Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 58 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 58 SBT Sinh học 10: Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc điển hình của một tế bào thực vật.

 • pic

  Bài 2 trang 58 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 46 SBT Sinh học 10: Vẽ và chú thích sơ đồ cấu trúc điển hình của một tế bào động vật.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 58 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 58 SBT Sinh học 10: Từ 2 sơ đồ cấu trúc tế bào sau đây, hãy chỉ ra những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa tế bào động vật và tế bào thực vật. Những đặc điểm giống nhau và khác nhau đó nói lên điều gì?

 • pic

  Bài 4 trang 58 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 58 SBT Sinh học 10: Căn cứ vào những đặc điểm nào của tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực, người ta cho rằng chúng có tổ tiên chung ?

 • pic

  Bài 5 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 59 SBT Sinh học 10: Màng nhân và màng sinh chất, màng ti thể và màng lục lạp có đặc điểm giống và khác nhau như thế nào ?

 • pic

  Bài 6 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 59 SBT Sinh học 10: Hãy liệt kê các câu trúc trong tế bào có sợi vi ống, vi sợi, sợi trung gian ?

 • pic

  Bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 59 SBT Sinh học 10: Dựa vào sơ đồ sau đây. Hãy cho biết những bộ phận nào của tế bào tham gia vào vận chuyển prôtêin ra khỏi tế bào.

 • pic

  Bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 59 SBT Sinh học 10: Hãy vẽ sơ đồ cấu tạo của lục lạp và ti thể. Nêu những đặc điểm khác nhau về cấu trúc của chúng.

 • pic

  Bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 59 SBT Sinh học 10: Trình bày cấu trúc phù hợp với chức nâng của lục lạp.

 • pic

  Bài 10 trang 59 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 59 SBT Sinh học 10: Vẽ và mô tả cấu trúc của ti thể. Tại sao ti thể được xem như là nhà máy điện (trạm năng lượng) của tế bào?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài