Bài 3.52 trang 134 SBT đại số và giải tích 11

Giải bài 3.52 trang 134 sách bài tập đại số và giải tích 11. Cho cấp số nhân...

Quảng cáo

Đề bài

Cho cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right),\)biết \({u_1} = 3,{u_2} =  - 6.\) Hãy chọn kết quả đúng :

(A)   \({u_5} =  - 24\) ;

(B)   \({u_5} = 48\) ;

(C)   \({u_5} =  - 48\) ;

(D)   \({u_5} = 24.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm công bội \(q\) và suy ra \({u_5} = {u_1}{q^4}\).

Lời giải chi tiết

\(q = \dfrac{{{u_2}}}{{{u_1}}} = \dfrac{{ - 6}}{3} =  - 2\)

\({u_5} = {u_1}{q^4} = 3.{\left( { - 2} \right)^4} = 48\)

Đáp án: B

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài