Quảng cáo
 • Mục 1 trang 82, 83

  Cho tam giác (ABC) vuông tại (A) (Hình 13). a) Biểu diễn (sin B,cos C) theo (AC,BC). b) Viết công thức tính (AC) theo (BC) và (sin B). c) Viết công thức tính (AC) theo (BC) và (cos C).

  Xem chi tiết
 • Mục 2 trang 84

  Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) (Hình 17) a) Biểu diễn \(\tan B,\cot C\) theo \(AB,AC\). b) Viết công thức tính \(AC\) theo \(AB\) và \(\tan B\). c) Viết công thức tính \(AC\) theo \(AB\) và \(\cot C\).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 3 trang 85, 86

  Tìm độ dài cạnh góc vuông \(AC\) và số đo các góc nhọn \(B,C\) của tam giác vuông \(ABC\), biết cạnh góc vuông \(AB = 5cm\) và cạnh huyền \(BC = 13cm\).

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 86

  Tìm \(x,y\) trong mỗi hình \(23a,23b,23c\) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của centimét)

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 86

  Cho tam giác \(ABC\) có đường cao \(AH = 6cm,\widehat B = 40^\circ ,\widehat C = 35^\circ \). Tính độ dài các đoạn thẳng \(AB,BH,AC,BC\) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của centimét).

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 86

  Cho tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có \(\widehat B = 30^\circ \). Chứng minh \(AC = \frac{1}{2}BC\).

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 87

  Cho tam giác \(ABC\) vuông cân tại \(A\). Chứng minh \(AB = AC = \frac{{\sqrt 2 }}{2}BC\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 87

  Trong Hình 24, cho \(\widehat O = \alpha ,AB = m\) và \(\widehat {OAB} = \widehat {OCA} = \widehat {ODC} = 90^\circ \). Chứng minh: a) \(OA = m.\cot \alpha \); b) \(AC = m.\cos \alpha \); c) \(CD = m.{\cos ^2}\alpha \).

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 87

  Tính độ dài đường gấp khúc \(ABCDEGH\), biết các tam giác \(OAB,OBC,OCD,ODE,OEG,OGH\) là các tam giác vuông tại các đỉnh lần lượt là \(B,C,D,E,G,H\); các góc \({O_1},{O_2},{O_3},{O_4},{O_5},{O_6}\) đều bằng \(30^\circ \) và \(OA = 2cm\) (Hình 25).

  Xem chi tiết
 • Bài 7 trang 87

  Hình 26 minh hoạ một phần con sông có bề rộng \(AB = 100m\).Một chiếc thuyền đi thẳng từ vị trí \(B\) bên này bờ sông đến vị trí \(C\) bên kia bờ sông. Tính quãng đường \(BC\) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười của mét), biết \(\widehat {ABC} = 35^\circ \).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo