Bài 4.50 trang 117 SBT đại số 10

Giải bài 4.50 trang 117 sách bài tập đại số 10. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng...

Quảng cáo

Đề bài

Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng

A. Hình 45, miền không bị gạch kể cả biên biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình \(x + y \le 2\)

B. Hình 45, miền không bị gạch kể cả biên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 2}\\{x - y + 1 \le 0}\end{array}} \right.\)và \((x;y) = ( - 1;1)\) là một nghiệm của hệ

C. Hình 45, miền không bị gạch kể cả biên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 2}\\{x - y + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\) và \((x;y) = ( - 2;1)\) là một nghiệm của hệ

D. Hình 45, miền không bị gạch kể cả biên biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 2}\\{x - y + 1 \ge 0}\end{array}} \right.\)và \((x;y) = (1;0)\) là một nghiệm của hệ

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét các đáp án

Lời giải chi tiết

Vì trên hình vẽ biểu diễn 2 đường thẳng, nên loại A

Ta thấy điểm \((x;y) = ( - 1;1)\) nằm trong miền bị gạch, loại B

Đáp án C: điểm \((-2;1)\) không thỏa mãn bất phương trình \(x-y+1\le 0\) nên không là nghiệm của hệ, loại C.

Vậy chọn D.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài