Bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 SBT toán 7 tập 1

Giải bài 1.1, 1.2 phần bài tập bổ sung trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Vì sao ta nói trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1.1

Vì sao ta nói trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh, còn diện tích thì không tỉ lệ thuận với cạnh?

Phương pháp giải:

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết:

Giả sử hình vuông đó cạnh là \(x\;(x>0)\).

Chu vi của hình vuông cạnh \(x\) là \(4x\).

Diện tích của hình vuông cạnh \(x\) là \(x^2\)

Do đó, trong hình vuông chu vi tỉ lệ thuận với cạnh, còn diện tích thì không tỉ lệ thuận với cạnh.

Bài 1.2

Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận với nhau và khi \(x = -5\) thì \(y = \dfrac{1}{2}\).

Khi \(y = 5\) thì giá trị tương ứng của \(x\) là :

(A) \(50\)                              (B) \(\dfrac{1}{{50}}\)

(C) \(-50\)                           (D) \( - \dfrac{1}{{50}}\)

Phương pháp giải:

Hai đại lượng tỷ lệ thuận \(x\) và \(y\) liên hệ với nhau bởi công thức \(y = kx\),(với \(k\) là một hằng số khác \(0\)), thì ta nói \(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(k.\)

Lời giải chi tiết:

\(x\) và \(y\) tỉ lệ thuận với nhau nên có công thức tổng là \(y = kx\,\,\left( {k \ne 0} \right)\).

Khi \(x = -5\) thì \(y = \dfrac{1}{2}\) thay vào công thức tổng quát ta được:

\(\dfrac{1}{2} = k.\left( { - 5} \right) \)

\(\Rightarrow k = \dfrac{1}{2}:\left( { - 5} \right) = \dfrac{1}{2}.\dfrac{{ - 1}}{5} = \dfrac{{ - 1}}{{10}}\)

Vậy \(y = \dfrac{{ - 1}}{{10}}x\)

Khi \(y=5\) ta có \(5 = \dfrac{{ - 1}}{{10}}x \)

\(\Rightarrow x = 5:\dfrac{{ - 1}}{{10}} = 5.\dfrac{{ - 10}}{1} =  - 50\).

Chọn (C).

Loigiaihay.com

 • Bài 7 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 7 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho vào bảng sau ...

 • Bài 6 trang 66 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 6 trang 66 sách bài tập toán 7 tập 1. Giá tiền của 8 gói kẹo là bao nhiêu, nếu biết rằng 6 gói kẹo giá 27000đ?

 • Bài 5 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 5 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Đố: Em Vân của bạn Long đang lập bảng để chuẩn bị vẽ biểu đồ hình cột ...

 • Bài 4 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 4 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Cho biết x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ 0,8 và y tỉ lệ thuận với z theo hệ số tỉ lệ 5 ...

 • Bài 3 trang 65 SBT toán 7 tập 1

  Giải bài 3 trang 65 sách bài tập toán 7 tập 1. Các giá trị tương ứng của t và s được cho trong bảng sau ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close