Bài 3.33 trang 74 SBT đại số 10

Giải bài 3.33 trang 74 sách bài tập đại số 10. Nghiệm của hệ phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Nghiệm của hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 0,3x + 0,5y = 2,1}\\{0,2x + 0,7y =  - 2,5}\end{array}} \right.\)  là

A. \(x = 2,y =  - 3\)

B. \(x =  - 2,y = 3\)

C. \(x =  - 1,y =  - 2\)

D. \(x = 1,y = 5\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 0,3x + 0,5y = 2,1}\\{0,2x - 0,7y =  - 2,5}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 0,6x + y = 4,2}\\{0,6x - 2,1y =  - 7,5}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{ - 1,1y =  - 3,3}\\{0,6x - 2,1y =  - 7,5}\end{array}} \right.\)\( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{y = 3}\\{x =  - 2}\end{array}} \right.\)

Đáp án B.

Chú ý:

Đối với những hệ phương trình có hệ số thập phân như thế này ta nên nhân với 10 để có hệ phương trình hệ số nguyên như sau:

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
- 3x + 5y = 21\\
2x - 7y = - 25
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- 6x + 10y = 42\\
6x - 21y = - 75
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
- 11y = - 33\\
2x - 7y = - 25
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
y = 3\\
x = - 2
\end{array} \right.
\end{array}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài