Quảng cáo
 • Bài 1 trang 42

  Cho bất đẳng thức \(a > b\). Kết luận nào sau đây là không đúng? A. \(2a > 2b\) B. \( - a < - b\) C. \(a - 3 < b - 3\) D. \(a - b > 0\)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 42

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a. Bất phương trình \(ax + b < 0\) với \(a > 0\) có nghiệm là \(x < \frac{{ - b}}{a}\). b. Bất phương trình \(ax + b < 0\) với \(a \ne 0\) có nghiệm là \(x < \frac{{ - b}}{a}\). c. Bất phương trình \(ax + b < 0\) với \(a < 0\) có nghiệm là \(x > \frac{{ - b}}{a}\). d. Bất phương trình \(ax + b < 0\) với \(a \ne 0\) có nghiệm là \(x > \frac{{ - b}}{a}\).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Bài 3 trang 42

  Chứng minh: a. Nếu \(a > 5\) thì \(\frac{{a - 1}}{2} - 2 > 0\). b. Nếu \(b > 7\) thì \(4 - \frac{{b + 3}}{5} < 2\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 42

  Cho \(4,2 < a < 4,3\). Chứng minh: \(13,8 < 3a + 1,2 < 14,1\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 42

  Cho \(a \ge 2\). Chứng minh: a. \({a^2} \ge 2a\) b. \({\left( {a + 1} \right)^2} \ge 4a + 1\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 42

  Chứng minh nửa chu vi của một tam giác lớn hơn độ dài mỗi cạnh của tam giác đó.

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 42

  Giải các bất phương trình: a. \(5 + 7x \le 11\); b. \(2,5x - 6 > 9 + 4x\); c. \(2x - \frac{{x - 7}}{3} < 9\); d. \(\frac{{3x + 5}}{2} + \frac{x}{5} - 0,2x \ge 4\).

  Xem chi tiết
 • Bài 8 trang 42

  Để đổi từ độ Fahrenheit (Độ F) sang độ Celsius (Độ C), người ta dùng công thức sau: \(C = \frac{5}{9}\left( {F - 32} \right)\). a. Giả sử nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là \(95^\circ F\). Hỏi nhiệt độ ngoài trời khi đó ít nhất là bao nhiêu độ C? b. Giả sử nhiệt độ ngoài trời của một ngày mùa hè ít nhất là \(36^\circ C\). Hỏi nhiệt độ ngoài trời khi đó ít nhất là bao nhiêu độ F?

  Xem chi tiết
 • Bài 9 trang 43

  Một nhà máy sản xuất xi măng mỗi ngày đều sản xuất được 100 tấn xi măng. Lượng xi măng tồn trong kho của nhà máy là 300 tấn. Hỏi nhà máy đó cần ít nhất bao nhiêu ngày để có thể xuất đi 15 300 tấn xi măng (tính cả lượng tồn trong kho)?

  Xem chi tiết
 • Bài 10 trang 43

  Đến ngày 31/12/2022, gia đình bác Hoa đã tiết kiệm được số tiền là 250 triệu đồng. Sau thời điểm đó, mỗi tháng gia đình bác Hoa đều tiết kiệm được 10 triệu đồng. Gia đình bác Hoa dự định mua một chiếc ô tô tải nhỏ để vận chuyển hàng hóa với giá tối thiểu là 370 triệu đồng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng gia đình bác Hoa có thể mua được chiếc ô tô đó bằng số tiền tiết kiệm được?

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo