Bài 3.34 trang 75 SBT đại số 10

Giải bài 3.34 trang 75 sách bài tập đại số 10. Hệ phương trình...

Quảng cáo

Đề bài

Hệ phương trình \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + y = 7}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\)  vô nghiệm khi tham số m nhận giá trị:

A. \(m = 4\)                                     B. \(m =  - 3\)

C. \(m = 2\)                                     D. \(m =  - 12\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại.

Lời giải chi tiết

\(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{4x + y = 7}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{12x + 3y = 21}\\{mx - 3y = 3}\end{array}} \right.\) \( \Leftrightarrow (12 + m)x = 23\)

Hệ phương trình vô nghiệm khi \(12 + m = 0\) \( \Leftrightarrow m =  - 12\)

Đáp án D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài