Quảng cáo
 • pic

  Bài 1 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 1 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3 ...

 • pic

  Bài 2 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 2 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 3 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 3 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau ...

 • pic

  Bài 4 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 4 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 ...

 • pic

  Bài 5 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 5 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột ...

 • pic

  Bài 6 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 6 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ?

 • pic

  Bài 7 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 7 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho vào bảng sau ...

 • pic

  Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Vì sao ta nói trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh ...