Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 5 SBT Sinh học 10

  Giải bài 1 trang 5 SBT Sinh học 10: Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ thống sống theo thứ tự từ thấp đến cao và mối tương quan giữa các cấp đó

 • pic

  Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 10

  Bài 2 trang 7 SBT Sinh học 10: Tại sao xem tế bào là cấp tổ chức cơ bản của các cơ thể sống ?

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 7 SBT Sinh học 10

  Giải bài 3 trang 7 SBT Sinh học 10: Lập bảng phân biệt các cấp tổ chức của thế giới sống.

 • pic

  Bài 4 trang 8 SBT Sinh học 10

  Giải bài 4 trang 8 SBT Sinh học 10: Nêu các đặc điểm chung của các cấp tổ chức sống

 • pic

  Bài 5 trang 9 SBT Sinh học 10

  Giải bài 5 trang 9 SBT Sinh học 10: Đặc tính nổi trội của các cấp độ sống là gì? Nêu một ví dụ

 • pic

  Bài 6 trang 9 SBT Sinh học 10

  Giải bài 6 trang 9 SBT Sinh học 10: Nêu khái niệm giới và các tiêu chí phân loại trong hệ thống phân loại 5 giới của Oaitâykơ và Magilus

 • pic

  Bài 7 trang 10 SBT Sinh học 10

  Giải bài 7 trang 10 SBT Sinh học 10: Trình bày các đặc điểm chính của 5 giới sinh vật

 • pic

  Bài 8 trang 11 SBT Sinh học 10

  Giải bài 8 trang 11 SBT Sinh học 10: Trình bày đặc điểm chính của mỗi giới sinh vật bằng cách hoàn thành bảng sau (Điền dấu + vào đặc điểm tương ứng)

 • pic

  Bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10

  Giải bài 9 trang 12 SBT Sinh học 10: Sự khác nhau cơ bản giữa giới Thực vật và giới Động vật là gì?

 • pic

  Bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10

  Giải bài 10 trang 12 SBT Sinh học 10: Hình bên mô tả chu trình sống của nấm. Hãy cho biết bào tử là đơn bội hay lưỡng bội. Có mấy loại thể sợi có thể kết phối?

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài