Quảng cáo
 • pic

  Bài 8 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 8 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Lấy ví dụ thực tế về hai đường thẳng vuông góc.

 • pic

  Bài 9 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 9 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ vuông góc với nhau tại O...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 10 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 10 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a’ ở hình 2.a, b có vuông góc với nhau hay không.

 • pic

  Bài 11 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 11 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O thuộc d. Vẽ đường thẳng d’ đi qua O vuông góc với d....

 • pic

  Bài 12 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 12 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d. Chỉ sử dụng Êke. Hãy vẽ đường thẳng d’ đi qua O và vuông góc với d. Nói rõ cách vẽ.

 • pic

  Bài 13 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 13 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ đường thẳng d và điểm O nằm ngoài đường thẳng d trên giấy trong. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp đi qua O và vuông góc với đường thẳng d.

 • pic

  Bài 14 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 14 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Vẽ hình theo cách biểu đạt bằng lời...

 • pic

  Bài 15 trang 102 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 15 trang 102 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho đoạn thẳng AB dài 24mm. Hãy vẽ đường thẳng trung trực của đoạn thẳng ấy. Nói rõ cách vẽ.

 • pic

  Bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 phần bài tập bổ sung trang 103 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho góc xOy = 30^o. Vẽ góc yOz kề bù với góc xOy...