Quảng cáo
 • Câu hỏi khởi động trang 55

  Khi một quả bóng rổ được thả xuống, nó sẽ nảy trở lại, nhưng do tiêu hao năng lượng nên nó không đạt dược chiều cao như lúc bắt đầu. Hệ số phục hồi của quả bóng rổ được tính theo công thức \({C_R} = \sqrt {\frac{h}{H}} \), trong đó H là độ cao mà quả bóng được thả rơi và h là độ cao mà quả bóng bật lại. Một quả bóng rơi từ độ cao \(3,24m\) và bật lại độ cao \(2,25m\). Làm thế nào để viết hệ số phục hồi của quả bóng đó dưới dạng phân số?

  Xem chi tiết
 • Mục 1 trang 55

  So sánh a. \(\sqrt {{4^2}} \) và \(\left| 4 \right|\) b. \(\sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}} \) và \(\left| { - 5} \right|\)

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo
 • Mục 2 trang 56

  So sánh: \(\sqrt {4.25} \) và \(\sqrt 4 .\sqrt {25} \).

  Xem chi tiết
 • Mục 3 trang 57

  So sánh \(\sqrt {\frac{{16}}{{25}}} \) và \(\frac{{\sqrt {16} }}{{\sqrt {25} }}\).

  Xem chi tiết
 • Mục 4 trang 57, 58

  So sánh: a. (sqrt {{3^2}.11} ) và (3sqrt {11} ) b. (sqrt {{{left( { - 5} right)}^2}.2} ) và ( - left( { - 5sqrt 2 } right))

  Xem chi tiết
 • Mục 5 trang 58, 59

  So sánh: a. \(3\sqrt 5 \) và \(\sqrt {{3^2}.5} \) b. \( - 5\sqrt 2 \) và \( - \sqrt {{{\left( { - 5} \right)}^2}.2} \).

  Xem chi tiết
 • Bài 1 trang 59

  Tính: a. \(\sqrt {{{25}^2}} \); b. \(\sqrt {{{\left( { - 0,16} \right)}^2}} \); c. \(\sqrt {{{\left( {\sqrt 7 - 3} \right)}^2}} \).

  Xem chi tiết
 • Bài 2 trang 59

  Áp dụng quy tắc về căn bậc hai của một tích, hãy tính: a. \(\sqrt {36.81} \) b. \(\sqrt {49.121.169} \) c. \(\sqrt {{{50}^2} - {{14}^2}} \) d. \(\sqrt {3 + \sqrt 5 } .\sqrt {3 - \sqrt 5 } \)

  Xem chi tiết
 • Bài 3 trang 59

  Áp dụng quy tắc về căn bậc hai của một thương, hãy tính: a. \(\sqrt {\frac{{49}}{{36}}} \) b. \(\sqrt {\frac{{{{13}^2} - {{12}^2}}}{{81}}} \) c. \(\frac{{\sqrt {{9^3} + {7^3}} }}{{\sqrt {{9^2} - 9.7 + {7^2}} }}\) d. \(\frac{{\sqrt {{{50}^3} - 1} }}{{\sqrt {{{50}^2} + 51} }}\)

  Xem chi tiết
 • Bài 4 trang 59

  Áp dụng quy tắc đưa thừa số ra ngoài dấu căn bậc hai, hãy rút gọn biểu thức: a. \(\sqrt {12} - \sqrt {27} + \sqrt {75} \); b. \(2\sqrt {80} - 2\sqrt 5 - 3\sqrt {20} \); c. \(\sqrt {2,8} .\sqrt {0,7} \).

  Xem chi tiết
 • Quảng cáo