Giải bài 10 trang 93 SBT Sinh học 10

Giải bài 10 trang 93 sách bài tập Sinh học 10: Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêt quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không? Tại sao? Chất nào là chất ôxi hoá? Chất nào là chất khử?

Đề bài

Hãy viết phương trình tổng quát của quá trình quang hợp. Từ đó cho biêĩ quang hợp có phải là quá trình ôxi hoá khử không ? Tại sao ? Chất nào là chất ôxi hoá ? Chất nào là chất khử ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Khái niệm quang hợp

Lời giải chi tiết

Quang hợp là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng để tổng hợp chất hữu cơ từ các nguyên liệu vô cơ.

Phương trình tổng quát của quang hợp là:

Quang hợp là 1 quá trình oxi hóa – khử, trong đó H2O bị oxi hóa còn CO2 bị khử.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Bài tập tự giải trang 92
Gửi bài