Bài 50 trang 46 SBT toán 7 tập 2

Giải bài 50 trang 46 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC có góc A = 70°, các đường phân giác BD, CE cắt nhau ở I. Tính góc BIC.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) có \(\widehat {A} = 70°,\) các đường phân giác \(BD, CE\) cắt nhau ở \(I.\) Tính \(\widehat {BIC}\). 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+) Tổng ba góc trong tam giác bằng \(180^0.\)

+) Tính chất tia phân giác của một góc.

Lời giải chi tiết

Trong \(∆ABC\) ta có: 

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng ba góc trong tam giác)

\( \Rightarrow \widehat B + \widehat C = 180^\circ  - \widehat A \)\(= 180^\circ  - 70^\circ\,  = 110^\circ \)

Lại có:

\(\widehat {{B_1}} = \dfrac{1 }{ 2}\widehat B\) (vì \(BD\) là tia phân giác góc \(ABC)\)

\(\widehat {{C_1}} = \dfrac{1 }{2}\widehat C\) (vì \(CE\) là tia phân giác góc \(ACB)\)

Trong \(∆BIC\) ta có:

\(\widehat {BIC} + \widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}} = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

\(\Rightarrow \widehat {BIC} = 180 - (\widehat {{B_1}} + \widehat {{C_1}})\)

\(\widehat {BIC} = 180^\circ  - \dfrac{1}{2}(\widehat B + \widehat C) \)\(\,= 180^\circ  - \dfrac{1 }{ 2}.110^\circ  = 125^\circ \)

Loigiaihay.com

 • Bài 51 trang 46 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 51 trang 46 sách bài tập toán 7. Tính góc A của tam giác ABC biết rằng các đường phân giác BD, CE cắt nhau tại I trong đó góc BIC bằng: a) 120° b) ∝(∝ > 90°)

 • Bài 52 trang 46 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 52 trang 46 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Các tia phân giác các góc A và C cắt nhau ở I. Các đường phân giác các góc ngoài tại đỉnh A và C cắt nhau ở K. Chứng minh rằng ba điểm B, I, K thẳng hàng.

 • Bài 53* trang 46 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 53* trang 46 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Gọi D và E là chân các đường vuông góc kẻ từ I đến AB và AC. a) Chứng minh rằng AD = AE.

 • Bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 47 SBT toán 7 tập 2

  Giải bài 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 phần bài tập bổ sung trang 47 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC. Trên tia phân giác của góc B, lấy điểm O nằm trong tam giác ABC sao cho O cách đều hai cạnh AB, AC. Khẳng định nào sau đây sai?...

 • Bài 49 trang 46 SBT toán 7 tập 2

  Bài 49 trang 46 sách bài tập toán 7. Cho tam giác ABC cân tại A, D là trung điểm của BC. Gọi E và F là chân các đường vuông góc kẻ từ D đến AB và AC. Chứng minh rằng DE = DF.

Quảng cáo
close