Bài 3.36 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.36 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{3x - y - 2z = \dfrac{1}{2}}\\{ - 2x + 2y + 3z = \dfrac{{17}}{6}}\\{x + 3y - z = \dfrac{4}{3}}\end{array}} \right.\)  có nghiệm là

A. \((x;y;z) = (\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2})\)                                                    B. \((x;y;z) = ( - \dfrac{1}{3},\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{2})\)

C. \((x;y;z) = (\dfrac{1}{2}, - \dfrac{1}{3}, - \dfrac{3}{2})\)                                              D. \((x;y;z) = ( - \dfrac{4}{3}, - \dfrac{1}{2},\dfrac{2}{3})\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng máy tính casio.

Lời giải chi tiết

Đối với máy fx 570 VN

Nhấn MODE 5 \( \to \) chọn 2. Nhập các giá trị vào ta được: \((x;y;z) = (\dfrac{4}{3},\dfrac{1}{2},\dfrac{3}{2})\)

Đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài