Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 92 SBT Sinh học 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế bào.

 • pic

  Bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 2 trang 92 SBT Sinh học 10: Trình bày cơ chế tác dụng của enzim. Cho ví dụ minh hoạ.

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao enzim xúc tác làm giảm năng lượng hoạt hoá của phản ứng sinh hoá ?

 • pic

  Bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 92 SBT Sinh học 10: Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt tính của enzim.

 • pic

  Bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 92 SBT Sinh học 10: Hô hấp tế bào là gì ? Có thể chia làm mấy giai đoạn chính, là những giai đoạn nào ? Mỗi giai đoạn của quá trình hô hấp nội bào diễn ra ở đâu ?

 • pic

  Bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 92 SBT Sinh học 10: Tại sao nói chu trình Crep là trung tâm của những quá trình chuyển hoá các chất hữu cơ trong tế bào ?

 • pic

  Bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 92 SBT Sinh học 10: Phân biệt đường phân, chu trình Crep và chuỗi hô hấp về : vị trí xảy ra, nguyên liệu, sản phẩm và năng lượng

 • pic

  Bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 93 SBT Sinh học 10: Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.

 • pic

  Bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 93 SBT Sinh học 10: Giải thích tại sao tế bào cơ co liên tục thì sẽ "mỏi" và không thể tiếp tục co được nữa

 • pic

  Bài 10 trang 93 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêt quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không? Tại sao? Chất nào là chất ôxi hoá? Chất nào là chất khử?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài