Bài 1 trang 65 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x =5 và y = 3 ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x =5\) và \(y = 3\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ của \(y\) đối với \(x\).

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\)

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = -5 ; x = 10\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\), nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\) \((k\ne 0)\).

Khi \(x = 5\) thì \(y = 3\) suy ra \(3 = k.5 \Rightarrow k =\displaystyle  {3 \over 5}\)

b) Công thức biểu diễn \(y\) theo \(x\) là \(y = \displaystyle {3 \over 5}x\)

c) Khi \(x = -5\) thì \(y =\displaystyle {3 \over 5}.\left( { - 5} \right) =  - 3\).

    Khi \(x = 10 \) thì \(y = \displaystyle {3 \over 5}.10 = 6\).

Loigiaihay.com

 • Bài 2 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 2 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền các số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau...

 • Bài 3 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 3 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau ...

 • Bài 4 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 4 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 ...

 • Bài 5 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 5 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột ...

 • Bài 6 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 6 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close