Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10

Giải bài 8 trang 84 SBT Sinh học 10: Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin.

Đề bài

Enzim amilaza trong nước bọt có tác dụng thuỷ phân tinh bột, pepsin có trong dạ dày có tác dụng thuỷ phân prôtêin. Trong các thí nghiệm sau đây, thí nghiệm nào có điều kiện hoạt hoá cả 2 loại enzim, bất hoạt cả 2 loại enzim?

Thí nghiệm

Pepsin

Amilaza

1

Có HCl, nhiều axit amin, pH = 4

pH = 6,5, nhiều tinh bột sống

2

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6,5

pH = 2, nhiều tinh bột sống

3

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

4

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 6

pH = 6,5, nhiều tinh bột chín

5

Không có HCl, nhiều prôtêin, pH = 4

pH = 4, nhiều tinh bột chín

6

Có HCl, nhiều prôtêin, pH = 2

pH = 4, nhiều glucôzơ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Enzim amilaza hoạt động trong môi trường trung tính, enzim pepsin hoạt động trong môi trường axit.

Lời giải chi tiết

Thí nghiệm hoạt hoá cả 2 loại enzim: 3

Thí nghiệm không hoạt hoá cả 2 loại enzim: 1, 2, 5.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài