{mathop{rm l}nolimits} b/in_{}^2} right)) cần thiết để ép nước qua một ống dài (Lleft( {ft} right)) và đường kính (dleft( {in} right)) với tốc độ (vleft( {ft/s} right)) được cho bởi công thức: (P = 0,00161.frac{{v_{}^2L}}{d}). a. Hãy tính v theo P, L và d. b. Cho (P = 198,5;,,L = 11560;,,d = 6). Hãy tính tốc độ v (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của feet trên giây). Biết rằng (1,,in = 2,54cm;,,1,,ftleft( {feet} right) = 0,3048m;,,1,,l

 • Giải bài tập 7 trang 72 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Cho biểu thức: (N = frac{{xsqrt x + 8}}{{x - 4}} - frac{{x + 4}}{{sqrt x - 2}}) với (x ge 0,x ne 4). a. Rút gọn biểu thức N. b. Tính giá trị của biểu thức tại (x = 9).

 • Giải bài tập 6 trang 72 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  Cho biểu thức: (M = frac{{asqrt a + bsqrt b }}{{sqrt a + sqrt b }}) với (a > 0,b > 0). a. Rút gọn biểu thức M. b. Tính giá trị của biểu thức tại (a = 2,b = 8).

 • Giải bài tập 5 trang 72 SGK Toán 9 tập 1 - Cánh diều

  So sánh: a. (2sqrt 3 ) và (3sqrt 2 ); b. (7sqrt {frac{3}{7}} ) và (sqrt 2 .sqrt {11} ); c. (frac{2}{{sqrt 5 }}) và (frac{6}{{sqrt {10} }}).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close