Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 48

  Một bàn cờ vua có dạng hình vuông gồm 64 ô vuông nhỏ (Hình 1). Hỏi mỗi cạnh của bàn cờ gồm bao nhiêu cạnh ô vuông nhỏ?

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 48, 49, 50

  Tìm các số thực \(x\) sao cho: a. \({x^2} = 9\) b. \({x^2} = 25\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 50, 51

  Bạn Loan cần làm một chiếc hộp giấy có dạng hình lập phương với thể tích là \(64d{m^3}\). Hỏi cạnh của chiếc hộp giấy đó là bao nhiêu decimét? Biết rằng độ dày của tờ giấy để làm hộp là không đáng kể.

  Xem chi tiết
 • Mục 3 trang 52

  Sử dụng máy tính cầm tay để tính giá trị (đúng hoặc gần đúng) trong mỗi trường hợp sau: a. \(\sqrt[{}]{{2,37}}\) b. \(\sqrt[3]{{\frac{{ - 7}}{{11}}}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 53

  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai? a. Mỗi số dương có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau. b. Số âm không có căn bậc hai. c. Số âm không có căn bậc ba. d. Căn bậc ba của một số dương là số dương. e. Căn bậc ba của một số âm là số âm.

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 53

  Tìm căn bậc hai của: a. \(289\) b. \(0,81\) c. \(1,69\) d. \(\frac{{49}}{{121}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 53

  Tìm căn bậc ba của: a. 1331 b. \( - 27\) c. \( - 0,216\) d. \(\frac{8}{{343}}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 54

  So sánh: a. \(\sqrt[{}]{{\frac{4}{3}}}\) và \(\sqrt[{}]{{\frac{3}{4}}}\). b. \(\sqrt[{}]{{0,48}}\) và \(0,7\). c. \(\sqrt[3]{{ - 45}}\) và \(\sqrt[3]{{ - 50}}\). d. \( - 10\) và \(\sqrt[3]{{ - 999}}\).

  Xem chi tiết
 • Bài 5 trang 54

  Chứng minh: a. \(\left( {2 - \sqrt[{}]{3}} \right)\left( {2 + \sqrt[{}]{3}} \right) = 1\) b. \(\left( {\sqrt[3]{2} + 1} \right)\left[ {{{\left( {\sqrt[3]{2}} \right)}^2} - \sqrt[3]{2} + 1} \right] = 3\)

  Xem chi tiết
 • Bài 6 trang 54

  Tính độ dài cạnh huyền của mỗi tam giác vuông trong Hình 2.

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo