Bài 3.32 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.32 trang 74 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - 5y =  - 1}\\{3x + 4y = 7}\end{array}} \right.\)   có nghiệm là

A. \(x = \dfrac{{15}}{{23}},y =  - \dfrac{{21}}{{23}}\)                                                        B. \(x =  - \dfrac{4}{3},y =  - \dfrac{1}{3}\)

C. \(x = \dfrac{{31}}{{23}},y = \dfrac{{17}}{{23}}\)                                                            D. \(x = 2,y = 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - 5y =  - 1}\\{3x + 4y = 7}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{6x - 15y =  - 3}\\{6x + 8y = 14}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 23y =  - 17}\\{6x + 8y = 14}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y = \dfrac{{17}}{{23}}}\\{x = \dfrac{{31}}{{23}}}\end{array}} \right.\)

Đáp án C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài