Quảng cáo
 • pic

  Bài 4.1 trang 103 SBT đại số 10

  Giải bài 4.1 trang 13 sách bài tập đại số 10. Trong các bài tập từ 4.1 đến 4.10, cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.2 trang 103 SBT đại số 10

  Giải bài 4.2 trang 103 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • Quảng cáo
 • pic

  Bài 4.3 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.3 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.4 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.4 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.5 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.5 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.6 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.6 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c là những số dương. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.7 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.7 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.8 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.8 trang 104 sách bài tập đại số 10. Cho a, b, c, d là những số dương; x, y, z là những số thực tùy ý. Chứng minh rằng...

 • pic

  Bài 4.9 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.9 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số...

 • pic

  Bài 4.10 trang 104 SBT đại số 10

  Giải bài 4.10 trang 104 sách bài tập đại số 10. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số...

 • Quảng cáo

Gửi bài Gửi bài