Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 85 SBT Sinh học 10: Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá.

Đề bài

Viết phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào, dựa vào phương trình hãy chứng minh đó là quá trình ôxi hoá - khử và cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất ôxi hoá.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết Khái niệm hô hấp tế bào

Lời giải chi tiết

- Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp tế bào : 

C6H12O6 + 6O2 -> 6CO2 + 6 H2O + Năng lượng (ATP + Q)

- Phương trình có sự thay đổi số ôxi hoá của cacbon và ôxi:

C0 -> C+4 + 4e

O02 + 4e -> 0-2

C6H12O6 là chất cho êlectron nên nó là chất khử.

O2 là chất nhận êlectron nên nó là chất ôxi hoá.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập có lời giải trang 79
Gửi bài