Quảng cáo
 • pic

  Bài 4.46 trang 116 SBT đại số 10

  Giải bài 4.46 trang 116 sách bài tập đại số 10. Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình sau...

 • pic

  Bài 4.47 trang 116 SBT đại số 10

  Giải bài 4.47 trang 116 sách bài tập đại số 10. Một hộ nông dân trồng đậu...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4.48 trang 117 SBT đại số 10

  Giải bài 4.48 trang 117 sách bài tập đại số 10. Hình 43 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn nghiệm của bất phương trình nào sau đây...

 • pic

  Bài 4.49 trang 117 SBT đại số 10

  Giải bài 4.49 trang 117 sách bài tập đại số 10. Hình 44 (miền không bị gạch, kể cả biên) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào...

 • pic

  Bài 4.50 trang 117 SBT đại số 10

  Giải bài 4.50 trang 117 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Gửi bài Gửi bài